V Sezimově Ústí vybrali projektanta domu s pečovatelskou službou

V Sezimově Ústí vybrali projektanta domu s pečovatelskou službou

(1. 9. 2015) Objekt bude postaven podle projektu zpracovaného Jiřím Šťávou, Veronikou Kejdovou a Milanem Grygarem.

 
 
 
 

V Sezimově Ústí vybrali projektanta domu s pečovatelskou službou

Rada města Sezimova Ústí schválila 10. srpna letošního roku záměr vystavět nový dům s pečovatelskou službou podle projektu zpracovaného Jiřím Šťávou, Veronikou Kejdovou a Milanem Grygarem. Závěrečné výběrové řízení na projektanta stavby dle zákona o veřejných zakázkách proběhlo koncem června. Soupeřily v něm mezi sebou tři ateliéry, jejichž návrhy řešení stavby byly oceněné v architektonické soutěži, která skončila na podzim loňského roku. Celkové investiční náklady na výstavbu budou přibližně 100 milionů Kč.

Město Sezimovo Ústí stojí již dlouhodobě před řešením vysoké poptávky seniorů po domě s pečovatelskou službou, a to s ohledem na demografickou situaci ve městě. V roce 2013 bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu v areálu bývalé mateřské školy v ulici K Hájence. Součástí nového komplexu by měl být také denní stacionář. Výstavba bude probíhat pravděpodobně ve dvou etapách.

Architektonická soutěž
Zadavatel se rozhodl hledat nejvhodnější řešení stavby prostřednictvím architektonické soutěže. V říjnu loňského roku do ní zaslalo své návrhy 16 ateliérů. „Důležité pro nás je, abychom vynaložili finanční prostředky co nejefektivněji. Po celou dobu hledání zpracovatele projektu jsme dbali na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup, a to již od vyhlášení architektonické soutěže,“ popisuje proces výběru projektanta starosta města Sezimovo Ústí Martin Doležal. Od počátku byla posuzována schopnost autorských týmů navrhnout komplexní a architektonicky kvalitní řešení vymezeného prostoru. Sledovala se funkčnost, provoz i dispozice budovy tak, aby vše vyhovovalo potřebám místních seniorů i města. Hodnocena byla také hospodárnost a ekonomická přiměřenost návrhů pro budoucí provoz. Odborná porota vybrala nakonec ze získaných soutěžních návrhů tři nejvhodnější, které ocenila a doporučila zahájit s jejich autory další fázi jednání o zpracování projektu stavby, jak to předepisovaly soutěžní podmínky.

Jednací řízení hledalo ekonomicky nejvýhodnější projekt
Na jaře letošního roku se začalo s přípravou navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách. S architektonickou kvalitou všech tří návrhů oceněných v architektonické soutěži byl zadavatel spokojen. Rozhodl se proto v jednacím řízení podrobněji věnovat především ekonomické výhodnosti jednotlivých návrhů a posuzovat navržené stavby z mnoha úhlů. „Víme, že se nejčastěji vybírá projektant podle nejnižší ceny, kterou nabídne za zpracování projektu. Ta ale tvoří jen zlomek celkových nákladů na stavbu a jeho výše může být přímo úměrná kvalitě projektu. Někdy také dochází k nepřiměřenému navyšování rozpočtu v průběhu stavby. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Výběrové řízení na zpracovatele projektu se proto nezabývalo jen nejnižší nabídkovou cenou za jeho zpracování, ale i dalšími kritérii souvisejícími s náklady na celoživotní cyklus budovy“, vysvětluje starosta.

Hodnotící kritéria
Navržená kritéria hodnocení nabídek volně navazovala na metodiku ministerstva pro místní rozvoj pro hodnocení veřejných zakázek[1]. Právě ta doporučuje zabývat se při hodnocení veřejných zakázek celkovým životním cyklem budovy[2], protože především ve fázi projektu je možno důkladně promyslet funkčnost, provoz i hospodárnost stavby a ušetřit tak do budoucna nemalé finanční prostředky.

U jednotlivých nabídek se tedy posuzovaly předpokládané investiční náklady stavby, její energetická náročnost, náklady na údržbu a cena za zpracování projektu. Další body uchazeč získal za umístění v architektonické soutěži a za představení dispozičního a provozního řešení domu.

Osobní prezentace uchazečů
Jelikož v této počáteční fázi, kdy se posuzuje návrh pouze v úrovni nedokončené studie stavby, není možné všechny parametry budovy přesně specifikovat, byli uchazeči o zakázku přizváni k osobní prezentaci svých návrhů před výběrovou komisí a obhájení údajů o své budově. Posuzování nabídek byl přítomen expert na energetickou náročnost staveb a odborník na oceňování staveb. „Posuzování více kritérií je časově náročnější také kvůli odhadovaným a obtížněji porovnatelným vstupním údajům, ale věřili jsme, že jít touto cestou a získat maximum informací se vyplatí. Komise se shodla, že byla přínosná právě osobní prezentace návrhů a podrobná diskuse o jednotlivých nabídkách,“ dodává starosta.

Výběr nejvhodnějšího řešení
Pětičlenná komise se detailně zabývala všemi třemi nabídkami doplněnými osobní prezentací autorů. Na základě hlasování o jednotlivých nabídkách byl shledán ekonomicky nejvýhodnější návrh architektů Jiřího Šťávy, Milana Grygara a Veroniky Kejdové. Jejich práce se sice umístila v architektonické soutěži na 2. místě, ale v navazujícím jednacím řízení přesvědčili komisi jak cenovými nabídkami, tak dispozičními a energetickými řešeními. „Návrh využívá výhod stavby kompaktního bloku s možností dostavby jednoduchých křídel s byty. Do bílé hmoty jsou prolomeny lodžie kombinované s balkony. Většina pokojů je orientována na jih, s výhledem na volnočasové aktivity, s nimiž se ale počítá i v zahradě. Centrem bloku vedou vertikální komunikace, které společně s rozlehlým atriem tvoří srdce stavby. Atrium by mělo sloužit jako zimní zahrada i místo k setkávání,“ popisuje stručně projekt autor Jiří Šťáva.

Jednací řízení proběhlo bez problémů a nikdo z uchazečů proti postupu komise nepodal námitku. V následujících měsících se bude zpracovávat projektová dokumentace a poté by se mělo začít s vlastní výstavbou. Město má v plánu žádat o dotaci.
PhDr. Markéta Pražanová
organizátorka jednacího řízení bez uveřejnění


Pozn.
[1] Hodnocení veřejných zakázek, MMR, březen 2012
[2]Provozní náklady - 40 % celoživotních nákladů stavby, 30 % - opravy, 17 % - realizace stavby, 10 % - periodická obnova, 3 %- zpracování projektových prací.

 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz