Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

(28. 4. 2017) První cena v architektonické soutěži

   
 
 
 
 

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

Tomáš Bílek, Václav Škarda; spolupráce Miloš Hlaváček, Lukáš Houser

Hodnocení poroty: Celkové architektonické řešení návrhu považuje porota za kultivované a nové zásahy za odůvodněné. Nejsilnějším prvkem je řešení parteru, zastřešení části dvora a vytvoření otevřeného komunikačního prostoru. Vhodné je spojení do knihovní části. Členitý prostor knihovny nabízí rozmanitý charakter pracovního prostředí. Pozitivně je vnímána otevřenost parteru veřejným funkcím. Návrh vytváří dvě hlavní centra budovy pro různé společenské využití – setkání a komunikace v parteru a akademické události ve střešním sále. Velkým kladem návrhu je dispoziční variabilita, která umožní v budoucnu reflektovat měnící se potřeby fakulty.

AUTORSKÁ ANOTACE NÁVRHU
Poloha:
vysokoškolská instituce 21. století u budoucího městského bulváru, pevně zakořeněná v prostředí historických staveb a dvorů
Otevřenost: nový uliční profil, veřejný parter, moderní nástavba
Vrstevnatost: srozumitelné doplnění historických vrstev funkčními prvky propojení, lehkého sálu a pavlače
Univerzalita: pružnost a přehlednost dispozice s jasnou komunikační páteří

Koncepce řešení
DVA OSOBITÉ MĚSTSKÉ HISTORICKÉ DOMY na výjimečném místě v centru Prahy ukrývají prostory různých měřítek a charakterů. Úkolem je tyto prostory propojit do jednoho živého celku a poskytnout k užívání přední české univerzitě. Karlova univerzita je typickým městotvorným prvkem, který městem prorůstá, obohacuje ho a doplňuje. Zvláště v tak výjimečné pozici u budoucího městského bulváru.
Filozofická fakulta by měla být jedním z hlavních účastníků ve veřejném životě a je nutné, aby i budova takové instituce byla obrácená směrem k polis a neuzavírala se do sebe. Proto je hlavním mottem návrhu OTEVŘENOST. Ta je důležitá nejen u budovy školy, ale i v jejím fungování. Věříme, že dostavba by měla reflektovat soudobé směřování Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu otevíráme parter domu s restaurací, kavárnou a prodejnou a domy propojujeme se širokým chodníkem v nově rozvrženém živém profilu Opletalovy ulice. Lehká střešní nástavba se vzdušným pronajímatelným sálem vztahuje novou budovu instituce k městu a jeho dominantám.
Ctíme stávající tvarové a HMOTOVÉ ROZDĚLENÍ stávajících objektů a jejich dvorů. Přidáváme novou vrstvu ke stávajícím historickým vrstvám středověku, klasicismu a funkcionalismu v podobě lehké mansardové střechy se sálem nad římsou vyššího domu. Dále „bílý průsvitný závoj nové pavlače“ prosvětlující vnitřní dvůr a vrstvu drobných dvorních přístaveb a dvorní nástavbu. Navazujeme tak na skutečnost, že rekonstrukce budov světových univerzit jsou často velkorysé a odvážně se pojí staré s novým, kdy moderní prvky se stávají jasně čitelným symbolem modernizace a otevřenosti instituce.

TYPOLOGIE obou činžovních domů je příbuzná, jejich společné vlastnosti posilujeme a novou vrstvou přispíváme k lepšímu prostorovému a provoznímu sjednocení souboru. Chceme vytvořit příjemné pracovní prostředí s nabídkou různorodých prostorových možností po celém souboru.
DVORY obou domů chápeme jako klíčové díky jejich charakteru. Zachováváme je v co největším rozsahu a využíváme k přirozenému osvětlení a větrání všech částí souboru. Přirozené venkovní prostředí a jeho využití považujeme u této úlohy za zásadní.  Další venkovní prostory navrhujeme na střešních terasách dvora. VSTUPNÍ PROSTOR univerzity je široká stropem prosvětlená dvorana v přízemí většího dvora, přístupná průjezdem v úrovni chodníku. Otevřená dispozice přízemí dvoranu provazuje se všemi objekty souboru i oběma venkovními dvory.Domu čp. 47 vracíme PAVLAČ, obnovujeme tak čitelné dispoziční dělení do tří traktů a s využitím schodišť a výtahů vytváříme jasnou vnitřní komunikační osu mezi hlavní hmotou a dvorními křídly. Cítíme důležitost přehlednosti a dobré orientace v celém souboru. Tomu napomáhá vedle celkového prostorového řešení i množství hlavních i dílčích průhledů a propojení.
HLAVNÍ HMOTA DOMU je rozčleněná na propojené pásy pracoven, sálů a pavlače. Pracovny v přirozeně osvětleném a větraném uličním pásu lze libovolně slučovat do větších celků. Přístup do pracoven je při obsazenosti sálu vždy maximálně přes jednu pracovnu, přes sály je možné vstupovat přímo do pracoven. Prostřední pás je řešený jako otevřený, velkoprostorový, průchozí a v co největší míře pohledově propojený s pásem pavlačí. Oba pásy nabízí možnost setkávání badatelů v propojených jednacích sálech či neformálně na vzdušné pavlači. Zvolený dispoziční princip splňuje požadovanou univerzalitu členění. Pracovny mají často kapacitu čtyř pracovních míst, v bloku hlavního hygienického zázemí jsou navrženy mj. sprchy.
Srdcem života univerzity je KNIHOVNA. Její hlavní část zpřístupněná veřejnosti se nachází v přízemí a je tvořená věncem menších i větších studoven uspořádaných kolem vstupní dvorany a dvora s možností pobytu venku. Studovny v přízemí domy propojují a otevírají se do ulice, průjezdu a obou dvorků. Na přízemí knihovny navazují dvě úrovně depozitářů v podzemí a „knihovní věž“ ve funkcionalistické přístavbě, v které jsou vedle studoven i kanceláře pro knihovníky s hygienickým zázemím. Všechny provozní části knihovny propojuje schodiště a nákladní výtah. V kancelářském podlaží je umístěná týmová studovna. Studovna v nástavbě je přístupná přes vstupy s obsluhou. Studovny v patrech jsou uvažovány bez přístupu veřejnosti zaměřené více oborově v návaznosti na pracovny. Navržené řešení však umožňuje zajistit provoz knihovny pouze jedním vstupem v přízemí bez propojení v patrech.

Hlavním ZNAKEM TRANSFORMACE činžovních domů na veřejnou instituci je MODERNÍ ULIČNÍ NÁSTAVBA nad římsou objektu čp. 47. Univerzita Karlova jako světová instituce by se neměla zaleknout polovičatých řešení a měla by se prezentovat sebevědomě a velkoryse. Proto se v návrhu nebojíme pojit staré s novým a chceme vytvořit jasně čitelný symbol univerzity v jejím okolí i v povědomí lidí. Do takto velkorysého prostoru bez bariér navrhujeme velkoprostorový sál vysoký přes 4 m s kapacitou 150 osob. Tento prostor v poloze zrušených městských hradeb nabízí působivý panoramatický výhled na rozhraní starého města a bývalého předměstí. Sál je vybaven mobilní příčkou pro prostorové rozdělení, vnějším zastíněním, pobytovou terasou a skladem pro catering. Svojí polohou, komfortem a dostatečnou kapacitou výtahů má předpoklady stát se prestižním konferenčním sálem (domníváme se, že fakultě chybí) i s možností na pronajímání. Z tohoto pohledu se výhodně doplňuje s kavárnou a sklepní restaurací.
Půda nad střešní nástavbou je ponechána jako rezerva, protože se domníváme, že tato instituce potřebuje mít dostatek volných prostor. V budoucnu je možné transformovat je při poptávce po nových pracovištích či jiných požadavcích. Variantně dle potřeb vyhlašovatele je možné konferenční sál otevřít do krovu a vložit polohovatelné stupňovité hlediště.
Ve dvoře čp. 47 jsou navrženy nové objemy formou „ dvou menších pavilonů“ - DVORNÍ PŘÍSTAVBA jako chodba spojující studovny knihovny v rekonstruovaných domech a DVORNÍ NÁSTAVBA jako rozšíření knihovního provozu na střeše funkcionalistické přístavby. Oba pavilony umožňují využití střech pro venkovní pobytové terasy.   
Plochá střecha klasicistního dvorního křídla bude transformována do původní pultové střechy, která přinese více světla a slunce do dvorku.
PODZEMNÍ PROSTORY komplexu mají neobvyklou výšku a kvalitu a obsahují zbytky gotických místností. Návrh tyto prostory propojuje, zpřístupňuje z ulice a nabízí je ke komerčnímu využití. Domníváme se, že funkce restaurační se samostatným klenutým sálem odpovídá estetické úrovni těchto prostor. Výhodou všech komerčních ploch je jejich úplná samostatnost na hlavní budově. Komerční plochy v nemalé míře pomáhají instituci ekonomicky. Jsme dále přesvědčeni o výhodách, kdy některé školní činnosti se mohou plynule přesouvat mezi školou a neformálním prostředím kavárny a restaurace.
Veřejnosti přístupná knihovna, kavárna, knihkupectví, restaurace a pronajímatelné sály otevírají jednoznačně tento dům s edukativní funkcí směrem do města. Navrhujeme městský dům, který je otevřený pro nové podněty.

KONSTRUKCE, POVRCHY A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Konstrukce nástaveb je uvažována lehká ocelová s výplní tak, aby co nejméně zatěžovala stavby. Lehká střešní nástavba do ulice bude opatřena sedlovou střechou, kterou nese ocelový příhradový vazník s dřevěnými vaznicemi. Vazník je osazený na ocelových sloupcích. Dvorní nástavbu na funkcionalistické přístavbě tvoří ocelové sloupky s lehkou výplní a ocelovým stropem s betonovými deskami na prolamovaném plechu. Přístavba ve dvoře je kompletně ze železobetonu včetně spodní stavby.
Zastropení dvora je navrženo z ocelových nosníků. Stropy pavlače jsou železobetonové nebo ocelové s betonovými deskami na prolamovaném plechu a SDK podhledem. Sloupky pavlače jsou ocelové z uzavřených profilů. 

Základní materiálové řešení spočívá v architektonickém oddělení rekonstruovaných staveb od nových dostaveb, v materiálech, v površích a ve vybavení výrobky. Různé pojetí není založené na kontrastu, ale na jemných nuancích, které ale zřetelně prozradí, kde se nacházíte. Tento princip je založen nejen na jednoznačném postoji k pojetí navrhování staveb, ale vytvoření prostředí s lepší orientací a přehledností v organismu školy. Rekonstruované domy mají žlutou omítku, nové dostavby jsou dvojího typů – bílá konstrukce obnovené pavlače a zastropení dvora a tmavé moderní nástavby a dostavby.

EKONOMIE PROVOZU A ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST
Skladba obvodových stěn nových objemů je uvažována v energeticky pasivním standardu. Fasády rekonstruovaných domů není možné zateplit, pouze je navrženo zateplení střech ve standardu jako nové konstrukce.
Návrh počítá s nuceným větráním pronajímatelných sálů, vnitřního traktu jednacích sálů a prostorů restaurace a kavárny. Ostatní větrání je zajištěno přímo do ulice nebo přes vnitřní dvory. Prosklené části budou stínit venkovní rolety a okenice.

PROCESNÍ STRATEGIE
Střešní uliční nástavba je stavebním zásahem vyžadující náročnější a patrně zdlouhavější projednání z hlediska památkové péče. Aby toto řešení neblokovalo projednání celého záměru, je možné projekt rozdělit na dvě etapy. 1. etapa, větší a na projednání jednodušší část, by byla zpracována v předpokládaném časovém plánu. 2. etapa, obsahující střešní nástavbu, by se projednávala samostatně.

Autorská zpráva

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FILOZOFICKÉ FAKULTY UK, OPLETALOVA 47 A 49 V PRAZE
Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž


Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby dvou klasicistních budov Filozofické fakulty UK v Pražské památkové rezervaci (jedna z budov je kulturní památkou). Využitím nových objektů by mělo dojít k částečnému vykrytí dlouhodobého deficitu v oblasti prostorového i materiálního vybavení zejména pro badatelské a výukové účely. Předpokládané stavební náklady jsou 240 mil. Kč bez DPH.

Vyhlašovatel: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Porota: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., proděkan pro infrastrukturu FF UK, Ing. arch. Simona Dočkalová - Správa budov, referát investic FF UK, Ing. Filip Malý, tajemník FF UK, Ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Jiří Opočenský; náhradníci poroty Mgr. Jakub Jirsa, PhD., člen Akademického senátu FF UK, Mgr. Samuel Zajíček, místopředseda akademického senátu FF UK, Ing. arch. Tomáš Bezpalec.
Přizvaní odborní znalci: PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, expert na památkovou péči, Ing. Jiří Gregor, ekonomicko-provozní náměstek Národního muzea, Praha

První cena: Ing. arch. Tomáš Bílek, Ing. arch. Václav Škarda; spolupráce Ing. arch. Miloš Hlaváček, Ing. arch. Lukáš Houser
Třetí cena: MgA. Jonáš Krýzl, Ing. arch. MgA. Jan Novotný, Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček
První zvýšená odměna: Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Kalhous
Druhá zvýšená odměna: ABM architekti, s.r.o.  - Ing. arch. Filip Fišer, Michaela Turková, Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Pavel Suchý

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz