Centrum přírodovědných a technických oborů

Centrum přírodovědných a technických oborů

(11. 10. 2016) MS plan

   
 
 
 
 

Centrum přírodovědných a technických oborů

Novostavba CPTO na exponovaném jižním svahu nad centrem města je navržena jako kompozice nízkopodlažních, terasovitě uspořádaných pavilonů, protknutých dvojicí prostorných atrií.

Východiskem návrhu jsou nejen prostorové a provozní požadavky pracovišť UJEP, formulované v zadání, ale také příspěvek ke kvalitě veřejného prostoru celého areálu univerzity. Objem stavby CPTO je rozložen do tří nízkých hmot – třípodlažních protáhlých objemů, které jsou orientovány převážně ve směru vrstevnic, mezi nimi jsou pak vložena dvě rozlehlá zelená atria. Ta jednak prosvětlují vnitřní prostory, jednak nabízejí v rámci areálu nový typ zklidněného poloveřejného prostoru. Koncept zelených střech a atrií se zahradami uvolňuje a odlehčuje zástavbu, vnáší novou, pozitivní atmosféru do výukových a společenských prostor školy, dotváří a obměňuje prostředí kampusu.
V komunikačním schématu areálu jsou novostavby Rektorátu, Multifunkčního studentského centra a Velké auly zárodkem nového centra kampusu. Novostavba CPTO toto administrativní a společenské centrum kampusu spoluvytváří a završuje a přebírá na sebe i podstatnou část jeho významu.  Navržená „promenáda“ – centrální komunikační a společenská osa nové budovy vychází z uvedeného kontextu a potvrzuje ho.

Architektonické řešení – především rozvržení, řazení a propojení hlavních objemů v navrženém prostorovém schématu – nabízí univerzální výukové, kancelářské a společenské prostory. K dispozici je severní i jižní orientace prostor, případně i osvětlení ze dvou protilehlých stran a výběr z více či méně exponovaných anebo klidových poloh. Prostorová skladba podporuje sdružování rozdílně velkých kateder do logických dispozičních celků a nabízí množství různorodých a odlišných typů prostředí s různým charakterem. Vícevrstvá prostorová struktura umožňuje komunikační propojení z více stran jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Navržená architektura je střídmá a civilní, výrazově, materiálově i konstrukčně jednoduchá a účelná. Důležitými výrazovými prvky jsou práce se zelení integrovanou do architektury a zakomponování staveb do prostředí areálu.

Částečné zapuštění objektů do svažitého terénu má příznivé dopady i na celkovou energetickou bilanci a hospodárnost provozu objektu. Kromě nižšího podílu ochlazovaných ploch se v návrhu počítá s eliminací pasivních solárních zisků i s jejich aktivní přeměnou na využitelnou energii. Stabilní teplotní poměry podzemí a aktivní získávání energie pro vytápění i chlazení objektu prostřednictvím energetických pilot a tepelných čerpadel vytvářejí příznivé předpoklady pro vysokou energetickou efektivitu navržených budov. Vnitřní klimatickou stabilitu podporují i podzemní podlaží parkingu a ozeleněná atria budovy, v jejím interiéru pak konstrukční prvky s vysokou akumulační kapacitou - masivní stropní desky, parapety a těžké akustické příčky.

Konstrukce
Budova je navržena na podélné půdorysné osnově 7,5 m, která je dostatečně univerzální jak pro dělení na malé provozní místnosti a kanceláře, tak pro velkoprostorové učebny; současně je efektivní pro podzemní parking. Hloubka dispozice traktu je efektivně využita i v případě individuálních pracoven pedagogů: jejich relativně malá šířka od 2,3 m vyhovuje přirozenému členění na pracovní část (u okna) a konzultační a komunikační zónu v hloubce dispozice. Koncová pole mají modul šířky 8,75m. Příčné osové rozteče nosných prvků jsou 7,1 + 3,4 + 7,1m. Konstrukční výšky podlaží jsou 3,75 m, resp. 3,3 m v případě parkingu. Nízkopodlažní koncepce se jeví jako vhodná vzhledem k tomu, že umožňuje relativně lehkou, jednoduchou a levnou nosnou konstrukci – nejlépe monolitický, případně částečně montovaný železobetonový skelet.

Autorská zpráva

Projekt pro architektonickou soutěž UJEP v Ústí nad Labem
Autor:   MS plan, Praha – M. Šourek, P. Hřebecký, M. Studnička, P. Dvořáková, M. Ševčík, V. Kastner

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz