Doubravník – revitalizace zemědělského areálu

Doubravník – revitalizace zemědělského areálu

(3. 11. 2015) První cena v architektonické soutěži: Jaroslav Sixta, Marek Tůma, Jan Procházka, Michal Kuřík, Ondřej Zámečník

   
 
 
 
 

Doubravník – revitalizace zemědělského areálu

Hodnocení poroty Návrh porota ocenila 1. místem za komplexní kvalitu řešení staveb i celého areálu. Autoři se rozhodli pro demolici budovy bývalého kravína. Nově navrhované objekty vymezují prostor parku s veřejným přístupem. Neformální podoba prostoru s dětským hřištěm a ovocnými stromy odpovídá charakteru historického městečka. Penzion stojí podél hranice zahrady ticha částečně ve stopě původní budovy a odděluje nový areál od kostela a fary. Menší objem stavby umožňuje průhledy od parku směrem na kostel. Je naznačena možnost příležitostného propojení parku a klášterní zahrady, které doporučujeme při rozpracování návrhu rozvinout. Dům s ordinacemi je dobře umístěný při vstupu do parku v uliční hraně. Další obytné domy stojí podél potoka Rakovce. Jejich organicky až nahodile modelovaná forma vytváří příjemné měřítko, ke zvážení dáváme vývoj k poněkud pravidelnější organizaci. Možnost vjezdu automobilů pro rezidenty a stání u jednotlivých budov je komfortní. Objekt lisovny není nezbytný, zahradní domek naopak tvoří užitečné příslušenství parku. Architektonický výraz staveb naznačuje sympatickou práci s měřítkem a materiálem, ke zvážení doporučujeme dvojí plášť fasády domu pro seniory. Pro město je velmi výhodné to, že návrh tvoří samostatné objekty menšího rozsahu a odděluje jednotlivé funkce – penzion, dům s ordinacemi a sociální bydlení. Tento koncept umožňuje postupné stavění po etapách.

 
Autorská zpráva
Návrh zpřístupní a oživí chátrající areál bývalého zemědělského družstva, který je nedílnou součástí historického centra Doubravníka. Základní myšlenkou je vytvoření ovocného sadu s převažující funkcí bydlení a volnočasových aktivit. Sad se stává novou návsí a bytové domy komunikují jak s vytvořeným subcentrem, tak i s hranicemi řešeného území. Hrana potoka je využita jako zatraktivňující prvek u bydlení mladých rodin, hrana území směrem ke kostelu bude sloužit jako předzahrádky a terasy u bytů pro seniory. Každý byt tak získá přidanou hodnotu v podobě soukromých exteriérových prostor s průhledy do esteticky cenného území. Navrhujeme stavby v tradiční formě se sedlovou střechou i v nepravidelném propojení s plochými střechami. Důraz klademe na pohledovou čistotu objemů budov. Rozhodli jsme se pro tradiční materiály s důrazem na recyklaci pálených cihel z původního kravína.
Návrh propojuje bydlení, relaxační funkci i navázání na genia loci zahrady ticha a kostela. Obyvatelé nových domů budou bydlet na nové „návsi“ ve formě ovocného sadu, kde mají kontakt s veřejným prostranstvím. Chodcům a návštěvníkům areálu orientace staveb nebrání v libovolném průchodu skrz sad a můžou si tak vyšlapávat nové cesty, což podporuje společně s novou lávkou přes potok původní zájem obce o vytvoření vycházkových tras. Z kravína zůstala jen část některých zdí, která symbolizuje postupné prorůstání sadu do zahrady ticha. Převážná část bydlení je určena seniorům, kterým je potřeba pomoci i z hlediska sociálního. S ohledem na tento aspekt jsme navrhli drobné veřejné stavby pro využití k sušení ovoce či lisování moštu.

Areál zemědělského družstva chápeme jako nedílnou součást centra městyse, proto jsme se snažili o jeho otevření, prostupnost a oživení. Území se stane součástí dvou nových pěších okruhů, které začínají na náměstí. Kratší z nich vede kolem obecního úřadu a obchází blok staveb kolem kostela podél řeky Svratky až do nového sadu. Delší okruh pokračuje přes potok Rakovec novou lávkou u kapličky k fotbalovému hřišti. Rozmístění objektů po okraji areálu umožňuje pěším volnost pohybu. Řešení nabízí ještě jednu trasu, která by mohla po dohodě zastupitelstva obce s místní farností být zpřístupněna v neděli, během svátků a kulturních akcí. Jedná se o cestu z náměstí kolem kostela přes zahradu ticha, bránou se vstupuje do sadu. Genius loci historických staveb a zahrady ticha jistě stojí za občasné propojení s novými domy. Návrh tuto otázku řeší jako připravenost ploch, konstrukcí a jejich uspořádání v případě budoucí potřeby.
Dopravně je areál přístupný pomocí jihovýchodní příjezdové komunikace, která vede podél řeky. Záměr zvýšit kapacitu parkovacích míst řešíme podélným parkováním na této komunikaci. Otáčení vozidel je pak při příjezdu/odjezdu možné uskutečnit v točně u moštovny.

Základní principy řešení
Princip řešení území spočívá v jeho otevření, s maximálním využitím ploch pro sad a v respektování intimity sousední zahrady ticha (dle historických podkladů byl původní klášterní areál využíván pro hospodářské zázemí a zároveň jako sad). Hlavní myšlenkou je tedy obnova ovocného sadu, který by symbolicky přecházel do zahrady ticha skrz cihlovou zeď původního kravína. V této zdi byly lokálně vybourány některé její části tak, aby umožnila symbolické prorůstání stromů právě do této zahrady. Zároveň ale byla dodržena optická intimita tím, že z bytů není do zahrady přímo vidět.
Nová zástavba je záměrně orientována po obvodu areálu ze dvou hlavních důvodů. Prvním je maximální získání celistvé plochy pro realizaci sadu, díky které můžou lidé volně procházet mezi ovocnými stromy a sami si tak určovat, jakou pěšinu si vyšlapou. Druhým důvodem je tradiční orientace domů na návsi, kde vždy minimálně jedna obvodová stěna je součástí veřejného prostoru. Díky tomuto uspořádání a orientaci nových objektů mají obyvatelé přímý kontakt s centrem dění – se sadem. Zároveň díky zachování původní zdi kravína či kamenné zdi u potoka vznikly soukromé zahrádky.
Nové objekty tedy stojí na místě původního kravína a podél kamenné zdi u potoka. Celou kompozici s ovocným sadem uprostřed doplňují dvě menší stavby pro veřejné užívání, obecní sušírna ovoce a moštárna.

Funkčně je území využito převážně jako bydlení ve formě menších bytů pro seniory či větších pro seniorské manželské páry nebo začínající mladé rodiny. V rámci jednoho z bytů v objektu „Bydlení u Rakovce" je vyčleněna místnost, kde by mohli uživatelé tohoto bytu provádět práci z domova, drobně podnikat, pracovat v dílně. Poloha tohoto bytu je umístěna poblíž subcentra řešené oblasti, takže bude dobře dostupný pro případnou drobnou komerci. Další vyčleněnou místností pro obyvatele těchto bytů je společný sklad, kde lze umístit např. kola, zahradní nábytek, nářadí pro údržbu, ale také společné vybavení v podobě sekačky.
Bydlení je doplněno o občanskou stavbu na západním okraji u silnice, kde bude ordinace lékaře a společenská část nejen pro místní seniory. Ordinace a služby spojené se zdravotní péčí jsou v této budově situovány do 1. NP. Je zde také místnost pro poradní služby, fyzioterapeuta, maséra nebo pro sociálního pracovníka. Druhou část tohoto podlaží tvoří ordinace lékaře, která by mohla být společná pro praktického lékaře a pediatra, protože se mohou v těchto prostorech střídat. Sestra může být přítomna častěji a zajišťovat i výdej léků, popř. docházet jako sociální pracovník do vedlejšího objektu pro seniory. K těmto účelům je v dispozici zřízen malý sklad léků a samostatný vstup/výdejní okénko do místnosti zdravotní sestry. Tento vstup by se mohl využít i jako vstup pacientů z „venkovní zahradní čekárny" zvláště v letních měsících. V 2. NP je kancelář/poradna/zázemí pracovníka zdravotní služby a víceúčelový sál s možností využití širokou veřejností (důchodci ze sousedního objektu, kroužky dětí a mládeže, srazy, oslavy).

Objekt s byty je dvoupodlažní. Primárně je pro seniory určeno 1. NP, ale pokud by byla vyšší poptávka této skupiny obyvatel, je možné pro seniory využít i 2. NP. Byty v 1. NP mají předzahrádky, které nemusí být odděleny ploty a umožňují tak vzájemné navštěvování či společné trávení času. Objekt má i jakési kryté loubí pro procházení a sezení i za špatného počasí. Byty v 2. NP se však mohou využít i pro mladé páry - podlažní plocha bytů se pak rozšíří o platformu na spaní ve zvýšeném podkroví. Jelikož je v návrhu uvažováno převážně s bydlením pro seniory, bylo třeba řešit toto zadání i z hlediska sociálního. Český senior žijící celý život v domě s hospodářstvím, o které se staral, by měl mít pocit nějakého uplatnění. Myšlenkou je tedy možnost pracovní náplně – tito lidé se mohou starat o sušírnu, moštárnu, sad, mohou být správci zahrady ticha.

Přidanou hodnotou a funkcí v návrhu je objekt moštovny/sušárny, který obsahuje základní výrobní a skladovací prostory a jednoduché zázemí. Dominujícím prvkem budovy je vertikálně orientovaná sušárna ovoce. Sklad má výdejní okénko pro sezónní prodej ovocných moštů. V sadu je kromě toho také drobný objekt s vyhlídkovou terasou, který by mohl mít široké uplatnění od pořádání oslav, jako místo pro dětské kroužky či jen jako prostředí pro trávení odpočinku obyvatel.

Základní bilance návrhu, investiční náročnost, možnost etapizace
V první fázi je potřeba areál vyčistit, provést demolici kravína a odstranit betonovou desku. Neponičené cihly doporučujeme využít při stavbě zídek v sadu či kolem domů. Demolici navrhujeme z důvodu předpokládané vysoké finanční náročnosti na nutnou asanaci kontaminovaných konstrukcí i jejich blízkého okolí. Druhým momentem v rozhodování pro demolici kravína byl fakt, že svými prostory neumožňuje efektivní využití objemu pro bydlení dle současných potřeb v souvislosti s poměrem nákladů na rekonstrukci a výsledné užitné hodnoty a nákladů na provoz/údržbu. Jedná se o demolici objektu kravína a betonové desky v odhadovaných nákladech na 3 mil. Kč.
Tyto práce lze provádět i svépomocí v podobě využití pracovních sil místních obyvatel v rámci brigád či evidenci na úřadu práce.
V další fázi se bude realizovat zasíťování areálu pro budoucí objekty, sázet první část ovocných stromů a budovat lávka přes potok Rakovec, díky níž bude přístupná kaplička na břehu a možnost propojení pro pěší s fotbalovým hřištěm. Následuje realizace první části objektů na místě kravína domu s ordinací a společenskou částí. S tím souvisí i stavba zpevněných pojízdných ploch. Objekty jsou o celkovém objemu 1 090 m3. Při uvažování průměrných cen za novostavbu v běžném standardu lze cenu této části odhadovat na 19-20 mil. Kč
Poslední fáze, kterou lze realizovat podle zájmu obyvatel o bydlení v tomto areálu či podle zájmu obecního úřadu, je výstavba individuálnějšího bydlení včetně zpevněných ploch u Rakovce. Odhadovaný objem objektů je 2015 m3, odhadované náklady činí 13 mil. Kč.

V rámci kterékoliv z těchto fázi lze v areálu postavit sušírnu ovoce, moštárnu a v případě majetkoprávních změn sousedících parcel u Svratky realizovat propojení s vodou. Lze přemýšlet i o možném využití nemovitosti v severovýchodní části areálu, který by mohla sloužit jako bufet s posezením u řeky.

Při celkové bilanci nových objektů je navrženo:
9 bytů pro seniory o celkové podlahové ploše 298 m2
8 bytů pro mladé o celkové podlahové ploše 352 m2
Objekt občanské vybavenosti s ordinací o celkové ploše 206 m2
Veřejné objekty v podobě sušírny a moštárny o celkové ploše 110 m2

 
REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

Jednokolová veřejná ideová architektonická soutěž, zařazená do projektu Ceny Petra Parléře 2015
Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického návrhu revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník.

Vyhlašovatel: SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel: MĚSTYS DOUBRAVNÍK
Datum konání soutěže: 21. 04. 2015 - 11. 06. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 23. 06. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 13
Porota: Ing. Barbora Šenkyříková, starostka; Ing. Jiří Rous, člen Rady městyse; doc. Ing. arch. Jan Mužík; MgA. David Maštálka; Ing. arch. Eva Špačková, PhD. Náhradníci: Ing. Petr Sedláček, Ph.D., místostarosta městyse; MgA. Lenka Křemenová.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz