Bytový dům Luka Living

Na konci loňského roku byl dokončen projekt Luka Living v pražských Stodůlkách. Vzhledem k místu a vazbě na stanici metra autoři projektu zvolili výraznou dynamickou formu, která se stala orientačním bodem celé lokality. Stavbu tvarovali pomocí balkonů a teras, které její siluetu zjemňují, terasy jsou navíc osázeny zelení. Byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, dále také systémy domácí automatizace.
Výchozím principem bylo vybudování polyfunkční budovy s nízkoenergetickým standardem. Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Objekt byl přistaven k obchodnímu centru, s nímž tvoří jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je jeho propojení se stanicí metra suchou nohou. V parteru navazuje na park, garáže mají perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací.
Ateliér CAMA architekti zahájil práce na projektu po vítězství v soutěži v dubnu 2014, stavební povolení získal v rekordním čase. Díky etapizaci projektu bylo možné zahájit spodní stavbu již na jaře 2015. „V průběhu navrhování jsme řešili řadu náročných technických úkolů, mezi které patřilo například antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory,“ uvádí architekt David Chromík a dodává: „Parter jsme modelovali oblými pahorky, takže navazuje na Centrální park. Fasády garáží netvoří plné stěny, ale perforovaný plášť porostlý popínavou vegetací. Zeleň na terasách a střechách naši ideu umocňuje. Hmotu stavby jsme organicky tvarovali pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu, patro s obchodní pasáží je prosklené.“

Zásady řešení
Architektura okolních budov je dána dobou jejich vzniku; jedná se o panelové domy sídliště z 80. let minulého století. Bytové domy jsou minimálně desetipodlažní, členěné okny, lodžiemi a většinou i barevnými plochami po dodatečném zateplení. Sestavy domů vytváří meandry polouzavřených dvorů. Objekty občanské vybavenosti a nákupního centra jsou nižší. Výraznou linií je v této lokalitě nezahloubený tubus metra. „Pro návrh bylo podstatné měřítko místa, zdůraznění stanice metra a vytvoření orientačního bodu. Hmotu stavby s 15 nadzemními a dvěma podzemními podlažími tvoří tvarově jednoduchá ortogonální podnož navazující na objekt Luka 1 a část bytových pater. Horní patra novostavby na podnož dynamicky reagují a přes soustavu teras gradují v diagonální štíhlé formě. Jsou uskočená a celou siluetu zjemňují, celistvost a dynamiku dávají budově linie balkonů.  Východní nároží jsme akcentovali dvoupodlažní hmotou trojúhelníkového půdorysu,“ upřesňuje David Chromík.
Fasády navazují na záměr vytvořit homogenní, ale přitom dynamický tvar budovy. Podstatná je pravidelná struktura okenních otvorů a barevných ploch, velké prvky kompozici odlehčují a korespondují s křivkou balkonů. Podnož je z podstatné části prosklená, fasády bezprostředně navazující na terén byly obloženy kovovými lamelami. Architektonické řešení doplňuje důraz na kvalitní materiály a detaily: nejen na fasádách a viditelných částech společných prostorů, ale i v parteru.

Náročný projekt
Konstrukci 2. PP -2. NP tvoří železobetonový monolitický skelet lokálně doplněný stěnami. Od 3. až do 15. NP jde o stěnový obousměrný systém, který je oproti spodní skeletové části natočen o 45°. Vzhledem k odlišným polohám většiny svislých nosných konstrukcí tyto dvě části odděluje masivní přechodová konstrukce stropu nad 2. NP. Ve východní části objektu je dvoupodlažní administrativní nástavba s trojúhelníkovým půdorysem (3. a 4. NP). Dle zadání klienta byly konstrukce navrženy tak, aby bylo v budoucnu možné doplnit dalších pět nadzemních podlaží.
Objekt je založen na kombinovaných základech tvořených velkoprůměrovými vrtanými pilotami a základovou deskou, kterou před vlivem vlhkosti a agresivity prostředí a bludnými proudy chrání hydroizolační systém. V hlavicích sloupů v nejvyšším podlaží garáží, tedy pod patrem s obchodní pasáží, jsou uloženy vibroizolační desky. Výška vibroizolačních prvků byla stanovena na základě měření vibrací a akustických studií ve spolupráci s Technickou univerzitou v Budapešti. „Jedná se zatím o nejmodernější antivibrační systém v České republice. Díky spolupráci s odborníky dnes víme, jak řešit podobně složité lokality,“ doplňuje architekt Chromík.
Křivky mezi balkony uzavírá monolitický železobetonový lem. V místě balkonových desek je kotvený do monolitického balkonu. Na ostatních místech ho podporují monolitické krčky široké 300 mm a vysoké 200 mm, vystupující ze stropních desek. Křivky lemů/balkonů bylo třeba vzhledem ke složitému tvaru stavby geodeticky vytyčit z elektronických výkresů.
Při řešení systému parkování přišla projekční kancelář s nápadem, který se v ČR zatím příliš nepoužívá – parkování na kontinuálních rampách. Díky tomuto systému je možné využít celou plochu podlaží k parkování. Úsporný parkovací systém ušetřil finanční náklady, které se v předchozí fázi projektu pohybovaly v řádech desítek milionů korun, protože byly původně navrženy v klasických automatických parkovacích zakladačích.
Ateliér CAMA je projektantem rezidenčních a hotelových projektů. Pro plně vybavené byty bylo pro architekty výzvou navržení všech interiérů. Z celkového množství 216 bytů jich typově bylo 60 ve třech kvalitativních standardech. Pro zjednodušení prací se projekty interiérů investorovi odevzdávaly zároveň s prováděcím projektem. Ten zpracovala především kancelář m3m, která řešila více než sto propracovaných detailů.

Hana Vinšová
Článek vyšel v časopisu STAVITEL 3/2018

Projekt Luka Living Rental Apartments získal cenu v kategorii Energetický a ekonomický projekt roku od Ministerstva pro místní rozvoj. Na podzim tohoto roku obdržel také Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v soutěži Stavba roku 2018 za unikátní podnikatelský, developerský záměr, který v sobě spojuje kvalitní architekturu podpořenou energetickou úsporností a aktuální poptávku po nájemním bydlení. Dále také Cenu pasivního domu za komplexní pojetí polyfunkčního domu s nájemním bydlením, s kvalitní architekturou, v energetické třídě A a osvíceným investorem.


Polyfunkční dům Luka Living
Investor: Luka Residential, s.r.o.
Autor: Ateliér CAMA – David Chromík; spolupráce Jindřich Brož, Lenka Chromíková, Darina Jasanská, Irma Konečná, Petr Vojáček
Stavebně-technické řešení: m3m s.r.o
Dodavatel: HINTON a.s.
Celková podlahová plocha: 11 850 m2
Obestavěný prostor: 77 150 m3
Počet bytů: 216
Náklady: 0,5 mld. korun

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*