Stanovisko ČKA k situaci na úřadech územního plánování po novele stavebního zákona

Stanovisko ČKA k situaci na úřadech územního plánování po novele stavebního zákona

(31. 7. 2018) ČKA navrhuje přijetí tří opatření

 
 
 
 

Stanovisko ČKA k situaci na úřadech územního plánování po novele stavebního zákona

Česká komora architektů není lhostejná k aktuální alarmující situaci vzniklé po 1. lednu 2018, kdy začala platit novela stavebního zákona upravující činnost úřadů územního plánování. Přenesla povinnost posuzovat soulad připravovaných záměrů a staveb s územními plány, a to ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. Tato změna byla vyvolána ztrátou původní univerzální působnosti obecných stavebních úřadů při umisťování staveb.

Z důvodu potřeby koordinace umisťování stavebních záměrů v území byl úřad územního plánování určen novelou nově jako koordinační dotčený orgán státní správy, který má tuto koordinaci zajistit. Důvodů je více, například fakt, že některé obecné stavební úřady potřebné „komplexní“ posouzení souladu stavby s územním plánováním fakticky nedělaly v potřebném rozsahu. Bylo to často z důvodu přílišné komplikovanosti pojetí územního plánování v České republice a chybějícího metodického vedení úředníků stavebních úřadů v otázkách posuzování souladů s územními plány a s cíli a úkoly územního plánování. Důvodem byla i přílišná (specializovaná) kvalifikovanost pro umisťování a povolování staveb a subjektivní výklady a posuzování. Řešením však rozhodně nemělo být plošné přenesení posuzování veškerých staveb, včetně naprosto nevýznamných stavebních zásahů v území.

Proto se domníváme, že je zbytečné cizelovat metodickou, analytickou, tvůrčí, projednávací a schvalovací fázi územního plánování, pokud nejsme schopni její výsledky přenášet do praxe při umisťování a povolování staveb. Náprava skutečného stavu vyžaduje zásadní změny, které budou systémové, ale bohužel jejich aplikace do praxe si vyžádá čas, který vzhledem k dopadům znění přijaté novely stavebního zákona není.

Nelze také jen přihlížet současné situaci, kdy mnozí stavebníci čekají k dnešku již 30 týdnů na závazné stanovisko! Navíc mnohé úřady územního plánování přestávají plnit své původní poslání a funkci - být pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro města a obce. Tato, pro většinu měst a obcí jejich hlavní činnost, doslova zmizela pod návalem administrativní agendy související s jejich novou pozicí v systému přípravy staveb. Tato skutečnost je ve srovnání s opožděným vydáváním závazných stanovisek bohužel v pozadí, přesto, že její dopady mohou mít nedozírné důsledky na výstavbu většiny obcí a měst. Je tedy zapotřebí najít okamžitá opatření, která kritickou situaci alespoň částečně zmírní. V tuto chvíli je nezbytné provést okamžité kroky pro fungování úřadů územního plánování.

Česká komora architektů navrhuje a doporučuje co nejrychleji přijmout tyto kroky: 


• Vrátit posuzování souladu záměrů a staveb s územním plánem na obecné stavební úřady. Obecné stavební úřady posuzují záměry a stavby v rámci zahájeného řízení, bez vydávání samostatných stanovisek. Úřady územního plánování by měly vydávat závazná stanoviska pro záměry, stavby a jejich soubory pouze v případě, kdy společné řízení vede jiný stavební úřad než obecný.

• Omezit obsah závazných stanovisek z důvodu potřeby vyloučit nadbytečné hodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje.

• Metodicky usměrnit zpracovatele závazných stanovisek, příp. stavební úřady, že jejich úkolem není zasahovat do tvůrčí svobody architektů či zasahovat do architektonických řešení, nýbrž posouzení záměrů a staveb z hledisek souvisejících s územním plánováním.


Tisková zpráva ČKA
V Praze 30. července 2018 

Komentáře ke článku

 
 
 
 

2. 8. 2018 19:04:34. Hledá se úředník - génius. Lea Nardová
6. 8. 2018 14:30:22. Re: Hledá se úředník - génius. Mirolava Dzianová

 
 
 
 

2. 8. 2018 19:04:34. Hledá se úředník - génius. Lea Nardová

  Vyprojektovala jsem dům. No dům…vlastně malý dům, skoro „psí boudu“. Teď se dozvídám, že MMR ČR hledá úředníka - génia, který posoudí, zda je moje „psí bouda“ v souladu:

- s celostátní Politikou územního rozvoje,
- s krajskými Zásadami územního rozvoje,
- s územním plánem města, jehož výroková (a tudíž 100% závazná) část je badatelská činnost minimálně na 4 hodiny.

Zvedlo mi to sebevědomí. To je ale jenom začátek. Pak teprve se pustí do kritické analýzy, zda moje dílo naplňuje proklamace cílů a úkolů územního plánování zakuklených v §18 a 19 stavebního zákona, m.j. zda moje „psí bouda“:

- naplňuje vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
- zda uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožovala podmínky života generací budoucích,
- zda vytváří podmínky pro zajištění civilní obrany,
- zda nenarušuje celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
- zda vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a jestli to dělá přírodě blízkým způsobem…

No, snažila jsem se…snad bude úředník – génius shovívavý. Tady ale jeho role bohem seslaného génia (a absolutistická moc) nekončí. Podle stejných §§ 18 a 19 totiž stanoví :

- jak on „cítí“ stávající charakter a hodnoty území,
- a na závěr mi nadiktuje „svoje“ urb. architektonické a estetické požadavky, m.j. na uspořádání a řešení staveb!
Na zákon, ne vyhláška, ne podrobná územně plánovací dokumentace, ne architektonická soutěž, ne autorizovaný architekt, ale úředník – génius díky MMR ČR stanovuje ad hoc podmínky, on má právo veta, on de facto vytváří architekturu této země.
Ministerstvo má už jen jeden problém, do čí rukou vloží budoucnost české architektonické tvorby : zda dá důvěru úředníkům stavebního úřadu, anebo úřadu územního plánování. Ve skutečnosti je to úplně jedno. Úředník Existují-li absurdní pravidla, absurdní zákon, je fuk, kdo je naplňuje. Jediné rychlé řešení je nedělat to vůbec. ČKA říká kulantně totéž…

6. 8. 2018 14:30:22. Re: Hledá se úředník - génius. Mirolava Dzianová

  Vážená paní Leo, plně s vámi souhlasím. Naši legislativci plodí jeden zmetek za druhým. Nic se nezjednodušuje, naopak, každá novela přináší jen další povinnosti.
Nejlepší je asi postavit stavbu načerno a pak si ji nechat dodatečně odsouhlasit.

Jednala jsem v minulých letech několikrát s pracovníky MMR i MŽP, vždy byl výsledek takový, že oni nikomu nemůžou nic nařídit (stavebnímu odboru, vodohospodářskému odboru apod,) - nemají na to údajně patřičnou legislativu
ČR je Kocourkov, kde si jakýkoliv úředník může dělat co chce! Respektive nemusí dělat nic.

M. Dzianová

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.