9. ročník Přehlídky diplomových prací 2008

Vítězem letošního ročníku Přehlídky diplomových prací se poprvé v historii soutěžní přehlídky stala absolventka Zahradnické fakulty MZLU Petra Chvílová s návrhem „Systém zeleně města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíně“ pod vedením Pavla Šimka.

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.   Do letošního již devátého ročníku se přihlásilo celkem 72 absolventů, z toho 40 z FA ČVUT v Praze, 15 z FA VUT v Brně, 8 z FA TU v Liberci, 4 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z AVU v Praze a 1 z FAPPZ ČZU v Praze. Pět přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a tři pro zvláštní cenu Allplan.   Hodnotící porota: Roman Brychta, Jiří Hůrka, Zdeněk Sendler, Svatopluk Sládeček, Miroslav Masák, Alena Hýblová. Všechny výsledky jsou prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích. Přihlášené práce bude dále možné shlédnout během putovních výstav v první polovině roku 2009 na všech zúčastněných školách.  
Více informací bude k dispozici na: www.diplomy.cz a www.cka.cc/souteze/prehlidka_diplomek_cka/.  

1. cena ČKA ve výši 25 000 Kč Chvílová Petra – Systém zeleně města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíně — vedoucí práce Pavel Šimek — ZF MZLU BRNO 
2. cena ČKA ve výši 15 000 Kč Mundl Ondřej – Dům na Cejlu, Brno — vedoucí práce Jiří Oplatek – FA VUT BRNO  
3. cena ve výši 10 000 Kč Kurilla Lukáš — Annelida — parametrické premostenie – vedoucí práce Miloš Florián – FA ČVUT PRAHA
 
Zvláštní uznání poroty Novák Jakub – Sousedství — vedoucí práce Jindřich Smetana — VŠUP PRAHA  
Zvláštní cena ArchiCAD 11 — licence k užívání programu v hodnotě 69 400 Kč Lohniský Tomáš — Městské lázně s vodárnou – vedoucí práce Jan Šépka, Petr Hájek – FA ČVUT PRAHA  
Zvláštní cena Allplan BIM 2008 Architektura — licence k užívání programu v hodnotě 100 000 Kč Dundáček Josef — Nárožní parcela Pekařská Anenská — vedoucí práce Gabriel Kopáčik – FA VUT BRNO  
Zvláštní cena Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., v hodnotě 15 000 Kč Šabatová Tereza — Studentské bydlení ČVUT v Praze 6-Střešovicích — vedoucí práce Ladislav Lábus – FA ČVUT PRAHA    


Hodnocení poroty
Chvílová Petra — Systém zeleně města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíně
Téma volné krajiny na hranici města, tak jak je v této práci uchopeno, řeší pro současného uživatele architektury několik problémů najednou. Z jedné strany působí návrh přechodu systému zeleně města ve volnou krajinu jako ochrana krajiny. Brání nechtěnému a nekontrolovatelnému přetékání města a pohlcování krajiny. Z druhé strany pak poskytuje potřebný komfort obyvatelům města. Zlín jako předmět zájmu tohoto projektu je mimořádně vhodný. Převážně modernisticky založené město, které pokračovalo ve vývoji směrem k panelovému sídlišti, se k řešení přechodu města do krajiny nejen nabízí, ale přímo jej vyžaduje. Odpovědným řešením těchto problémů může dojít i k zodpovězení otázek, které už téměř sto let vznikají kolem staveb moderní architektury. Jde o její návaznosti, které měly být její součástí a přidanou hodnotou oproti tradičním schématům. Porota velmi oceňuje trpělivou a podrobnou práci na tématu, které není na první pohled atraktivní, nemůže autorce přinést snadné zviditelnění a přitom je životně důležité. Autorka nejen na téma upozornila, ale dokázala je zpracovat s pochopením a přesvědčivě, že nikdo nemůže pochybovat o jeho uskutečnitelnosti.  
Mundl Ondřej — Dům na Cejlu, Brno
Oceněný návrh patří do skupiny diplomových prací s konkrétním zadáním úkolu, jeho místa i programu. S tématem velmi aktuálním. Navrhovaná kompozice zastavění dlouhého a úzkého pozemku je elegantní. Dvě protáhlá nízká křídla hostelu rozděluje průchozí pasáž s vnitroblokovou zahradou. Průraz městským blokem je uzavřen vyššími budovami ve stavebních čarách bratislavské a Francouzské ulice. Porota konstatovala, že architektonické pojetí úkolu je přesvědčivé, bez provozních nebo technických nedostatků. Grafická prezentace návrhu je působivá. Úroveň diplomové práce je vysoká.  
Kurilla Lukáš — Annelida — parametrické premostenie
Reprezentant návrhů tzv. digitální architektury. Téma přemostění. Spojování. Červovitý živočich vylézá z hlubokých a chladných údolí Slovenského ráje a přesouvá se nad sluncem rozžhavené koleje. Stává se parametrickým přemostěním. Oživuje místo (město), přináší výrazný zážitek z průchodu i podjezdu. Dává potenciál rozvoji města za „plotem“ (železničním koridorem). Může být novou ikonou města. Města jako je Spišská Nová Ves nové ikony potřebují. Takže hurá vlakem do Slovenského ráje. 
Novák Jakub — Sousedství
Autor se pokouší dívat na suburbanizaci jinak, než je dnes běžné, a to skrze formování a pěstování sousedských vztahů. Toho je dosaženo zejména obklíčením soukromých zahrad pěšími komunikacemi, nahuštěním pozemků a vyloučením automobilů z enklávy. Tak, aby častěji mohlo docházet k náhodným setkáním obyvatel. Autor si uvědomuje, že tento typ bydlení, provázený ztrátou značné části soukromí, není pro každého. Navrhuje problémům v sousedství předejít v prověřovacím řízení“. Otázka je, do jaké míry je to reálné. Dalším „vynálezem“ je metoda modelových dotazníků, na základě kterých mohou být domy navrženy na míru uživateli, a přitom brát ohledy na sousedy. Porota oceňuje společensko-kritický a analytický přístup autora.  
Šabatová Tereza — Studentské bydlení ČVUT v Praze 6-Střešovicích
Na diplomním projektu porota oceňuje kvalitně navrženou organizaci prostoru. Projekt zapojuje do urbanistického řešení měřítko sousední vilové čtvrti i blízkost bytových domů. Současně návrh citlivě začleňuje zbylé kamenné hodnoty — zalesněný svah a existující jezírko, které se stávají součástí kompozice vnitřního prostoru. Kvalitu dále porota vidí ve zpracování „kitanovské“ dispozice a organizaci budov. Použití režného zdiva nás odkazuje k angloamerické tradici studentských kampusů. Projekt je prostorově, funkčně a výtvarně koherentní.

Zdroj: Zpráva ČKA, říjen 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*