Obnova prostranství U Donu v Brně

Obnova prostranství U Donu v Brně

(6. 3. 2017) Ateliér DIMENSE

   
 
 
 
 

Obnova prostranství U Donu v Brně

Veřejné prostranství zahrnuje plochy, které obklopují objekt střediska Don na panelovém sídlišti v městské části Starý Lískovec. Cílem bylo vytvoření prostranství, které zvýší estetickou a provozní kvalitu parteru.
Území se nachází v západní části sídliště, ze západu a jihu je obklopuje liniová zástavba panelových domů, z východu a severu na ně navazuje řadová zástavba rodinných domů. Uprostřed rovinatého pozemku se nachází středisko Don.
Významným problémem tohoto území je infrastruktura pro pěší – komunikace nerespektují směry pohybu pěších, místy jsou trasy nadbytečné nebo naopak chybí, což dokazují vyšlapané cesty na travnatých plochách. Na komunikace pro pěší navazuje vzrostlá zeleň. Tu představují jehličnaté stromy lemující chodníky, skupiny vzrostlých listnatých stromů a skupiny jehličnanů doplněné keři. Parkování bylo řešeno nesystematicky, většina parkovacích stání není vyznačena, automobily parkují náhodně na zpevněné ploše a přilehlé účelové komunikaci.

Architektonické řešení
Studie řeší koncepci komunikací pro pěší a na ně navazujících veřejných prostranství, zeleně, dopravní infrastruktury, městský mobiliář a technickou infrastrukturu.
Základním prvkem řešení komunikací pro pěší byla racionalizace tras a jejich doplnění. Stávající trasy chodníků jsou sdruženy tak, aby respektovaly skutečné směry pohybu pěších a zároveň přirozeně vymezovaly nová veřejná prostranství. Hierarchie komunikací je podpořena různou šíří průchozího profilu a odlišným materiálovým řešením. Nově navržené komunikace menšího významu jsou z velkoformátových dlaždic kladených do trávy. V místech veřejných prostranství jsou plochy z žulových kostek.

Veřejná prostranství
V rámci studie jsou navržena tři veřejná prostranství odlišného charakteru. Před objektem Donu, u vstupu do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, je parková úprava, vymezená komunikacemi pro pěší. Trojúhelníkové prostranství je zatravněno a osázeno vzrostlými stromy. Z vymezujících komunikací pro pěší do travnaté plochy zasahují pásy vydlážděné z žulových kostek. Na těchto pásech jsou pod korunami stromů osazeny jednotlivé lavičky.
Na tuto parkovou úpravu volně navazuje úprava komunikace pro pěší při jižní hraně území, v těsné blízkosti objektu střediska. Stávající průchozí profil komunikace byl zúžen. Ulice je koncipována jako pobytová pěší zóna s lavičkami, které jsou osazeny na zálivech zpevněných ploch a částečně zasahují do travnaté plochy. Součástí zálivů je zídka, která zálivy ukončuje. V závěru ulice, směrem ke Knihovně Jiřího Mahena je neformální posezení na jednoduchém betonovém mobiliáři pod korunou solitérního stromu.
V severní části území je veřejné prostranství, které diagonálně protíná významná komunikace pro pěší. Po obou stranách této plochy jsou osazeny solitérní stromy a odlišné typy neformálního sezení. Severní části prostranství dominují organické formy betonového mobiliáře. Jižní část vymezuje betonová zídka, na níž budou dřevěné sedáky. Významným prvkem prostranství je městský znak provedený v kameni, osazený spolu s litinovým pítkem na kamenné desce, která vystupuje z dlážděné plochy.

Zeleň
Koncepce spočívala v doplnění vzrostlé zeleně, její kultivaci a částečném odstranění. Podél významných komunikací pro pěší byla stromořadí doplněna nebo jsou vysázena nová. Projekt dále využívá solitérních stromů jako dominant veřejných prostor. Nově navržené stromy jsou listnaté. U veřejných prostranství byly zasazeny barevně kvetoucí druhy.

Dopravní infrastruktura
U parkovací plochy za objektem Donu byla upravena účelová komunikace tak, aby se docílilo co nejvyššího počtu standardních parkovacích stání. V rámci studie bylo navrhnuto 48 parkovacích stání kolmých a podélných.

Městský mobiliář
Studie navrhuje klasický kusový mobiliář formou laviček s dřevěnými opěrkami a neformální betonový mobiliář pro sezení v podobě krychlí nebo organického tvaru. Součástí navrženého městského mobiliáře jsou i odpadkové koše z obdobné typové řady jako lavičky.
Pro oživení veřejného prostoru je navrženo pítko osazené společně s městským znakem provedeném v kameni. V rámci řešení mobiliáře je umístěna stávající skulptura do travnaté plochy za objektem Donu.

Kontejnery pro odpad
Kontejnerová stání pro komunální a tříděný odpad budou ohrazena konstrukcemi z pororoštů/tahokovů. Tyto konstrukce budou porostlé popínavými rostlinami. Kontejnerová stání jsou uvažována jako krytá, osazená na samostatné zpevněné ploše. Cílem je vytvoření kultivované formy, které splyne s okolním prostředím.

Autorská zpráva

 

 

Investor: Městská část Brno - Starý Lískovec     
Autoři projektu: Ateliér DIMENSE v.o.s. –  Ing. arch. Aleš Putna, Ing. arch. František Bílek, Ing. Radek Otevřel, Ing. Martin Vychodil

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz