Národní památkový ústav otevírá v Ostravě první metodické centrum

Národní památkový ústav otevírá v Ostravě první metodické centrum

(24. 2. 2014) V Ostravě zahajuje svou činnost první z trojice plánovaných metodických center Národního památkového ústavu (NPÚ). Jeho zacílením jsou technické památky a průmyslové dědictví. Zaměří se na systematické mapování a průzkum technických a průmyslových památek na území České republiky, i na jejich prezentaci.

 
 
 
 

Národní památkový ústav otevírá v Ostravě první metodické centrum

V Ostravě zahajuje svou činnost první z trojice plánovaných metodických center Národního památkového ústavu (NPÚ). Jeho zacílením jsou technické památky a průmyslové dědictví. Zaměří se na systematické mapování a průzkum technických a průmyslových památek na území České republiky, i na jejich prezentaci.


„Vyšší míra specializace umožní rozvinout větší odbornost v této oblasti a umožní kvalifikovanější rozhodování. Z toho budou mít prospěch nejen památkáři a památková péče obecně, ale také vlastníci takových objektů v České republice,“
uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, která vznik centra iniciovala.

Metodické centrum vzniká pod hlavičkou územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě s cílem zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování), které mají svůj specifický hodnotový systém (typologická významnost, kontinuita technologie) a k jejichž ochraně existují specifické přístupy. „Téma průmyslového dědictví je v památkové péči poměrně krátce reflektované, památkáři se na industriální památky intenzivněji zaměřují v posledních patnácti, dvaceti letech v návaznosti na ukončování výroby a uzavírání či proměnu průmyslových areálů. Na rozdíl od starších památek, u kterých společnost poměrně jednoznačně sdílí názor, že by se měly chránit, nejsou hodnoty technických památek často dostatečně rozpoznávány a oceňovány. I tyto důvody nás vedly k založení metodického pracoviště,“ dodává Goryczková.

Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví je prvním z trojice připravovaných specializovaných pracovišť, která zahájí svou činnost ještě letos. Další vznikne v Brně v souvislosti s obnovou vily Stiassni a zaměří se na památky meziválečné moderní architektury, třetí, specializované na památky zahradní architektury, bude vybudováno v Kroměříži. Zřízení metodických center je výsledkem restrukturalizace NPÚ, ke které došlo k 1. lednu 2013, při níž se oddělily sekce památkové péče a sekce správy objektů ve správě NPÚ. Toto rozdělení umožňuje NPÚ specializovat se na různé segmenty památkové péče. Výběr pracovišť, v nichž vznikají metodická centra, vychází buď z jejich dlouhodobé odborné profilace, jako je tomu v případě Ostravy, nebo z jasných předpokladů: v Kroměříži se nacházejí jedny z nejcennějších historických zahrad na našem území, Brno je pak Mekkou moderní architektury Československé republiky. V případě Brna a Kroměříže se navíc podařilo vznik center navázat na projekty financované z evropských finančních mechanismů, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP).

Cílem ostravského metodického centra není zastoupit specialisty na jednotlivých územních pracovištích NPÚ, ale naopak ve spolupráci s nimi pokrýt formou systematických průzkumů (rešerše literatury, terénní a archivní průzkum) významné a dosud opomíjené velké průmyslové areály, dopravní tahy a energetické systémy, které měly klíčový význam v procesu industrializace. Důraz bude kladen na komplexní výstupy a jejich prezentaci. Základními typy výstupů výzkumu budou přednášky a publikace přibližující získané poznatky, podávání návrhů na památkovou ochranu a konzultace při památkové obnově. Vedle toho se centrum bude zabývat sjednocením terminologie v oblasti technických památek.

Systematické průzkumy pracovníků centra se v následujících třech letech zaměří na páteřní železnice (např. Olomouc – Děčín, Brno – Česká Třebová, Brno – Znojmo), textilní průmysl v Brně, uhelné hornictví Severočeského revíru, vodní cesty a tepelnou energetika Severočeského kraje. Do budoucna se předpokládá zpracování témat jako je vodohospodářství, vodní cesty nebo energetika. Kmenoví zaměstnanci budou rovněž poskytovat odborné konzultace týkající se památek v oblastech uhelného hornictví, koksárenství, hutnictví, energetiky, železniční dopravy, potravinářství, letecké dopravy, textilního průmyslu a strojírenství, ve spolupráci s externími kolegy pak i v oblastech rudného hornictví a vodních motorů. Pro letošní rok se počítá s vydáním publikací Kulturní památky Vítkovických železáren, Textilní průmysl v Brně a s přípravou publikace Kulturní památky státní dráhy a dále pak s prací na pojmovém slovníku technických památek. Centrum se bude věnovat i průmyslové aglomeraci Rosice-Oslavany nebo industriálnímu dědictví Krušnohoří, které společně se saskou částí usiluje o zapsání na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Trojice center je prvním krokem k naplnění záměru specializace NPÚ. Do budoucna plánuje památkový ústav zřídit např. metodické centrum edukace v Telči, které se výchovou veřejnosti k památkám a památkové péči věnuje dlouhodobě, či centrum terénní archeologie v Praze.

NPÚ jakožto odborně metodická, dokumentační a informační instituce státní památkové péče rovněž na podkladě vlastního vědeckého výzkumu připravuje a vydává certifikované metodiky z různých oblastí své činnosti. Udílení mezinárodně uznávaných certifikací metodikám NPÚ umožňuje jejich intenzivnější uplatnění v praxi, například jako zdroje argumentací pro odborná vyjádření v oblasti státní památkové péče.

Od roku 1986 jich v NPÚ bylo vydáno zhruba 50, v následujících dvou letech jich bude dokončeno a vydáno dalších 40. Tematický záběr již publikovaných metodik je od interiérových instalací na hradech a zámcích přes obnovu okenních výplní a výkladců a barevnost fasád, ochranu a stavební úpravy zřícenin hradů po dřeviny na městských veřejných prostranstvích nebo historické dlažby. Metodiky je možné zakoupit, ale zájemcům jsou rovněž k dispozici volně ke stažení na webu NPÚ ZDE.

Národní památkový ústav jako odborné pracoviště státní památkové péče se 14 krajskými pobočkami se právě i pomocí metodik snaží zveřejňovat získané poznatky a poskytovat nabyté znalosti z oblastí péče o kulturní dědictví všem zájemcům jak z oboru památkové péče a ochrany památek, tak vlastníkům a správcům objektů, projektantům a stavebním firmám.

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o které se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.
tisková zpráva

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz