NábřežíÍ Loučné v Litomyšli: výsledky architektonické soutěže

NábřežíÍ Loučné v Litomyšli: výsledky architektonické soutěže

 
 
 
 

NábřežíÍ Loučné v Litomyšli: výsledky architektonické soutěže

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013, jejímž předmětem byl návrh řešení obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, má vítěze. Porota rozhodla o udělení první ceny návrhu Ing. arch. MgA. Martina Rusiny a Ing. arch. Martina Freie. Architektonická soutěž je součástí rozsáhlého projektu, který se v Litomyšli realizuje od loňského roku právě díky podpoře Nadace Proměny. Obnova nábřeží podle vybraného návrhu by měla být dokončena nejdříve v závěru roku 2015.

1. cena: Martin Rusina, Martin Frei
1. cena: Martin Rusina, Martin Frei
Veřejná, dvoukolová architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013 probíhala od 20. února do 27. srpna. V prvním kole bylo odevzdáno celkem 31 návrhů, porota z nich v květnu vybrala pět k postupu do druhého kola. Závěrečné hodnotící zasedání poroty se uskutečnilo 20. srpna v Litomyšli.
Vítězný návrh architektů Rusiny a Freie řeší proměnu v Litomyšli vymezením čtyř rozdílných městských prostorů a jejich propojením do jednoho celku. Různé přednosti samotného nábřeží, břehů Loučné, městského parku u Smetanova domu a ulice Vodní valy se vzájemně doplňují. Návrh byl oceněn porotou zejména pro svoji myšlenkovou čistotu, reflektující v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji. Na nábřeží vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku je přesunuto na pobytovou louku nad řekou a je obnovena zahradní restaurace s pavilonem.

Pětičlenná porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců Města Litomyšl i Nadace Proměny, rozhodla o celkovém rozdělení cen následovně:
1. cena (100.000,- Kč) / Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
2. místo (60.000,- Kč) / CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
3. místo (40.000,- Kč) / Ing. arch. Jana Kaštánková

nábřeží Loučné v Litomyšli (archiv nadace)
Architektonická soutěž, včetně cen a odměn pro účastníky 2. kola jsou součástí podpory, kterou nadace poskytuje v rámci grantového programu Parky.

Všechny soutěžní návrhy budou od 5. do 31. října vystaveny v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. V sobotu 5. října od 16 hodin se zde uskuteční vernisáž výstavy za účasti oceněných ateliérů. Akce se současně připojuje ke Dni architektury. Už od 11 hodin je plánovaná komentovaná procházka Litomyšlí v doprovodu městské architekty Ing. arch. Zdeňky Vydrové. Jedno ze zastavení bude věnováno i nábřeží Loučné. Na podzim je dále plánováno představení vítězného návrhu veřejnosti, na kterém budou mít lidé možnost blíže se seznámit s návrhem a vyjádřit k němu své připomínky.

Na přípravě a organizaci soutěže v Litomyšli nadace jako vyhlašovatel úzce spolupracovala se zástupci města. Součástí soutěžních podkladů byly mimo jiné odborně zpracované výstupy ze sociologického průzkumu zajištěného nadací, který v uplynulém roce mapoval potřeby a přání obyvatel města. Také s nimi architekti ve svých návrzích museli pracovat. Vysokou úroveň soutěžních podkladů i celkovou organizaci soutěže v závěru kladně hodnotila porota i soutěžící ateliery.

Projektový záměr Litomyšle na obnovu nábřeží Loučné nese podtitul „dialog mezi řekou a městem“. Uspěl v grantové výzvě Nadace Proměny v roce 2011. Nadace městu na jeho realizaci poskytuje grant do výše 25 mil. Kč, ale také odbornou a konzultační podporu během celého projektu. Jeho nedílnou součástí jsou aktivity zapojující do proměny místní veřejnost.

Cena Nadace Proměny 2013 spojená s Litomyšlí je již čtvrtým ročníkem architektonické soutěže pořádané nadací. Letos v červenci byla úspěšně zakončena revitalizace říčního ostrova Santos v Sušici a ještě do konce roku se předpokládá zahájení rekonstrukce Jiráskových sadů v Litoměřicích. Součástí obou těchto projektů byla rovněž architektonická soutěž realizovaná díky podpoře nadace.

OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI
Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Obnova zahrnuje hlavní zájmové území na Vodních valech určené k úplné obnově a park u Smetanova domu, kde se počítá pouze s menšími zásahy. Celková rozloha řešeného prostoru je 24.553 m2.
Soutěž byla vyhlášena jako veřejná, dvoukolová; ve druhém kole neanonymní, spojená s prezentací jednotlivých návrhů jejich autory před porotou.

Vyhlašovatel soutěže: Nadace Proměny
Porota: Michal Fišer, Antonín Novák, Lucie Miovská, Radomil Kašpar, Kateřina Vaculová; Náhradníci: Zdeňka Vydrová, Jitka Přerovská, Karolina Jirkalová
Termíny konání: 20. 2. - 27. 8. 2013
Počet odevzdaných návrhů: 31
Ceny a odměny celkem: 240.000,- Kč

1. cena: Martin Rusina, Martin Frei 1. cena: Martin Rusina, Martin Frei

1. cena (100.000,- Kč) / Soutěžní návrh č. 18 / Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
Anotace návrhu: Nekoncepční úpravy v minulosti neumožňovaly plně využít potenciál území. Řešením je obnova a propojení čtyř různých městských prostorů (nábřeží, břehy Loučné, městský park, Vodní valy) do jednoho celku v širší struktuře města. Různé přednosti prostorů se vzájemně doplňují. Na nábřeží vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku je přesunuto na pobytovou louku nad řekou a je obnovena zahradní restaurace s pavilonem. Ulice Vodní valy je vydlážděna a dopravně zklidněna. Prostory jsou propojeny novou pěší lávkou a přechodem přes řeku.
Hodnocení poroty: Návrh byl oceněn porotou zejména pro svoji myšlenkovou čistotu, reflektující v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji. Přístupy do tohoto civilizací neregulovaného prostředí biokoridoru jsou sice umožněny, ale pouze střídmě, citlivě a jakoby s ostychem. Souvislá linie zídky procházející celým územím pravého břehu řeky Loučné se tak jeví nikoli jako bariéra, ale spíše jako mnohovýznamový prvek, který může sloužit nejen jako protipovodňová zábrana, místo k sezení, ale i jako zhmotnění respektu autorů k přírodě obecně. Realizace tohoto prvku si jistě vyžádá citlivou práci v terénu a zejména zohlednění kořenových systémů stromů.

2. místo (60.000,- Kč) / Soutěžní návrh č. 8 / CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Anotace návrhu: Záměrem je zpřístupnění a zapojení Loučné do organismu Litomyšle, větší propojení jejích břehů a vytvoření urbánního a krajinného rámce pro odpočinkové aktivity obyvatel. Cílem jsou dva parky, které spojuje a ne rozděluje Loučná.
Hodnocení poroty: Návrh je čitelný a jedinečný myšlenkou cesty, promenády, podél řeky, která je navržena v podobě zpevněných břehů, zálivu s terasovitě upraveným břehem, visutého chodníku a mlatové cesty. Příjemným prvkem respektujícím charakter a atmosféru prostředí je dřevěná visutá lávka. Terénní úprava spojená s návrhem zálivu vede k návrhu vyvýšené terasy pro pétanque a kavárnu vymezené kamennou zdí, která vytváří necitlivou bariéru. Nepřesvědčivě působí návrh dětského hřiště, výběr herních prvků a úprava dopadových ploch. Mlatová cesta navržená podél levého břehu Loučné nepřináší zásadně novou kvalitu, vyžaduje výrazný zásah při novém svahování břehů. Kladně je hodnocena změna řešení pěší lávky a citlivé úpravy v Parku u Smetanova domu. Jedná se o myšlenkově příjemný návrh.

3. místo (40.000,- Kč) / Soutěžní návrh č. 17 / Ing. arch. Jana Kaštánková
Anotace návrhu: Návrh se soustředí na zapojení obou břehů řeky do organismu sídla v poloze na rozhraní sídelního historického jádra a mladší obytné čtvrtě s několika školami. Pravý břeh je navržen využívat pobytově odpočinkově a levý zprůchodněn a zapojen do parku. Návrh respektuje využitím, provozem i materiály přírodní charakter území s ohledem k trasování biokoridoru řekou a poloze biocentra v parku stejně jako s ohledem na záplavové území. Park u Smetanova domu je navržen propojit novou trasou a pěší lávkou s oběma břehy řeky. Opticky a funkčně jsou podpořeny příčné vazby uličního a nábřežního prostoru.
Hodnocení poroty: Návrh respektuje historickou stopu místa a snaží se i přiblížit řeku veřejnosti. Prezentace návrhu byla přesvědčivá a výrazně rozšířila příliš stručné a málo dostatečné vyjádření na předložených panelech. Řešení štěrkové lavice je i z potamologického hlediska přínosné přesto v daném kontextu prostorovém i z hlediska materiálového řešení (místně nepříslušný kámen) není nejvhodnější, stejně tak jako rozsáhlé zásahy do stávající zeleně. Je zde příkladný profesionální přístup a spolupráce s navazujícími profesemi.

Další informace na www.nadace-promeny.cz.
tisková zpráva
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.