Centrum sportu a zábavy Vikýřovice

Na přelomu let 2009 a 2010 realizovali pracovníci společnosti STARNIT plus s.r.o. obklad fasády Centra sportu a zábavy Vikýřovice z keramických desek ArGeTon.
Stavba vznikla podle projektu ing. arch. akad. arch. Ondřeje Svobody a ing. Radomíra Grilla na počátku roku 2008.Z technické zprávy:

„Stavba centra sportu a zábavy Vikýřovice je navržena pro potřeby základní školy obce, pro jejich provozní a výukové potřeby, s možným využitím k zájmovým a sportovním aktivitám ostatní veřejnosti.
Architektonický výraz navrženého objektu sleduje jasně definované hmoty s výrazným členěním přiznanými vnějšími železobetonovými nosnými rámy obdélníkového průřezu navzájem propojené zavětrováním pomocí táhel z ušlechtilé oceli. Vnější stěnový plášť objektu bude obložen zavěšenými cihelnými deskami na ocelovém roštu s vloženou tepelnou izolací.
Urbanisticky bude tvořit navrhovaná přístavba centra sportu a zábavy se stávající školní budovou uzavřený komplex s nádvořím, které zajistí shromažďovací či odpočivnou funkci. Sevření nádvoří je mírněno odkloněním navrhované stavby cca o 20 st. Situační umístění objektu sportovní haly nechává dostatek rozptylových ploch a necloní profily příchozích průhledů. Navržené umístění stavby představuje nejmenší zásah do stávající vzrostlé zeleně v prostoru před školní budovou.“Celá kompletní stavba je obložena keramickými deskami ArGeTon v rozměru 300 x 600 mm v odstínu červené – Toskanarot, pouze proužek čela markýzy nad hlavním vstupem je v odstínu šedé – Hellgrau.
Jedním z důvodů, proč byl na obklad fasády zvolen ArGeTon, je fakt, že ArGeTon jako jeden z mála fasádních materiálů byl testován a má atest na úder míče, což je u objektu tohoto typu velmi důležité.
Celý komplex tvoří tři vzájemně propojené objekty – vlastní tělocvična, zázemí tělocvičny a nářaďovna, kdy je na každém objektu jiná tloušťka obkladu a tudíž i tepelné izolace dle materiálu vlastní fasády a dle účelu objektu. Železobetonová konstrukce tělocvičny je obložena minerální vatou tloušťky 200 mm, objekt nářaďovny z Porothermu tl. 300 mm je obložen izolací tloušťky 160 mm a na objektu zázemí, který je proveden z Porothermu tl. 440 mm, tvoří ArGeTon pouze nezateplený fasádní plášť.
Obklad ArGeTon je proveden na hliníkovou vertikální konstrukci tvořenou stěnovými úhelníky různých délek dle tloušťky izolace a svislými nosnými profily T a v krajních polích profily L. Stěnové úhelníky jsou kotveny přes patřičné hmoždinky (dle použitého materiálu) za použití thermostopů k přerušení tepelného mostu.
Montáž vlastních desek je provedena za použití spodních, prostředních a horních držáků – háčků, kotvených k nosným profilům pomocí samovrtných nerezových vrutů. Do svislých spár mezi deskami jsou vložené příslušné spárové profily šedé barvy, aby bylo zajištěno pružné uložení desek a zároveň zamezeno vnikání vody do svislých spár.
Na rozích objektů byly použité klasické kamenické rohy se seříznutím desky ArGeTon pod patřičným úhlem (u nářaďovny nejsou rohy pravoúhlé).
Ostění a nadpraží oken je řešené profilem z hliníkového plechu, který byl nanýtován na předem připravené nosné prvky. Z hliníku jsou taktéž veškeré parapety, které byly vytvořeny z taženého hliníkového profilu. Hliníkové L profily jsou použité taktéž jako začištění napojení obkladu ArGeTon a nové železobetonové nebo naopak původní konstrukce.
podle podkladů společnosti Wienerberger

Stavba byla publikována v časopise Stavba 2014/1, s. 42-43


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*