Workshop Nápady pro Kulaťák

Workshop Nápady pro Kulaťák

(22. 5. 2014) Nápady pro Kulaťák je název studentského projektu, který ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 organizuje mezinárodní festival architektury Architecture Week Praha a Spolek posluchačů architektury. Součástí projektu jsou přednášky, studentské workshopy a výstavy.

 
 
 
 

Workshop Nápady pro Kulaťák

Nápady pro Kulaťák je název studentského projektu, který ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 organizuje mezinárodní festival architektury Architecture Week Praha a Spolek posluchačů architektury. Součástí projektu jsou přednášky, studentské workshopy a výstavy.


Dne 17. dubna 2014 proběhl v posluchárně 107 na Fakultě architektury ČVUT veřejně přístupný přednáškový blok s diskuzí na téma dalšího vývoje pražského Vítězného náměstí. Studentům přednášel pan Michal Hexner, urbanista (ČVUT), pan Bohumil Beránek, vedoucí odboru Územního rozvoje (Městská část Praha 6) a pan Radan Hubička, architekt a autor projektu LINE (Architektonický ateliér Radana Hubičky). Na tento přednáškový blok navázal o víkendu od 18. do 19. 4. 2014 workshop pro studenty Fakulty architektury ČVUT na téma nového pojetí Vítězného náměstí, který probíhal pod odborným vedením pana architekta Tomáše Valenta a kterého se zúčastnilo přes čtyřicet přihlášených studentů. Ti pak v deseti skupinách pracovali na zadaném tématu, tedy na návrhu řešení prostoru Vítězného náměstí.

Všechny výsledné práce, návrhy a projekty studentů budou představeny na několika výstavách – nejprve v květnu od 7. do 14. 5. 2014 v Galerii Chodník, dále, také v průběhu května na veřejném prostoru Prahy 6, kdy bude mít příležitost seznámit se s navrženými řešeními veřejnost a obyvatelé Prahy 6 a domácímu i mezinárodnímu publiku se výsledky tohoto netradičního studentského projektu představí na výstavě v Jiřském klášteře Pražského hradu ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014 v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014. Tam také mohou návštěvníci vidět výstavu projektů, přihlášených do soutěže o Cenu festivalu Architecture Week Praha za nejlepší architektonický projekt roku a rovněž projekt vítězný. V loňském roce cenu za Nejlepší Architektonický projekt roku 2013 získal projekt Line architekta Radana Hubičky, který bude realizován na Vítězném náměstí v Praze.

Studentský projekt Nápady pro Kulaťák a navržená řešení části veřejného městského prostoru Prahy 6 představí studenti také na mezinárodní odborné konferenci na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny, která proběhne v rámci festivalu Architecture Week Praha 2014 dne 30. 9. 2014 a které se zúčastní odborníci na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví s přihlédnutím k začleňování moderní architektury do historické zástavby.


Architecture Week Praha 2014
8. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu

Název akce: Architecture Week Praha 2014 Téma: architektonické dědictví a ikony architektury Termín konání: 15. 9. – 12. 10. 2014 Místo konání: Jiřský klášter, Pražský hrad, Praha 1
Charakteristika: mezinárodní festival architektury a urbanismu
Organizátoři: Správa Pražského hradu Czech Architecture Week
Záštity festivalu: Prezidenta ČR, pana Miloše Zemana
Ministerstva kultury ČR
Ministerstva kultury SR, ministr Marek Maďarič
Velvyslanectví Slovenské republiky, velvyslanec Peter Weiss
Asociace krajů ČR
Moravskoslezský kraj, hejtman Miroslav Novák
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Primátora hlavního města Prahy, Tomáše Hudečka
Starosty městské části Praha 1, Oldřicha Lomeckého

Program:
1. Komplex výstav Architecture Week Praha 2014 2. Hravý architekt 2014 3. Mezinárodní odborná konference
4. Přednášky českých a zahraničních architektů
5. Architektonický projekt roku 2014
6. Procházky za architekturou
1. Architecture Week Praha 2014

Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014 se bude konat v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v Praze ve dnech od 15. 9. do 12. 10. 2014. Hlavním tématem osmého ročníku bude architektonické dědictví a ikony architektury. Cílem bude představit české i zahraniční veřejnosti domácí i světové architektonické dědictví na příkladech významných osobností architektury, které se v průběhu let staly ikonami své doby.
Cílem letošní výstavy Architektonické dědictví a ikony století je představit české i zahraniční veřejnosti chronologicky architektonické slohy a styly od vzniku architektury do současnosti na příkladech slavných osobností architektury, budov a objektů, které se v průběhu let staly architektonickým ikonami své doby a zařadily se k historickému dědictví moderní a současné architektury. V rámci výstavy se představí také architektonické ikony řady měst z celého světa a architektura osobností světové architektury (výstava bude již tradičně připravována v úzké spolupráci s českými a zahraničními městy, kraji, ministerstvy kultury, velvyslanectvími a kulturními instituty zúčastněných zemí a také ve spolupráci s WHC UNESCO).

Objekty, osobnosti a jednotlivé slohy a styly budou na výstavě prezentovány formou modelů, informačních panelů, multimediální prezentace a filmů, začleněných do jedné časové osy, aby měli návštěvníci možnost vytvořit si přesný obrázek o posloupnosti a návaznostech, kdy a jak které architektonické slohy a styly vznikaly.
V letošním roce by měly být rovněž na výstavě prezentovány současné architektonické a urbanistické projekty a novodobá architektura českých a zahraničních měst.
V rámci festivalu budou samozřejmě probíhat také přednášky českých a zahraničních architektů, vernisáže výstav, konference, dny architektury vybraných zemí, procházky za architekturou a další akce, na které jsou již návštěvníci festivalu za osm let jeho existence zvyklí.
Festival bude opět přínosem pro studenty architektury, kteří budou mít na jednom místě příležitost seznámit se s širokým spektrem architektonických slohů a stylů v souvislosti s nejvýznamnějšími osobnostmi architektonické tvorby, sledovat vlivy výrazných osobností na vývoj a směřování architektury a posoudit možné souvislosti.

2. Hravý architekt 2014
Záštity projektu: Manželka prezidenta ČR, paní Ivany Zemanové
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra PhDr. Jindřich Fryč
Ministerstva kultury Slovenské republiky, ministra Marka Maďariče
České komory architektů
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Druhý ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol, konaný v rámci festivalu. V letošním roce se jej zúčastní asi 750–1000 dětí z přibližně 30 měst České republiky a zemí V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko).
Cílem projektu je přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu vnímání, poučit je o profesi a práci architekta, vysvětlit jim dále, co je architektonické dědictví, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně, přiblížit jim význam kvalitní architektury pro každodenní život, poukázat na propojení mezi různými obory i výtvarným uměním.
Druhý ročník projektu bude rozšířen o edukační (vzdělávací) složku ve formě přípravných přednášek a besed dětí s architekty, nejlépe z jejich měst, případně s vybranými odborníky, kteří dětem jako motivaci nastíní první informace o architektuře, jejím vzniku a tvůrcích. Na základě přednášky se budou děti věnovat výtvarné části projektu.
Nejlepší práce budou představeny v samostatné expozici na výstavě na Pražském hradě. Třídy, které na projektu pracovaly, stráví den na Pražském hradě: ve stanovený den přijedou děti v doprovodu svých pedagogů na Pražský hrad, kde si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrží dárky od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastní připraveného programu a dílen. Organizátoři projektu chtějí pokračovat v nové tradici každoročních setkání dětí po zahájení nového školního roku na Pražském hradě. Výstava se dále bude prezentovat v dalších zúčastněných městech v ČR i zahraničí.
Tématem výtvarné části projektu bude v roce 2014 architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné zpracování umění, spjatého s architekturou (reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty).

3. Mezinárodní odborná konference
Mezinárodní odborná konference na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny proběhne dne 30. 9. 2014 v rámci festivalu Architecture Week Praha 2014. Konference se bude konat za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s implementací současné architektury do historického prostředí ve městech, prostřednictvím analýzy nových koncepcí kulturního dědictví a jejich adaptability na historická města, vztah městské krajiny a času, forem a funkcí architektury a urbánní ekonomiky.
Program
Zahájení: TOMÁŠ HUDEČEK, primátor hl. města Prahy
OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Městské části Praha 1
Zástupce, Ministerstvo kultury ČR (ministr/náměstkyně PhDr. Anna Matoušková)
Kishore Rao, ředitel WHC UNESCO

Přednášky:
1. příspěvek: MA YANSONG (Čína), MAD ARCHITECTS
2. příspěvek: NIKOLAUS GOETZE (Německo), GMP ARCHITEKTEN
3. příspěvek: FRANCESCO BANDARIN (WHC UNESCO)
4. příspěvek: MICHAL TURNER, (WHC UNESCO)
5. příspěvek: ONDŘEJ ŠEFCŮ, NPÚ ČR, územní pracoviště PRAHA
6. příspěvek: Výsledky studentského workshopu NÁPADY PRO KULAŤÁK
Moderuje: PhDr. Jakub Železný
Pozn.: Každý příspěvek bude v délce cca 15-20 min, simultánní překlad do angličtiny.
Vstup pouze pro zvané.

4. Přednášky českých a zahraničních architektů.
V rámci festivalu proběhnou opět přednášky pozvaných známých českých a zahraničních architektů, které se již tradičně těší zájmu studentů a odborné veřejnosti.
- 51N4E (Belgie)
- Baar Baarenfels Architekten (Rakousko)
- HHF Architects (Švýcarsko)
- JAHN Architects (USA)
- Fruto Vivas (Venezuela)
- Arcau Architects (Francie)
- Stefano Boeri Architects (Itálie)
- další v jednání

5. Soutěž Architektonický projekt roku
– 2. ročník soutěže o Cenu festivalu Architecture Week Praha za nejlepší architektonický projekt roku, organizovaný společností Czech Architecture Week. Hodnoceny budou přihlášené dosud nerealizované projekty (ve fázi před realizací nebo v průběhu realizace). Projekty zhodnotí mezinárodní sedmičlenná porota složená z architektů a teoretiků architektury.

6. Procházky za architekturou.
Také v letošním roce tradičně proběhnou procházky za architekturou, tentokrát věnované ikonickým osobnostem a budovám pražské architektury. Harmonogram a témata jednotlivých procházek budou k dispozici na internetových stránkách festivalu.
tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz