Výstava "Proč jsme tady"

Výstava "Proč jsme tady"

(2. 10. 2013) Studenti ateliéru Kohout -Tichý z Fakulty architektury ČVUT v Praze se připojili k projektu "Art led regeneration", kterého cílem je ukázat občanům města Třeboň, jednu z možných strategií při rozvoji města....
Mezinárodní výstava současného umění v Třeboni
05/10 - 12/10/2013
Nová galerie - New Gallery, Státní zámek Třeboň
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89, Třeboň

 
 
 
 

Výstava "Proč jsme tady"

Studenti ateliéru Kohout -Tichý z Fakulty architektury ČVUT v Praze se připojili k projektu "Art led regeneration", kterého cílem je ukázat občanům města Třeboň, jednu z možných strategií při rozvoji města....
Mezinárodní výstava současného umění v Třeboni
05/10 - 12/10/2013
Nová galerie - New Gallery, Státní zámek Třeboň
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89, Třeboň


Výstava projektu „Proč jsme tady“, přináší odpovědi nejen na samotnou otázku, ale také na možné řešení revitalizace města Třeboň.
Studenti ateliéru Kohout -Tichý z Fakulty architektury ČVUT v Praze se připojili k projektu „Art led regeneration“, kterého cílem je ukázat občanům města Třeboň, jednu z možných strategií při rozvoji města.
Úlohou studentů, pro které byl projekt semestrálním zadáním, bylo navrhnout zázemí pro centrum umění v městě Třeboň. Svými projekty měli nastínit ne jen směry jakými by se zázemí a okolí mohlo ubírat, ale rovněž prozkoumat jak by taková revitalizace z hlediska urbanistických, demografických a historických aspektů mohla dopadnout.
Ústředním prvkem jejich koncentrace, byl objekt známý jako Schwarzenberský špejchar, který se dlouhodobě nepoužívá a kterého génius loci přímo vyzývá po umělecké realizaci. Poslání, jak do špejcharu i města vrátit život, se studenti ujmuli zodpovědně, o čemž vypovídají i jejich výsledky. Jak dodává Ing. arch. David Tichý z ateliéru Kohout -Tichý „Přinesli jsme projekty, které představili různé směry, jak se špejchar a okolí dá proměnit. Srovnání těchto projektů, navíc nabízí celou škálu přístupů pro možná řešení.“
Výsledky jejich tvůrčí činností v podobě 14 projektů si můžete prohlédnout v prostorách domu Štěpánka Netolického již od 6. do 12 října 2013.

Ateliér Kohout – Tichý, FA ČVUT
Jako jeden z 32 ateliérů Fakulty architektury zajišťuje výuku na Ústavě nauky o budovách. Ateliér je zaměřen na stavby spojené s různým typem „obývání“, přičemž důraz je kladen na pochopení kulturních podmínek, urbanistických souvislostí a sociálních vazeb, podporujících společenství popřípadě vznik společného bydlení.
více na http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ateliery/AtelierKohout


PROČ JSME TADY
Mezinárodní výstava současného umění v Třeboni
05/10 - 12/10/2013
Nová galerie - New Gallery, Státní zámek Třeboň - Chateau Třeboň
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89, Třeboň

Vystavující umělci:
Anna Bajorek [Pl] / Ania Bystrowska [Pl] / Kurt Gebauer / Eliška Hamajdová / Ivan van Chrasten / Petr Hostaš / Marta Hošťálková-Hošková / Alexandra Karpukhina / Alena Kazatelová / Gergely Kovats [Hu] / David Kraček / Jakub Krejčí / Tomáš Kubačka / Nikol Kutíková / Vigar Laczkovich [Hu] / Františka Lachmanová / Matouš Lipus / Jan Mladovský / Marcin Morawicki [Pl] / Martin Mrkva / Karolina Neprašová / Ondřej Petrlík / Jonáš Richter / Josef Rossi / Jitka Řenčová-Navrátilová / Helena Sequens / Ondřej Sigmund / Pavel Skrott / Veronika Stěhulková / Adéla Součková / Adam Stanko / Dagmar Šubrtová / Martina Uhlířová / Matěj Vakula [Sk] / Diana Winklerová / Zuzana Žabková [Sk]

Součástí je výstava architektonických projektů revitalizace Schwarzenberského špejcharu studentů Fakulty architektury ČVUT Praha
Ateliér Kohout Tichý - Chrášťanská Klára / Jezbera Ondřej / Pomyjová Eliška / Volke Matouš / Klanica Martin / Karabcová Nikola / Andrlová Šárka / The Thi Hong
Nhung (Mája) / Klabík Luboš / Havelka Tomáš / Kubínová Helena / Antal Ján / Klapka Tomáš / Kubíčková Barbora

Výstava je otevřena denně 12.00 - 18.00
Doprovodný program:
05/10

18.00 Slavnostní zahájení výstavy [Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89]
19.00 Richter & syn /koncert/ [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]
06/10
13.00-17.00 Bělení /performance/ Adéla Součková, Františka Lachmanová
[zámecký park]
17.00 Komentovaná prohlídka, Jan Mladovský [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]
12/10
15.00 Komentovaná prohlídka, Jan Mladovský [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]
19.00 Bárny a přátelé, Pepa Muller (Barham) a Bárny, Bonsai č. 3 /koncert/
[Nová galerie, Státní zámek Třeboň]

Kurátor/Produkce: Jan Mladovský, Alexandra Karpukhina, Jonáš Richter
Projekt se koná za finanční podpory Visegrádského fondu a dalších partnerských organizací
Pod vedením umělce Jana Mladovského, hostujícího pedagoga Akademie výtvarných umění v Praze, studentů jeho ateliéru a občanského sdružení Art Direct se projektu a výsledné výstavy účastní umělci z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Projekt získal finanční podporu Visegradského fondu, Akademie výtvarných umění v Praze, Národního památkového ústavu a Třeboňské samosprávy.

Inspirován příklady tzv. Art-led regenerace měst a regionů, kde se pozitivně projevila transformativní schopnost umění, se projekt zaměřuje na myšlenku, že
umění může být transformací a transformace může být uměním a zpochybňuje běžné představy o umění jako estetickém zážitku nebo symbolické komunikaci.
Projekt navrhuje interpretovat umění jako akční systém a poukazuje na to, že umění si zachovává své ontologické hodnoty i bez pomoci symbolického nebo
významového obsahu a že při umělecké tvorbě by důraz měl byt kladen na kontext interakce, produkce, cirkulace a spotřeby zvaný Agency.
Třeboň je staré jihočeské město s bohatou minulostí, jehož centru dominují rozsáhlý renesanční zámek, středověký klášter a starý pivovar. Malebné historické centrum láká turisty, nicméně trpí odlivem obyvatel na předměstí a volá po ekonomické a společenské rekonstrukci. Rozsáhlé soukromé a veřejné prostory v těchto třech budovách a v historickém centru samotném se nabízí pro vystavování umění. Tématem projektu je také fakt, že památkově chráněná Třeboň je střediskem Třeboňska, chráněné oblasti a biosféry navržené ministerstvem kultury pro ochranu UNESCO.
Město Třeboň si objednalo studii pro vznik nového centra současného umění, jehož první fází je Pročjsmetady – Art as Agency. Projekt se skládá ze sympozia,
doprovodného programu, workshopů a výsledné výstavy, která je zamýšlena jako zkušební jízda navrhované instituce. Zúčastnění umělci společně s veřejností
získají příležitost ovlivnit zrod této nové umělecké instituce a její společenskou roli navazující na období v minulosti, kdy Třeboň dokázala vytvořit podmínky, jež
daly vzniknout kultuře a umění světové úrovně. V dnešní době kdy společnost malého města jako Třeboň, zrovna tak jako společnost všeobecně, čelí nejen
hospodářské krizi ale i krizi rozkladu sociálních a morálních hodnot, považují zúčastnění umělci Visegrádské čtyřky tuto akci za vysoce aktuální výzvu. Jejich účast propůjčí projektu mezinárodní multikulturní rozměr. Pokusí se touto formou představit divákům roli výtvarného umění s ohledem na to, co je
považováno za soukromé a co za veřejné a posouvající se hranici mezi oběma těmito pojmy, což je hlavním tématem výstavy.
Jan Mladovský

vice o projektu na whyrwehere.info
Kurátor/Produkce: Jan Mladovský, Alexandra Karpukhina, Jonáš Richter
Whyrwehere – Art as Agency (www.whyrwehere.info)

Organizátoři a partneři projektu:
International Visegrad Fund - více na visegradfund.org
Akademie výtvarných umění - více na avu.cz
Art Direct
ObcÌ?anské sdružení založeno prÌ?ed pěti lety za úcÌ?elem sdružovat osoby se zájmem o umění, podporovat a propagovat umění jako takové a vytvárÌ?et multimediální prostor pro dialog a interakci se širokou verÌ?ejností. ZaměrÌ?uje se prÌ?evážně na realizace ve verÌ?ejném prostoru a mezioborovou
spolupráci na poli poulicÌ?ního i galerijního umění.- více na artdirect.cz/
A Magyar FestoÌ?k Társaságáról /HU/
SpolecÌ?nost madÌ?arských malírÌ?uÌ? byla založena v 33 malírÌ?i v létě roku 1995 a od té doby má dlouhou a velmi bohatou historii, bezpocÌ?et výstav a publikací. V roce 2013, má již 296 cÌ?lenuÌ? a je to největší národní profesní organizace madÌ?arských malírÌ?uÌ?. Jejím zakladatelem byl Gábor Karátson, v soucÌ?asné době jí prÌ?edsedá Albert Kovats . Ostatní cÌ?lenové prÌ?edstavenstva jsou mimo jiné malírÌ?i Daniela Bikácsi, Péter Kovács a Berta Mayer. - více na magyarfesteszet.hu
ANTENA /SK/
Nezisková organizace, která vznikla v roce 2008. Její hlavní aktivity se tocÌ?í kolem porÌ?ádání kulturních akcí, s hlavním zaměrÌ?ením na výtvarné umění a jeho popularizaci mezi verÌ?ejností. Hlavní cÌ?inností je Enter Galerie, která zahájila svou cÌ?innost v roce 2009 a od té doby, byla aktivní operátor v oblasti umění a kultury na Slovensku i v zahranicÌ?í a po dobu své existence již usporÌ?ádala prÌ?es 50 výstav i doprovodných akcí. - více na entergallery.eu
BASOWISZCZA /PL/
Asociace studentuÌ? (BZS) byla založena v roce 1981 a je nevládní organizace sdružující mladé lidi kterÌ?í se aktivně podílí na boji proti komunistickému systému. V Polsku se BZS zaměrÌ?uje prÌ?edevším na kulturní, sociální a vzdělávací akce a festivaly umožnÌ?ující svobodné umělecké vyjádrÌ?ení. V soucÌ?asné době sdružení spolupracuje s akademickými centry v Bialystoku a Varšavě. - více na basowiszcza.org
Státní oblastní archiv TrÌ?ebonÌ? - více na digi.ceskearchivy.cz
ČVUT v Praze - více na fa.cvut.cz
Město TrÌ?ebonÌ? - více na mesto-trebon.cz
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz