Nákupní centrum v Trenčíně

Nákupní centrum v Trenčíně

 
 
 
 

Nákupní centrum v Trenčíně

Fotogalerie ke článku (33)

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio

OC Laugaricio
Celá fotogalerie (33)

OC Laugaricio

Investor: TRENČÍN RETAIL PARK, a. s.
Architekt: ATELIER 8000 spol. s r.  o. / Martin Krupauer — Jiří Střítecký
Hlavní architekt projektu: Stanislava Blažková
Hlavní inženýr projektu: Ladislav Krlín
Manažer projektu: Czech Business Explorers, s. r. o., Tomáš Kadeřábek
Generální dodavatelem stavby: METROSTAV a. s., 1. divize;
Figury na fasádě: AMBO FRATELLI,  s. r. o.;
Fasádní sendvičové panely: KERAMING, a. s.;
Oplechování střechy, studny RUUKKI Slovakia, s. r. o.;
Skleněná fasáda: TATRASPOLJ, s. r. o. a
Lankové systém pro zeleň: PAULÍNEK,  s. r. o.

Celková zastavěná plocha objektu A1 je 30 245 m2
Obestavěný prostor je 286 943 m3.
Celková plocha po dokončení všech fází projektu je cca 65 000m2.
Celková kapacita je 1700 parkovacích míst.
Začátek stavby: 02/2008
Otevření: 04/2009 


Centrum je kombinací nákupních a zábavních příležitostí v jednom místě, která společně s ostatními objekty, které se v lokalitě již nacházejí, vytvář příležitost pro nákupování a zábavu pro obyvatele širšího okolí Trenčína.
Projekt je vzdálen 3,3 km vzdušnou čarou od města.
www.laugaricio.com


"O projektu....."

Jiří Střítecký

Urbanismus - vztah ke krajině. Obchodní a společenský areál, místo mezilidských kontaktů, si zachovává vizuální členění i měřítko příměstské ulice.

Fasáda — tvář. Přívětivá barevnost; členitost, která baví a vábí; popínavá zeleň, příroda. Architektura postupně srůstá s krajinou, před očima.

Barva - identifikace jednotlivých objektů, orientace.

Leitmotiv - člověk a jeho obraz. Na vstupní fasádu hlavního objektu se promítá život, pohyb, akce zevnitř. Lidé a další lidé. Pozoruj a připoj se.

Střecha - pátá fasáda. Propojena světlem s oblohou. Světelné studně a lomenice vedou denní světlo do hloubky. Zevnitř i zvenku navozují pocit města. 

Autorská zpráva
V rámci první etapy výstavby nákupního centra „Laugaricio“ v lokalitě Belá v Trenčíně na Slovensku byl v dubnu letošního roku otevřen objekt A1. Cílem bylo vytvořit vizuálně silný objekt, který se svým charakterem stane epicentrem celého areálu, místem nových pracovních příležitostí určeným i k vytváření nových společenských a obchodních kontaktů.

Exteriér objektu, jeho členění, barevné řešení a pojetí fasád vychází z urbanistického konceptu, ze snahy začlenit objekt do okolní krajiny a také z požadavku na vytvoření přehledného a funkčního společensko-obchodního centra. Výrazovým prostředkem, který se uplatňuje při koncipování fasád, je především barva. Ta se uplatňuje v kombinaci barevných dílců fasádních panelů i v kombinaci různých materiálů na dvojpodlažní vstupní části objektu.

Základní fasáda je tvořena sendvičovými fasádními panely, na kterých jsou připevněny ocelové konstrukce pro umístění reklamy a zeleně. Vytváří členitý rytmizovaný reliéf a tím se v rámci „žánru“ snaží vystoupit z řady nudných bezvýrazných obchodních center. Zeleň jako taková se stala dalším základním výrazovým prostředkem architekta. Longitudinální charakter objektu je v jeho jednopodlažní části členěn v nepravidelných modulech plochami různých druhů zeleně, kterou jsou prostřídány reklamními plochami pro nájemce objektu.

Dvojpodlažní část objektu A1, v níž je umístěn i hlavní vstup, tvoří nejdominantnější okamžik fasády a vlastně i celého areálu. Při úvahách o architektonické koncepci a motivu pojednání fasády vstupní části se stal ústředním motivem člověk. Člověk, který svým aktivním působením mění své okolí, přizpůsobuje si prostředí k „obrazu svému“ a přitom je na kvalitě svého prostředí existenčně závislý — tvoří a zanechává po sobě stopu, otisk, obrys. Motiv reliéfu, otisku, kontury lidské postavy je uplatněn na západní a částečně i severní části fasády druhého podlaží.

Na střešní rovině — „páté fasádě“ se objevují kubická tělesa — „světelné studně“ a lomenice, který přivádí světlo hluboko do interiéru objektu. Pozitivní účinek členění fasády a působení těles studní na střeše se uplatní ve vnímání objektu především při dálkových pohledech.

Fasády objektu jsou řešeny převážně systémem ze sendvičových fasádních panelů Trimo, plněných minerální tepelnou izolací a kladených vodorovně. Zasklené hlavní vstupy jsou provedeny v sytému Reynaers. Zasklení je v místech nad podhledem pro zabránění nežádoucího pohledu do konstrukcí nahrazeno izopanely s povrchovou úpravou lak v barvě nosných zasklívacích profilů. Ve velkých zasklených částech v 2.NP, kde je třeba zabránit pohledu do konstrukcí je průhledné zasklení nahrazeno emailovým sklem (email na pozici 2).

Figury na fasádě jsou zpracovány dvěma způsoby. První, „vystupující“, část reliéfu je vyrobena z barevných (červených a oranžových) Trespa desek, boky desek jsou přelakovány na stejnou barvu jako čelo. Desky jsou umístěny na rastru z ocelových pozinkovaných kotev. Nepoužité souřadnice pro kotvy jsou nahrazeny hliníkovými hranolky, které tvoří na fasádě hru světla a stínů a oživují tak plochu bez figur. Druhá část figur, „negativní“ (otvory v panelech), je vyrobena na zakázku z pozinkovaného lakovaného tahokovu umístěného na ocelové konstrukci z jacklů.

Obvodový plášť „světelných studní“ je řešený z ocelového obkladu se spoji na drážku s provětrávanou mezerou. Drážky vytváří strukturu, která kontrastuje s vodorovnými spárami obvodového pláště. Barevnost pláště (fasády) prostupuje interiérem — prochází zvnějšku dovnitř a propisuje se celým obchodním centrem. Světelné studně, součást „páté fasády“, tedy střechy, ve tmě svítí stejnou barvou, jakou má jejich plášť.


Urbanistické riešenie stavby
Najdominantnejší objekt areálu, objekt A je umiestnený na východnej a severnej hranici pozemku. Objekt A je tak v najväčšom odstupe od existujúcej komunikácie, menšie budovy D a E sú potom navrhnuté pozdĺž tejto komunikácie a navodzujú atmosféru prímestskej ulice tvorenú solitérnymi objektmi mestskej mierky.
Hmotovo dominantný objekt A je vo svojej ploche ďalej členený vo fasádach a v nepravidelných odstupoch je porastený popínavou zeleňou. Týmto dochádza k oživeniu monotónnosti veľkých plôch fasád a stereotypu pravidelnej modulácie systému a k následnému začleneniu a zrasteniu objektu s jeho okolím.
Stredná časť pozemku je určená pre parkovanie návštevníkov centra.

Architektonické riešenie areálu
Navrhovaný areál pozostává zo súboru viacerých objektov s prevažne obchodnou funkciou a s využitím pre drobnú podnikateľskú činnosť. Obchodno-spoločenská funkcia jednotlivých objektov sa stala východiskovým faktorom pri koncipovaní architektonického výrazu a charakteru jednotlivých objektov, ich hmotového členenia a pri utváraní fasád. Kombinácia farebných obkladových materiálov a reklamných plôch s organicky rastlou a pocitovo ukľudňujúcou zeleňou, ktorá má schopnosť nechať akoby zrásť architektúru so svojim okolím sa stali východiskovým motívom architektonickej tvorby areálu.
Požiadavky na prevádzkovú jednoduchosť a prehľadnosť celého areálu boli jednak základnými požiadavkami pri utváraní urbanistickej koncepcie, zároveň sa stali i odrazovými mostíkom pre architektonické stvárnenie jednotlivých objektov areálu. Jedným zo základných výrazových prostriedkov sa stala farba, či „farebnosť“, ktorá je vytvorená kombináciou rôznofarebných fasádnych dielcov a obkladov na fasádach objektov. Zo zvolenej základnej farebnej škály bola pre každý z objektov zvolená vždy jedna, prevažujúca farba použitá pre väčšinu plochy, ostatné farby zo zvolenej škály sa uplatňujú v menšej miere a akcentujú túto základnú farbu. V systéme, kde pre každý z objektov bola zvolená iná základná farba sa tak každému z objektov dostáva vlastnej farebnej identifikácie. Ďalším výrazovým prostriedkom architekta sa stala zeleň. Tá sa uplatňuje jednak v urbanistickom riešení užitím vzrastlej zelene na parkovisku, tak i ako doprovodná zeleň architektúry objektu A1. Longitudinálny charakter objektu je vo svojej jednopodlažnej časti členený v nepravidelných moduloch plochami popínavej zelene, ktoré sú prestriedané reklamnými plochami pre nájomcu objektu. Na strešnej rovine „piatej fasáde“ sa objavujú kubické telesá — svetelné studne a lomenice, ktoré privádzajú denné svetlo do interiéru. Pozitívny účinok členenia fasády a pôsobenie telies studní na streche sa uplatní vo vnímaní objektu najmä pri diaľkových pohľadoch.

Stavebno-technické riešenie stavby

Budova nákupného centra s vnútornou obchodnou pasážou je riešená ako jednopodlažná, iba nad vstupnou halou je dvojpodlažná.
1. NP je dispozične riešené ako 5 — trakt, priestory sú navrhované ako prenajímateľné obchodné plochy, v zodpovedajúcom množstve sú navrhnuté sociálne zariadenia pre návštevníkov centra aj zamestnancov.
Šírka pasáže je 9 m a vo vzdialenosti po 40 metroch je rozčlenená vnútornými vloženými námestiami. Presvetlenie pasáží je zabezpečené lomenicovými strešnými svetlíkmi. V priestore pasáže zabezpečujú denné svetlo svetelné studne, ktoré sú dominantným výrazovým prvkom interiéru pasáže a pri pohľade z exteriéru vtláčajú objektu osobitý výraz. V priestore vnútorných námestí sú navrhnuté plochy pre kaviarne. V rámci plochy 1. NP sú navrhované plochy fast food s príslušným zázemím.
V priestore 2. NP sú situované priestory pre šport, zábavu a odpočinok, (fitness, reštaurácie, bowling, casino, detský kútik, kaviareň). Ďalej sú tu umiestnené priestory strojovní a technického zázemia budovy.
Zásobovanie objektu je riešené so zásobovacou komunikáciou umiestnenou za zadnou (východnou) fasádou objektu.
Fasáda dvojpodlažnej vstupnej časti je riešená ako presklená v kombinácii pevných plôch čiastočne určených pre inštaláciu reklamných panelov. Fasáda jednopodlažnej obchodnej časti je riešená ako sendvičová konštrukcia, materiál systémový obklad, kombinácia — smaltovaný farebný plech, sklenený obklad, v častiach vstupov pohľadový betón. Pre zakomponovanie do okolia a oživenie stereotypu modulácie systémového obkladu, je fasáda v nepravidelných moduloch zarastená popínavou zeleňou.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Komerční stavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.