Administrativní centrum Lesů České republiky

Administrativní centrum Lesů České republiky

(15. 5. 2017) Výsledky architektonické soutěže

   
 
 
 
 

Administrativní centrum Lesů České republiky

Předmětem dvoufázové veřejné projektové soutěže byl návrh novostavby administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové. Stavba je lokalizována do areálu současného sídla státního podniku Lesy České republiky, s. p., v Hradci Králové.

Vyhlašovatel: Lesy České republiky, s. p.
Porota: Ing. Jiří Boháček, MUDr. Zdeněk Fink, Ing. Daniel Szórád, PhD, Ing. arch. Jan Aulík, doc. Ing. Miroslav Šik, prof. Dorte Mandrup, prof. Dietmar Eberle; náhradníci poroty – Ing. Karel Buchta, Ph.D., Ing. Igor Kalix, MBA, Ing. Václav Lidický, Ing. Radovan Srba, Ing. Petra Matoušková, Ing. Lenka Zahálková, Ivan Chalupa, Daniel Kocour, Ing. Miroslav Matějka, Petr Štefec, Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. MArch Adam Gebrian

Konání soutěže: 12. 7. 2016 - 10. 1. 2017;  zveřejnění výsledků 1. 2. 2017
Počet odevzdaných návrhů: 42

Základem zadávacích podmínek soutěže bylo, že o projektování, inženýringu a autorském dozoru se bude jednat s autory vítězného návrhu. Projektování a získávání potřebných povolení bude trvat do podzimu 2018, v dalším období proběhne zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby. Samotná realizace by měla být zahájena na začátku stavební sezóny 2019, stavba by měla být dokončena na konci roku 2020. 

První cena – Sdružení Chybik + Kristof Associated Architects s. r. o. + K4 Architects & Engineers + Ing. Ivo Stolek
Autoři: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Jan Stolek, Ing. Tomáš Babka; spolupráce Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Matej Štrba, Bc. Michal Krcho, Bc. Kristína Bérecova, Bc. Justýna Konopacká, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Petra Krajčová, Ing. arch. Lucie Skořepová, Ing. arch. Ondřej Švancara, Bc. Matej Kurajda, Dipl. Ing. Bernhard König, Dipl. Ing. Lisa Maria Enzechope

Hodnocení poroty: Návrh je citlivě integrován do okolní přírody, budova se prolíná s lesem a vytváří kompozici mimořádně přívětivého měřítka. Koncept je založen na centru, srdci objektu, z kterého se rozvíjí pět modelovaných prstů, provozních částí budovy. Navržený koncept nepřipomíná konvenční správní administrativní budovy minulosti, spíše se podobá jinému typu veřejných budov, například univerzitních kampusů a škol, což naplňuje vizi stavby orientované do budoucnosti. Přínosem návrhu je přirozené otevření objektu do předprostoru, symbolické spojení a úzké prolínání s přírodou. Dvoupodlažní řešení umožňuje rychlé a snadné komunikační pohyby mezi oběma podlažími subcenter, která představují neformální pracovní a dobře fungující zóny. Přispějí k možnostem příjemného pracovního prostředí a mohou sloužit i jako kapacitní rezerva. Při dalším rozvoji projektu může být spíše dílčí otázkou přiměřenost velikosti těchto subcenter vzhledem k ostatním kancelářským plochám.
Konstrukční a dispoziční řešení nadzemních částí je ve vzájemném souladu, umožňuje volbu jednotlivých kanceláří coby jednotlivých buněk i jako tzv. open space, eventuálně kombinaci obou. Nespornou kvalitou návrhu jsou výhledy ze všech kanceláří a jejich dostatečné denní osvětlení. I přes méně kompaktní dispoziční schéma má návrh přijatelnou efektivitu. Objekt má navrženou dostatečnou konstrukční výšku pro optimální osvětlení i vnitřní instalace.
Autoři navrhli modularitu pro dřevěný konstrukční systém. Je to právě modularita objektu, která se propisuje do fasád vytvořených střídáním pevných a prosklených panelů, přičemž byla dodržena rovnováha mezi požadavky na přirozené osvětlení a energetickou přiměřenost. Realizovatelnost projektu v etapách tak, aby nedošlo k podstatnému přerušení provozu Lesů ČR, je možná.
Pokud by měla porota tomuto návrhu něco vytknout, pak by upozornila na fakt, že návrh neobsahuje zcela stejný půdorys podzemní a nadzemní části; v případě zvolení tohoto návrhu jako vítězného by bylo vhodné tento detail v rámci suterénu korigovat, což by nemělo být problematické. Zakládání nadzemních podlaží částečně mimo obrys suterénu by totiž mohlo komplikovat a prodražit stavbu. Porota by závěrem shrnula, že tento návrh představuje progresivní a citlivou architekturu vynikajícím způsobem reprezentující Lesy ČR. Navrhované řešení zaručuje hospodárnost a ekonomickou přiměřenost návrhu a je tak zcela vyhovující. Návrh zaujal porotu propojením vnitřních prostor a venkovní přírody, svojí funkční, konstrukční a architektonickou kvalitou, včetně mimořádně vysoké kvality jeho zpracování. Porota pozitivně hodnotí i skutečnost, že autoři do druhého kola předložili výrazně dopracovaný a logicky a funkčně promyšlený návrh.

Druhá cena – Sdružení Ing. arch. Sosna, Ing. arch. Straka, Atelier bod architekti s.r.o., Ing. Svoboda
Autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka; spolupráce Ing. Jan Svoboda, Ing. Jindřich Tuzar, Ing. arch. Helena Suchá, Ing. Tomáš Holenda, Karolína Urbánková

Hodnocení poroty: Urbanistický koncept návrhu je přehledný a jednoduchý, stavba s charakterem nízkého pavilonu má harmonický a jasný vztah ke krajině, je vlídná a otevřená a vytváří přívětivý veřejný prostor. Efektivní koncept kompaktního půdorysu umožňuje racionální dispoziční řešení a má těsnou vazbu k vnější přírodě. Centrálně řešený přístup do objektu, na který je napojena vstupní hala, umožňuje při klasickém dispozičním uspořádání jasnou orientaci v objektu.
Přívětivá a nekomplikovaná architektura využívající dřevo v četných konstrukcích podtrhuje atmosféru celkové otevřenosti návrhu. Kanceláře různých typologií mají dostatek denního světla a je zde umožněno využití čerstvého vzduchu k větrání prostor.
Vysoká funkčnost a kompaktnost projektu umožňuje efektivní řešení, drobnějším nedostatkem je lehce menší plocha oproti původnímu stavebnímu programu. V dané dispoziční struktuře je však tento nedostatek poměrně jednoduše napravitelný. Menší počet kanceláří umístěných v jižní části budovy má diskutabilní proporci vzhledem k pracovnímu komfortu (na danou hloubku jsou příliš úzké). Část chodeb mezi kancelářemi nebude zřejmě mít dostatečné denní osvětlení.
Porota v rámci detailního a objektivního hodnocení tohoto jinak velmi zdařilého návrhu ještě uvedla, že z návrhu jednoznačně nevyplývá realizovatelnost v proklamované dřevěné nosné konstrukci. Navíc fakt, že ne všechny vertikální nosné konstrukce jsou průběžné ze suterénu, může způsobit vyšší náklady stavby. Realizovatelnost projektu v etapách tak, aby nedošlo k podstatnému přerušení provozu je možná. Oproti návrhu podanému v prvním kole soutěže došlo ze strany soutěžícího ke zlepšení řešení předprostoru budovy – krajinářských úprav a parkovacích ploch; veškerý potenciál pro nalezení zcela vyhovujícího krajinářského řešení však nebyl vyčerpán. Porota závěrem shrnuje, že řešení je hospodárné a ekonomicky přiměřené. Návrh zaujal porotu svojí funkční, konstrukční a architektonickou kvalitou, včetně kvality jeho zpracování. Autorům tohoto návrhu se podařilo nalézt velmi účelně řešený projekt, který je vhodným a přiměřeným řešením.

Třetí cena – DAM architekti s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Petr Burian, Bc. Lucie Feldová, Ing. arch. Veronika Kommová, Ing. arch. Ondřej Kuptík, Ing. arch. Lucie Němcová

Hodnocení poroty: Návrh je monumentální, v jeho kontuře se symbolicky odráží obrys České republiky. Svojí monumentalitou se však budova distancuje od okolí.
Fasádu objektu tvoří kmeny připomínající hustý les – porota oceňuje výraz domu, který však spíše odpovídá monumentálnímu památníku než administrativnímu centru. Dá se očekávat, že venkovní stromořadí povede k určitému oslabení dojmu z kancelářských prostorů a chodeb. Obraz, zvenku fascinující, ale v dispozičním řešení kanceláří nenachází vhodnou modularitu. Projekt nepodává přímý důkaz o možnosti efektivního využití dřeva na vnitřní konstrukce. Projekt podle názoru poroty odpovídá spíše tradičnímu řešení ze železobetonu. Dispozice s vnitřní chodbou bez přirozeného osvětlení neukazuje dostatečnou variabilitu. Umístění ubytovacích částí do spodního podzemního podlaží s orientací na sever porota nepovažuje za vhodné. Rovněž zastřešení parkoviště a jeho umístění porotu nepřesvědčilo o dispoziční a ekonomické výhodnosti. Ve druhém kole návrh výrazně pokročil, postup výstavby (etapizace) z pohledu nepřerušeného fungování Lesů ČR je vhodný. Ekonomicky je i vlivem výšky domu a řešení parkování se zelenou střechou návrh nejdražší.

Odměna – CUBOID ARCHITEKTI s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová; spolupráce Ing. arch. Vadim Shaptala, Ing. arch. Eva Richtrová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. Aleš Tuček

Hodnocení poroty: Na první pohled jednoduché a přímé architektonické řešení s lapidárním tvarem. Řešení fasády je neokázalé, byť mainstreamové. Dřevo je coby stavební materiál vhodně a realisticky využito. Optické uzavření kompaktního a lapidárního tvaru domu ale odtrhuje stavbu od okolní přírody. Architektura třípatrové budovy vychází z klasických dřevěných konstrukcí. Typologicky se jedná o dvou až třítraktové řešení se dvěma vnitřními atrii, která jsou plně zastřešena. Na prosklených střechách jsou dále umístěny fotovoltaické panely, které atria dále zastiňují. Část kanceláří je umístěna tak, že okna ústí pouze do tohoto prostoru. Vzniká otázka vhodnosti osvětlení a větrání těchto částí. Není zde možnost přirozeného větrání. Také kvalita denního osvětlení zde bude zřejmě nižší.
Efektivitou se projekt řadí k ekonomicky náročnějším. Údržba horizontální lamelové fasády bude i přes použití kvalitního materiálu náročná a neodpovídá představě o dlouhodobě udržitelné koncepci. K otázce etapizace projektu porota uvádí, že projekt počítá s demolicí objektu Silvia před vlastní realizací nového sídla. Tato demolice by vedla k dalším přímým nákladům. Dá se současně počítat s velkými provozními problémy. Podlaží na dně atria se oproti návrhu v prvním kole nijak nevyvinulo. Porota s politováním konstatuje, že projekt od prvního kola plně nerozvinul své jinak podnětné koncepce směrem k jejich realizovatelnosti. Pro doplnění porota uvádí, že v atriích jsou umístěny stromy mírného pásu, které porota nepovažuje za vhodné do interiéru vhledem k tomu, že musí projít i zimním přírodním cyklem. Ani kanceláře s výhledem přes masivní pevné lamely fasády porota nepovažuje za vhodné řešení.

Odměna – Atelier CMJN - AED project
Autoři: Atelier CMJN; spolupráce Francois Lepeytre, Gaël Brulé, Hector Herca, Marcel Ruzicka, Aleš Marek, Ondřej Šperl, Jan Šulcek, Tomáš Hajdu, Hector Hernandez, Marisa Benedetti, Martin Roynard, Pedro A. Pallas, Martin Vojtek, Helena Holakovská, Zuzana Hlasivcová, Lada Veselá, Radka Šimková

Hodnocení poroty: Základní myšlenkou návrhu byla v prvním kole budova, která se otáčí kolem otevřeného venkovního atria. Budova, která se integruje do přírody. Porotu fascinovala elegance zaoblené formy v lesoparku. Pozice hlavního vchodu do objektu byla přesvědčivým prvkem projektu. Ve druhém kole se z atria stal vnitřní prostor, zastřešený dřevěnou konstrukcí s důvěryhodnými proporcemi jednotlivých dřevěných prvků. Tím návrh vytváří prostor pro schodiště a pro pohyb v budově. Na druhou stranu ale zhoršuje kvalitu osvětlení a přístup čerstvého vzduchu do kanceláří, které k tomuto atriu přiléhají. Dá se očekávat, že atmosféra atria tyto nedostatky nevyváží. Projekt také počítá s demolicí objektu Silvia v první fázi výstavby. Návrh doporučuje zvážit využití dočasných prefabrikovaných budov, nenabízí pro ně ale žádné umístění a ani řešení tohoto dočasného stavu. Konstrukce je v dobrém slova smyslu jednoduchá, porota oceňuje dispoziční řešení bez vnitřních sloupů, které umožňuje vysokou flexibilitu a variabilitu. Porota pozitivně hodnotila krajinné úpravy kolem objektu. Podle ekonomické analýzy se ale jedná o poměrně nákladný projekt. Propracované řešení prostoru před budovou a vhodné umístění venkovního parkoviště bylo podle poroty narušeno umístěním provozu myčky a dílny do samostatného objektu. Radikální změna mezi prvním a druhým kolem podle poroty nevedla k vyřešení definovaných problémů a ani k očekávanému výsledku. Vysoké kvality, pro které byl návrh do druhého kola vybrán, nebyly žádným způsobem rozpracovány, spíše došlo k jejich mírnému popření.

 
Výběr redakce Stavbaweb

Návrh č. 3 - Kuba & Pilař architekti s. r. o.
Autoři: akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. M. A. Tomáš Pilař; spolupráce Bc. Patrik Obr, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Bc. Luděk Šimoník

Návrh č. 5 – Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s. r. o.
Autoři: prof. Ing. arch. Petr Hrůša; spolupráce Ing. arch. Jiří Papoušek, Ing. arch. David Přikryl, Ing. Jan Polášek, Ing. Vít Zenkl, Ing. arch. Petr Bednář

Návrh č. 6 – RadaArchitekti s. r. o.
Autoři: Dipl. Ing. Mirko Lev, Ing. arch. Pavel Rada; spolupráce Bc. Monika Hlubinková, Bc. Martina Řehořová, Ing. arch. Karel Doležel, Ing. Miroslava Polachová, Ing. Marek Lukáš, Ing. Marek Šulák

Návrh č. 29 – sdružení Archilab, Statikon, Táborský
Autoři: Ing. arch. Mgr. Martin Řežábek, Ing. arch. Eva Štouračová, Ing. arch. Pavel Táborský; spolupráce Ing. Petr Žalský, PhD., Ing. Jaroslav Miklós, Michal Slusar

Návrh č. 32 – ov architekti, s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch; spolupráce Ing. Michal Pokorný, Ing. Martin Kovařík, Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, Ing. arch. Magdalena Havlová, Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl, Ing. arch. Klára Pohlová, Ing. arch. Anna Schneiderová

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz