Otevřený dopis k povážlivé situaci regionálních muzeí a galerií

Otevřený dopis k povážlivé situaci regionálních muzeí a galerií

(13. 12. 2017) Dopis zastupitelům na jednání 11. prosince 2017

 
 
 
 

Otevřený dopis k povážlivé situaci regionálních muzeí a galerií

Autoři otevřeného dopisu/16. 8. 2017 - viz příloha pod článkem/ vydali otevřenou výzvu vyjadřující pochybnost vůči způsobilosti Krajské reprezentace zřizovat veřejné instituce. Po předchozích kauzách nyní jde v Ústeckém kraji o Muzea a Galerie, navržen je projekt reorganizace-transformace, slučování. Uskutečnit se má zvůle zvolených stranických kádrů a činovníků úřadu, proti kritériím odborným.. Není respektováno poslání institucí, práce vědecká, osvětová, sbírková, soustředěná na konkrétní téma, místo, sídlo, krajinu. Ohroženy jsou i Sbírky a Depozitáře, mnohasetleté dědictví, umělecké bohatství, vč jedinečného souboru československého moderního umění v Lounech.
Zřizovatel se dopustil zanedbávání péče, došlo ke krádeži, drancování. Reorganizaci zahájily výpovědi 5-ti ředitelů v květnu t. r. , je účelová(ředitel jmenován pouze na 2roky, odborná erudice není podmínku, jen výhodou...),postup je nekorektní vůbec. V případu bylo podáno trestní oznámení.

Dopis k otevřené výzvě byl zaslán ústeckým zastupitelům. Iniciativa volá k odpovědnosti, podněcuje veřejnost odbornou a občanskou k uvědomění si role Kultury jako civilizovanosti. Byla vyzvána Česká konference rektorů, jejíž úlohou je postavení kultury, vzdělanosti, odbornosti a její uplatnění (i v oblasti správní, právní) reprezentovat  a garantovat. Má zásadní slovo.
Je nutné se existence jedinečných institucí péče a vzdělávání, zdrojů poznání a uvědomění, proti nepovolaným zásahům zastat, dochované statky chránit, kulturu pozvedat !


Dopis k otevřené výzvě byl zaslán ústeckým zastupitelům:

Vážení zastupitelé,
v návaznosti na náš předchozí otevřený dopis, nyní k uvažované reorganizaci muzeí a galerií dovolte pár poznámek:

V projektu sloučení příspěvkových organizací navržená t r a s f o r m a c e odporuje podstatě rozvoje regionů ..Vzdělávání krajiny a podpora svébytnosti jednotlivých lokalit, která znamená, že každé jednotlivé místo dbá a rozvíjí svoje jedinečnosti v jejich autenticitě a v tom je podporováno.
Idea jednotného moderního depozitáře, řekněme Národní Galerie Ústecka, je v tom smyslu kontraproduktivní, posoudit její funkčnost, účelnost náleží odborníkům.     Je zřejmé, že to, co ta která instituce, dědictví/působení  ve svém místě a pro něj znamenalo, zmizí...

Záměr se podobá nacistickému svozu uměleckého bohatství (také moderního tzv. zvrhlého umění), či svozu vybavení klášterů po jejich zrušení komunisty. Muzea a galerie zůstala po celou epochu nedotčena. Je zřejmé, že se takovou rekvizicí ztrácí  i povědomost o jedinečnosti...   jsme v malých poměrech a záleží velice na podmínkách, jaké byly dochovány a do jaké podoby byly (soustavnou)prací, zájmem, přístupem dovedeny... jak paměť, pověst je dochována

Podívejme se na aktuální situaci:  Muzeum v Litoměřicích bylo dlouhodobě vykrádáno, byly ukradeny obrazy ze zámku Peruc, který nebyl náležitě zabezpečen, galerie v Lounech byla dlouhodobě zanedbáním povinností zřizovatele ponechávána v havarijním stavu. To jde na vrub působení zřizovatele.

A dále: zámek Peruc, pamětní místo, kraj odmítá spravovat a je prodán panu Vondráčkovi podnikateli v zážitkové turistice, chystá zde rej z pohádek, takže památník Emila Filly levicového intelektuála, vězně z koncentračního tábora, odmítaného poválečným komunistickým režimem, se v této společnosti bude vyjímat jak? Pamětní síň bude provozována jak? Odpovědně?

Ze strany samotných institucí: tak jako muzeum v Chomutově rozvinulo významně svoje působení, galerie v Mostě se pozvedla ke svému renomé, světí i galerie Benedikta Rejta svoji jedinečnost, spjatost s místem v osobnostech uchovávaných tvůrců i v zakladateli dr. Sekyrovi, který svou iniciativou sbírku Moderního československého umění, komunisty zakazovaného, dokázal založit a uhájit ! Dosud byla dobře opečovávána a rozvíjena a zase z osobního nasazení, byla rekonstruována do navýsost důstojné podoby, vzor, i v publikační činnosti.

Jak se chová kraj k poslání těchto institucí? Stanovení podmínek výběru ředitelů ohrožuje roli odbornou vědeckou i osvětovou, jejich specializaci...  Srovnává ředitele Muzea, tuto vysoce kvalifikovanou historickou, uměno či přírodovědnou práci na ochraně hodnot  jedinečných, s prací ředitele v oblasti sociálních služeb který má úplně jiné poslání, v jiné situaci, práce má úplně jiné kvality, pečuje o lidi, spravovaný majetek je prádlo, nábytek, nádobí. apod..

Jak zřizovatel o konkrétní instituce pečuje? jak se chová k regionu ? v dostupných koncepčních materiálech jsem nenašel jedinou zmínku o vlastní práci muzeí a galerií o jejich jednotlivých místních specifikách, ani o podpoře, rozvoji...   (tzv. netušené úkoly ?)
K zájmu o vlastní muzeum na zasedání zastupitelstva města Chomutova 19. 6. 2017 prohlásil pan radní Drlý k dotazům z řad zastupitelů na důvody usnesení Rady ÚK o odvolání pěti ředitelů krajských kulturních institucí doslova: "z a s t u p i t e l s t v u    d o   t o h o   n i c   n e n í". 

Promiňte, není zde vidět kvalifikovanost, kompetenci ani odpovědnost...
Návrh na spojení sbírek výtvarného umění do jednoho moderního depozitáře je nevhodný, odporuje smyslu institucí, likviduje jedinečnou stopu, povědomost a přehled. Konkrétně Galerie Benedikta Rejta – která představuje jedinečný specifický soubor – má své místo v Lounech a nesmí být odcizena.
Upozorňuji k tomu, že uvedená transformace s návrhy sjednocování, likviduje dochované a vytvořené kvality a nebezpečí, 

které z projektu a vůbec manipulace s Fondy a Evidencí vyplývají musí posoudit pověřený odborník, tedy zřejmě ne některý místní kurátor...

Podobně je otázka v jaké odbornosti a časovém horizontu by se taková zmíněná transformace sbírek mohla uskutečnit, jakože je nežádoucí... Rozhodně ne svépomocí a za rok ... Jistě víte, že nakládání se sbírkovým materiálem jakož i s jeho evidenci, podléhá zvláštnímu režimu, rozhodně nepatří do s o u k r o m ý c h rukou! ledasjakému výběrovému řízení..! 
metaforicky: Paseky už bylo dost ! Je zřejmé, že takový razantní  záměr přesahuje kompetence kraje. 

Výstavba nové galerie třeba v Žatci by jistě byla vítána, pokud by měla sloužit sbírce manželů Zemanových, musí opět odborníci posoudit, zda hodnota uměleckých děl si zaslouží,  aby na ně byly vynaloženy prostředky veřejné, tedy ze státního rozpočtu? 
Ano, Plzeň po úspěšné završené architektonické soutěži připravuje stavbu nové galerie, v Žatci se by se jednalo také o k u l t u r n í stánek, krásný úkol. Víte, lidé se vzdělávají, jinak by se velmi mnohé činnosti vůbec nedaly vykonávat, ztratila by se ta znalost, schopnost, jsou obory, kde způsobilost k výkonu je doložena státní zkouškou, stvrzena přísahou, jsou to lékaři a také historici, přírodovědci, architekti a další. Do vedoucích funkcí, pak jsou vybíráni na základě svých odborných kvalit a zkušeností například ředitelé muzeí... 
Nejen celý tento segment s jeho kulturní statky má být spravován, aby dobře plnil svoje poslání, šířil povědomost o tom kde žijeme, kým jsme, uchovával paměť... k tomu mu má jednomu každému z nich co nejlepší podmínky zajišťovat správa, tedy zřizovatel. Nikoli že veřejná instituce bude provádět “investiční rozvoj v oblasti kultury z popudu zřizovatele“ myslím, že v galerii v Lounech byl nedávno náležitým nákladem zrekonstruován depozitář ? ... bude vyprazdňován ... ?

Je nutné, aby bylo vůči existujícím institucím v jejich jedinečnosti postupováno vstřícně:
1. v předpokladech k řízení byla na první místo postaveno vzdělání, povolanost k výkonu, funkci byla navrácena suverenita,
    pověření na 2roky ohrožuje plnění úkolů, právě jako výpověď bez udání důvodu, brání odpovědným krokům, 
    a činnost muzea je z podstaty dlouhodobá a soustavná. Ve výběrové komisi ať jsou zastoupeny instituce nejpovolanější.

Pracovníci musí být co nejlépe obeznámeni s konkrétní, často jedinečným materiálem, o který tito pečují ve svém místním depozitáři, nejlépe tak jsou obeznámeni, mají přehled a orientují se ve významech a souvislostech, i vůči novým přírůstkům, a jsou povolaným protějškem badatelům, kurátorům což je podstatný úkol a poslání i v projektech mezinárodních  
v tom  by centralizace přinesla zhoršení

2. ve zřizování bylo postupováno uvážlivě, respektována kvalifikovanost, jak ve vlastní činnosti, tak ve správě a rozvoji, 
    tedy potřeby lokální, působení veřejné v místě, i činnost publikační na venek, rovněž je zapotřebí podporovat rozvoj
    a spolupráci těchto institucí navzájem, prostor poradám, vědeckým úkolům ...

Správa je služba, řízení vyžaduje uvážlivost.  Jistě uznáte, že vyžadování : „zde budou bezvýhradně akceptovány požadavky zřizovatele“ je nemoudré, zřizovateli veřejných institucí nepřísluší, ano?   Takový je projev politické vůle? 
aktualizuje se tím v nakládání veřejným majetkem bezskrupulózní velikášství nomenklaturních kádrů komunistických...?

za autory otevřeného dopisu
Mojmír Pukl

žádáme, aby dopis byl na zasedání přednesen, byla k němu vedena diskuse  a byl nám, kromě  vaší odpovědi, prosím, poskytnut zápis z jednání.

Předchozí otevřený  dopis je v příloze pod článkem.
 
zdroje:
aktuální stav případu :
operace odstartována  
předcházelo:
zámek Peruc prodán Pavlovi Ondráčkovi 
Pavel Ondráček založil nadaci Emila Filly      
spolu s Dominikou Matušovou   
předsedkyní dozorčí rady

případ Litoměřice


kontakt:
mgr. akad.arch. Mojmír Pukl
úderka Akce za Lidskou Pospolitost, Direct Art
Kulturní povstání
cultupris@gmail.com

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz