Architekty roku 2022 jsou Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Architekty roku 2022 jsou Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

(26. 9. 2022) Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová

   
 
 
 
 

Architekty roku 2022 jsou Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2022 získala dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař z ateliéru Kuba & Pilař architekti. Čestné uznání poroty obdržela architektka Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Slavnostní vyhlášení výsledků čtrnáctého ročníku soutěže proběhlo 21. září 2022 na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

V úterní podvečer dne 21. září 2022 v 19 hodin se sešlo na dvě stovky příznivců architektury a stavebnictví v Kongresovém sále na pražském výstavišti v Letňanech. Významnou profesní událost svou přítomností podpořili zástupci odborné veřejnosti a médií.

HLAVNÍ CENA – ARCHITEKT ROKU 2022
Cenu Architekt roku vypsala již po čtrnácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. „Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost“, říká ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Odborná porota (architekti Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, loňský laureát Petr Stolín a umělkyně Kateřina Šedá) vybrala pět finalistů soutěže Architekt roku 2022: ● Mirko Baum, ● Roman Koucký, ● Ivan Kroupa, ● Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař ● Jan Magasaník. Na ceremoniálu bylo možno zhlédnout krátká videa s medailony jednotlivých finalistů a jejich tvorby a poslechnout si hodnocení poroty.

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekty Ladislava Kubu a Tomáše Pilaře, kteří byli na Architekta roku nominováni již několikrát. Cenu v podobě skleněné plastiky předali na slavnostním večeru loňský laureát – architekt Petr Stolín a zástupce hlavního mediálního partnera Jan Hejhálek z časopisu INTRO. Ten také prezentoval video jedné z posledních staveb oceněných architektů, rekonstruovaného objektu menzy pro potřeby Fakulty humanitních studií v Praze.

Spolupráci s architekty ve videu vyzdvihla děkanka FHS Marie Pětová: „V případě menzy se podařilo vytvořit úžasné, velkolepé prostory, které mají jasnou koncepci a řád, ale zároveň jsou univerzální a otevřené svým budoucím uživatelům. Jedná se o architekturu skromnou a pravdivou. A to je i charakteristika autorů samotných – jsou vstřícní a ochotní a za mě to byla řada let úžasné spolupráce.“ K tvorbě laureátů se ve videu vyjádřil také architekt Zdeněk Fránek, laureát ocenění Architekt roku 2020: „Dvojice Kuba-Pilař jsou fenomén v české architektuře. Jako jedni z prvních zareagovali na minimalismus a do důsledku ho realizují. Vyhrávají soutěže, mají na to zřejmě nějaký výborný mechanismus, oprávněně. Stavby dokáží dotáhnou do posledního detailu. Jejich struktury jsou neokázale okázalé a monumentální, a přitom ekonomicky zvládnutelné. Investor, který si je vybere, nikdy nelituje. Jejich stavby jsou součástí historie české architektury“.

● Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
Tým tvořený dvojicí architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař funguje úspěšně již tři desítky let. S úzkým okruhem spolupracovníků stvořili celou řadu staveb, které se zapisují do historie české architektury. Jsou považováni za představitele minimalismu. Jejich stavby se vyznačují neměnnou vysokou úrovní exteriéru i interiéru, jsou oslavou velkolepého a monumentálního prostoru, stejně jako detailu. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst. Poslední zdařilou realizací tandemu Kuba Pilař je přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Odborná veřejnost s nedočkavostí očekává realizaci další knihovny – ostravské ,černé kostky´, která se již ve fázi studie stala ikonou“, píše se v odůvodnění poroty.

akad. arch. Ladislav Kuba (*1963) a Ing. arch. Tomáš Pilař (*1964) spolupracují od roku 1996. Působí především v Brně. Vítězstvím v architektonické soutěži na knihovnu Filozofické fakulty MU v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, Bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni, Rekonstrukce objektu bývalé menzy pro potřeby FHS v Praze a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY – ARCHITEKT ROKU 2022
V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková.

● Naděžda Goryczková
Naděžda Goryczková je uznávanou odbornicí v oblasti výzkumu a ochrany památek architektury konce 19. století a první poloviny 20. století. V roce 2008 byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu, kde se dlouhodobě zasazuje o dialog mezi zastánci historické a moderní architektury. I skrze její podporu se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací.

ARCHITEKT OBCI 2022 – DARIA BALEJOVÁ A ŘEVNICE
Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal dne 21. 9. 2022 starosta Tomáš Smrčka. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a. s. 

„Architekt obci jasně ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj je silným partnerem rozvoje regionů a chce zachovat jejich krásu a malebnost. Snažíme se, aby naše podpora, ať už dotační nebo metodická, byla pro zástupce obcí a měst, výraznou pomocí,“ vysvětlil před časem podporu této akci Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj. 

Odborná porota soutěže posuzovala nominace ve složení: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec a zástupce ABF. Porota posoudila přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu života ve městě. Do finále se probojovala města České Budějovice (architekt Miroslav Vodák) a Řevnice (architektka Daria Balejová).

Ivan Ryšavý z časopisu Moderní obec vyjádřil na ceremoniálu obavu, že v současné době hledání úspor se bude snižovat zájem o vystavěné prostředí a veřejný prostor by mohl zůstávat na okraji zájmu. „Tato soutěž může podpořit dobrou spolupráci starostů a architektů, z níž společnost jen profituje,“ dodal. Alena Klimtová ze Svazu města obcí ČR považuje za důležité si uvědomit, že „každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.“ Se svou kolegyní Alexandrou Kockovou připomněly vyjádření člena poroty Architekt obci 2022 architekta Petra Durdíka z Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, který je přesvědčen, že „úroveň veřejného prostoru je odrazem úrovně místní samosprávy a architektů“.

Vítěz soutěže Architekt obci 2022
Řevnice
Starosta: Ing. Tomáš Smrčka
Obecní architektka: Ing. arch. Daria Balejová

Odůvodnění poroty:
Porota ocenila dlouholetou spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji svěřeného území a zejména při úpravách veřejných prostranství. Na příkladu Řevnic se potvrzuje, že i malá obec může mít svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla. Realizovaná řešení ukazují civilní přístup ke svěřeným úkolům, který odpovídá velikosti sídla, problematice území a citu pro dané prostředí. Dalším kladem je i potřebná propagace oboru a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze základní školy v území i se studenty vysokých škol.

Soutěž Architekt obci podporuje právě fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jímž je posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů. Její předseda, architekt Jan Kasl, uvedl, že: „Řevnice a Daria Balejová zvítězily nejen díky dlouhodobému přínosu architekta pro rozvoj sídla, ale také jako ocenění samosprávě obce respektovat architekta jako garanta a konzultanta rozvoje území pro kontinuitu rozhodování o podobě svěřeného území.“

Starosta Řevnic Tomáš Smrčka si pochvaloval osmiletou spolupráci s architektkou Dariou Balejovou. Oba se shodují, že dobré řešení stojí obě strany mnoho hodin diskusí a práce, která se ale vyplatí. Podle Darii Balejové je důležité sledovat, jaké má město možnosti a prostředky. V Řevnicích se také snaží o osvětu a vzdělávání veřejnosti včetně dětí. Ve třídách pořádá Daria Balejová workshopy, jejichž cílem je, aby si žáci uvědomovali hodnoty místa, kde žijí. 

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz