Churchill Square

Churchill Square

Italská a Seifertova, Praha - Žižkov

(4. 1. 2021) jakub cigler architekti

   
 
 
 
 

Churchill Square

Kancelářský projekt Churchill Square je při pohledu na Prahu od Strahovského kláštera příjemným protikladem k historické budově hlavního nádraží. Dvě administrativní budovy jako nenápadná dominanta ve svahu, který pak pokračuje funkcionalistickými budovami bývalého Domu odborových svazů a Vysoké školy ekonomické. Projekt je výsostně současný, a přitom máte pocit, že tam patří, že tam byl odjakživa. Komunikuje totiž s okolím a prostorově mu dává další rozměr – dotváří náměstí Winstona Churchilla na pražském Žižkově, každá z budov má svůj charakter a vlastní identitu. Obě jsou vzdušné, ale zároveň svým způsobem přísné v dokonalém řádu pravoúhlých tvarů fasád. Tomu je protikladem jistá hravost ve skladbě průchodů, průhledů, nádvoří a teras v části, která otevírá parter veřejnosti. Jejich ideální propojení představuje veřejný prostor v podobě malého náměstí s dostatkem zeleně a vodním prvkem. Je srdcem projektu a zároveň vstupní branou na Žižkov při cestě od vlaku i metra. Každý, kdo tudy projde opačným směrem, pak ocení jedinečný a neotřelý pohled na Starou Prahu, Petřín i Pražský hrad.

Budova Churchill I doplňuje uliční frontu a navazuje tak na nedávno vzniklou zástavbu bytových domů podél ulice Italská. Hmotová i fasádní kompozice vychází ze snahy celkový objem co nejvíce rozčlenit a rozehrát tak, aby budova nepůsobila příliš masivně. Silueta domu výškově postupně klesá spolu se svahem, do něhož je umístěna. 


Fasáda dynamicky střídá svůj rytmus a hravými kompozičními prvky hmotu domu buď akcentuje, nebo naopak místy rozvolní a odlehčí. Jednoduchost a střídmost detailu fasády je vyvážena velkorysostí a neobvyklým pojetím fasádní a hmotové kompozice jako celku. Použití okenních otvorů propojených přes dvě patra pomáhá hmotu částečně opticky snížit. Siluetu domu oživují pobytové terasy.

Pro opláštění budovy byl použit silnostěnný hliníkový obklad se speciální povrchovou úpravou pro dosažení matně sametového efektu. Jedná se o hrubě strukturovanou barvu s pískovým vsypem. Díky tomu bylo možné dosáhnout velké přesnosti v tvaru i při značných rozměrech dílců. Ostře řezané linie domu kontrastně doplňují plynulé křivky v parteru. Střídavě pronikají do hmoty domu a zase z ní vycházejí a tvoří jakési zálivy, které oddělují provoz na ulici Italská od klidnějších pobytových ploch. 

Téměř celá budova je využita pro plochy kanceláří. V parteru se ale nachází například kantýna, restaurace nebo kavárna, které pomáhají oživit veřejný prostor.

Z průběhu stavby
Pro projektování byl využit nástroj BIM - Revit Architecture. V BIM se připravila architektonicko-stavební část a veškeré TZB, dále také Výkazy výměr a Výpis dveří. BIM byl využit pro komunikaci a koordinaci se statickou částí.

Svah byl zajištěn pomocí dočasné kotvené záporové stěny s tím, že zemní tlaky budou vnášeny do objektu. Dům je založen hlubinným pilotovým založením. Z důvodu ochrany spodní stavby proti hromadění vsakující se dešťové vody, která by se postupně vsakovala a protékala k základové spáře objektu, byla navržena pod úrovní základové spáry obvodová drenáž. Tato drenáž odvádí i podzemní vodu. Konstrukci spodní stavby tvoří kombinace sloupového a stěnového monolitického železobetonového systému. Základová deska a suterénní obvodové stěny byly navrženy jako bílá vana z vodonepropustného betonu bez použití hydroizolace. 

Konstrukční systém objektu představuje železobetonový monolitický sloupový skelet se systémem vnitřních komunikačních jader. Nad 2. NP částečně vystupuje překonzolovaná část konstrukce. Konzola lokálně dosahuje až na 4,5 m, vynesena je šikmými vzpěrami. 

Na objektu bylo navrženo 59 atypických železobetonových prefabrikátů. Využily se jako obkladový materiál u exteriérových konstrukcí a pro jezdecké schodiště. Realizačně nejsložitější byl obloukový prefabrikát výšky 4,5 m a poloměrem 3 m. 

V prostoru vnitřního proskleného atria je dominantním prvkem točité ocelové schodiště, obložené terazzem a corianem. Konstrukce atria je samonosná ocelová s předsazeným sekundárním roštem pro zajištění přesného osazení velkoformátových zasklívacích jednotek.

Střešní systém byl navržen se spádovými klíny z tepelné izolace. Parotěsná rovina je vytvořena na železobetonové desce, hydroizolační souvrství se poté volně položilo na tepelnou izolaci a zakrylo vrstvou XPS. Přitížení souvrství zajišťuje skladba dřevěné terasy nebo kačírek.

Opláštění budovy se skládá z lehkého obvodového pláště a ze zavěšených hliníkových kazet Převážně modulová fasáda přechází v parteru ve sloupko-příčkovou fasádu. Předsazený obklad byl kotven přímo do lehkého obvodového pláště pro minimalizaci tepelných mostů a tvoří rastr o výšce pole přes dvě podlaží a dvou základních osových vzdálenostech svislých obkladových sloupů. Zároveň se v nárožích provedla ustoupení objektu, čímž vznikly terasy, před kterými zůstává samonosná konstrukce obkladových prvků v prodloužení standardního předsazeného obkladu.
Osvětlení je zajištěno převážně LED zdroji s režimem automatického vypnutí.

V prostoru atria a dvoupodlažní recepce je systém Zařízení odvodu tepla a kouře, který pracuje na bázi přirozeného větrání. Jeho součástí je šest křídlových klapek v prosklené střeše atria a zařízení automatického otevírání fasádních dveří pro zajištění přívodu vzduchu.

Systém vytápění, šetrné prvky budov
Zdroje tepla a chladu jsou pro oba objekty společné. Kotelna je vybavena čtyřmi kondenzačními kotli na zemní plyn o celkovém výkonu 2028 kW. Zdrojem chladu jsou dvě chladicí jednotky (953 + 320 kW) doplněné o reverzibilní tepelné čerpadlo o chladicím výkonu 210 kW a topném výkonu 295 kW.

Kondenzátorové okruhy dvou menších jednotek jsou napojeny na společný suchý chladič umístěný na střeše, pro větší jednotku jsou požity další dva suché chladiče s adiabatickým skrápěním. Oba typy chladičů jsou uvažovány jak pro kompresorové chlazení, tak pro freecooling.

Dešťové vody se z obou domů svádějí do akumulační nádrže, voda je používána pro závlahy a splachování toalet. Spotřeba pitné vody je dále snížena osazením úsporných baterií a zařizovacích předmětů.
Společný je také náhradní zdroj energie tvořený dvěma dieselagregáty, každý o výkonu 700 kVA.

Churchill II
Svou hmotovou kompozicí dům navazuje na zástavbu ulice Italská, která v nároží s ulicí Seifertova výškově graduje a tvoří tak částečnou protiváhu k výrazné hmotě bývalého penzijního ústavu. Při vzdálenějším pohledu se siluety obou domů částečně překrývají a výškový akcent je postupnější. 

Budova je hmotově i prostorově členěna tak, aby maximálně využila potenciál pozemku, ale zároveň podpořila veřejný prostor. Ve dvou nejnižších podlažích je dům průchozí skrze obchodní pasáž, která je skrze široké schodiště navázána na vstupní atrium. Z atria je pak možné vyjít buď na náměstí W. Churchilla nebo na nově vzniklé vedlejší náměstíčko mezi oběma administrativními objekty. Při průchodu domem je pak možné nakoupit, dát si kávu nebo zajít na oběd či na točené pivo do restaurace. Všechny tyto prostory mají přímý kontakt s exteriérem. Vyšší patra jsou pak využívaná jako kanceláře. Podzemní parking je propojený se sousední budovou, částečně je využíván veřejností.

Významnou charakteristikou této budovy je cihlová fasáda. Jedná se o provětrávaný systém s řezanými cihelnými pásky. Ze stejných cihel v plném rozměru jsou pak tvořeny i plastické interiérové stěny. Kompozice okenních otvorů využívá jednoduchého rastrování s akcenty v nárožích, u vstupů nebo na hmotě věže. Okna lemují tmavé šambrány, které jsou buď v subtilnější formě zarovnány s cihlovou fasádou nebo v širším profilu před fasádu vystupují. Vystupující orámování pak vytváří stínohru, která spolu s kompozičně prostřídaným směrem kladení cihlových pásků dodává domu další detail. Siluetu budovy oživují střešní terasy.

Projekt
Obě budovy byly projektovány prostřednictvím informačního modelu budovy, a to s pomocí softwaru Revit. Vzhledem ke složitosti obou objektů použití této metody projektování usnadnilo množství úskalí. Ve shodném softwaru byla navrhována technická zařízení budov, rovněž ke koordinaci práce profesních částí bylo použito práce v Revitu. V rámci používání modelového projektování pak výstupy z Revitu sloužily i pro přípravu statické části.

Z průběhu stavby
Opěrná stěna podél Seifertovy ulice byla využita pro zajištění stavební jámy. Doplnily ji záporová a pilotová stěnou tak, aby bylo možné otevřít základovou jámu. Základy objektu jsou hlubinné tvořené pilotovým založením. Systém drenáží je shodný se sousedním objektem.

Konstrukční systém stavby tvoří monolitický železobetonový skelet ztužený dvěma jádry. Uspořádání skeletu v sobě odráží několik protichůdných vlivů. Předně bylo nezbytné vytvořit přechod z podzemních garáží, kde uspořádání skeletu odpovídá požadavku na dopravu v klidu do vyšších podlaží, kde je v budově atrium. Atrium na skelet v suterénu nenavazuje, poněvadž má lichoběžníkový půdorys. Skelet proto bylo třeba navrhnout tak, aby pozice sloupů byly jiné. Na východní a západní straně budovy je hmota objektu vykonzolována nad terén. Konzoly jsou zajištěny šikmými sloupy procházející dvěma podlažími, které umožňují přenos zatížení z vyšších částí budovy. Konzola na východní straně je nad trojúhelníkem veřejného prostoru v úrovni 2. NP. Její vykonzolování narůstá, a proto se i mění sklon šikmých sloupů; nejprudší sklon sloupu je pro nejmenší rozpětí a naopak nejnižší je pro mezní rozpětí 6,3 m. Na západní straně objektu je vykonzolování skeletu po celé fasádě shodné, tedy 4 m. Tato část je vykonzolována nad úrovní 1. PP.

Fasády objektu tvoří dvouplášťové zateplení s pohledovou vrstvou z lícových pásků. Jedná se o systém Stofix, kdy se na kovový nosný rošt osazují panely s předem připevněnými lícovými pásky. Panely se přikotví k nosnému roštu a následně jsou mezi sebou zaspárovány pružným tmelem s dodatečnou povrchovou úpravou, která odpovídá běžným spárám na prefabrikovaných dílcích. Specifikem tohoto řešení je použití lícových pásků na vazbu ve vodorovném i svislém směru tak, aby svislé lícové pásky byly použity mezi nadpražími a parapety otvorových výplní a vodorovné pásky mezi jejich ostěními. V částech parteru byl jako fasádní obklad použit hliníkový plech černé barvy.

S použitím tohoto typu fasády se pojí skutečnost, že skelet objektu je součástí fasády. Zateplení tedy bylo aplikováno na ploché fasádní sloupy. Této koncepci jsou přizpůsobeny i otvorové výplně. 

Samostatnou kapitolou je fasáda atria. Její řešení je shodné s exteriérovou fasádou, v atriu se však lícové pásky lepily na desky Fermacell na nosné podkonstrukci. V otvorech fasády je v úrovni 2. NP osazen specifický typ zalomených oken. Toto zalomení je před běžnou plochu zasklení předsazeno a je slícováno s plochou fasády z lícových pásků.  V atriu je dále proveden zasklený box v úrovni 2. NP. Tvoří ho nosná ocelová konstrukce, kromě vlastního strukturálního zasklení je opláštěn černými hliníkovými plechy.

Ploché střechy mají klasické pořadí vrstev doplněné o tepelný izolant nad hlavní hydroizolační vrstvou. Na terasách jsou částečně použita souvrství vegetačních střech. 

V objektu je několik ne zcela tradičních konstrukčních řešení. Podlažní výtahová lobby jsou kombinována se schodištěm tak, že schodiště je přímočaré, dvojramenné a je od výtahového lobby odděleno stěnou ze skleněných tabulí zavěšených bez viditelných kotev. Komunikační jádro ve věži bylo redukováno na dvojramenné schodiště. Samostatnou kapitolou byly klientské změny. Za všechny lze zmínit dvojici dodatečně navržených schodišť pro vícepodlažní fitouty. Pro fitout Fortuna bylo navrženo ocelové dvouramenné schodiště s půlkruhovou mezipodestou, kdy nástupní rameno je dvojnásobně široké než výstupní. Schodiště totiž kromě své primární funkce slouží i jako místo setkávání. Kolem schodiště je osazena speciální požární roleta. Druhé z dodatečně provedených schodišť slouží dvoupodlažnímu fitoutu v nárožní věži. Bylo navrženo jako přímé ocelové s dřevěným obkladem a ocelovým lamelovým zábradlím.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal, Peter Fobo, archiv JCA


Churchill I
Investor: Penta Real Estate
Autor a generální projektant: jakub cigler architekti – doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. David Poláček, Ing. Pavel Prchal
Architekt projektu: Ing. arch. Jan Fiedler
Manažer projektu: Ing. Vladimír Vacek
Tým: Ing. arch. Ilia Charushin, Ing. Filip Šmolík, Ing. Marian Kolbasky, Ing. Martin Vítek, Ing. Klára Poskočilová, Ing. arch. Radomír Paulus, Ing. arch. Ondřej Pechar, Ing. arch. Dai Cuong Phan, Ing. arch. Martin Zemánek, MSC. Anna Salingerová
Architekt projektu do fáze ÚR: Aukett s.r.o. – Ján Kostrian, Petr Levý, Jana Lehotská, Tomáš Vorel
Architekt kancelářské vestavby Deloitte: Atelier Kunc architects – Michal Kunc, Michal Matějíček, Miroslava Fiedlerová, Lucie Eisová
Užitná plocha: 33 100 m2
Plocha pozemku: 10 275 m2
Počet pater: 2 podzemní, 7 nadzemních

Churchill II
Investor: Penta Real Estate
Autor a generální projektant: jakub cigler architekti – doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Ondřej Pechar
Architekt projektu: Ing. arch. Jan Fiedler
Manažer projektu: Ing. Vladimír Vacek
Tým: Ing. Filip Šmolík, Ing. Martin Vítek, Ing. Pavel Prchal, Ing. Kateřina Kuthanová, Ing. Klára Poskočilová, MSC. Anna Salingerová, Ing. arch. Radomír Paulus, Ing. arch. Ilia Charushin, Ing. arch. Dai Cuong Phan, Ing. arch. Martin Zemánek, Ing. arch. Jan Vaško, Ing. arch. Eliška Saganová, Ing. Marian Kolbasky
Architekt projektu do fáze ÚR: Aukett s.r.o. (Ján Kostrian, Petr Levý, Jana Lehotská, Tomáš Vorel)
Užitná plocha: 14 681 m2
Plocha pozemku: 3 922 m2
Počet pater: 2 podzemní, 8 nadzemních

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019, 2020

 
 
 
 
50.0850135
14.4425032
Churchill Square

Churchill Square
Italská a Seifertova
Praha - Žižkov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz