Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí

Návrh nového stavebního zákona je ve třetím čtení a čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. Ač Hospodářský výbor podporuje některé zásadní požadavky českých měst formulované v tzv. Čtyřech městských artikulích a schválené v orgánech Svazu měst a obcí, bez jejich přijetí ve třetím čtení zákon zapříčiní stagnaci obcí a měst i ekonomické problémy celé republiky.

Pro velká města, která se podílí na více než třetině HDP České republiky, a jsou tak tahouny celé ekonomiky, by nový zákon bez přijetí potřebných změn v praxi znamenal velké problémy. Například by pro ně bylo nemožné samostatně pořizovat územní a regulační plány k rozvoji vlastní obce dle zájmů jejích občanů a místo nich by je pořizovala státní správa. Stejně tak by nebylo možné přizpůsobovat výstavbu místním podmínkám a plánovat kvalitní ulice, náměstí, veřejnou zeleň či veřejný prostor, neboť by všechny plány musely odpovídat celostátní vyhlášce. V neposlední řadě by potom hrozil nedostatek dostupného bydlení. A to z toho důvodu, že ministerstvem nastavené normy neumožňují povolování bytů v centrech a ulicích větších měst.

„Byl jsem zaskočen z vystoupení paní ministryně Dostálové v Parlamentu, když odmítla již dříve přislíbenou podporu svěření územního plánování obcím i zachování smíšeného modelu státní správy. Byl to od ní takový unikátní dvojpodraz na samosprávy. Dnes jasně ukazujeme, že česká města drží pohromadě a opakujeme naše dlouho formulované teze. Stávající návrh nebere v potaz, že základem rychlého rozhodování, odpovědného povolování a zdravého rozvoje je kvalifikovaná dohoda v území, kterou dle našich zkušeností neudělá nikdo jiný než samospráva v procesu pořizování územních plánů v diskusi se všemi aktéry v území. Tento model není experimentem, ale je běžnou a osvědčenou praxí v Evropě,“ řekl primátor hl. m. Prahy a čestný předseda Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) Zdeněk Hřib.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová podle stenozáznamu z 98. schůze Poslanecké sněmovny dne 5. května 2021 řekla: „Svaz měst a obcí hlasováním svého předsednictva tento návrh nepodpořil. Brno, které patřilo společně s Ostravou a Prahou k hlavním propagátorům samostatné působnosti, tento návrh nepodpořilo a zdrželo se. Pan primátor Prahy, která byla hlavním tahounem tohoto návrhu, hlasoval dokonce proti němu.“ Její vyjádření však nebylo pravdivé, proto na něj zástupci měst na dnešní tiskové konferenci reagovali a odmítli jej.

Svaz měst a obcí zároveň žádá ministerstvo, aby vyřešilo financování nebo náhradní pořizování územních plánů pro malé obce, které nemají o vlastní pořizování zájem. „Svaz měst a obcí ČR podporuje možnost samostatné působnosti v oblasti územního plánování včetně požadavku na zajištění financování obzvláště pro malé obce. Dále trváme na zachování obecních stavebních úřadů v rámci smíšeného modelu veřejné správy. Chaotický způsob projednávání návrhu stavebního zákona jen posiluje naše obavy z paralýzy povolování staveb, a s tím spojeného čerpání evropských financí a v konečném důsledku i ohrožení hospodářství celého státu,“ uvedl předseda SMOČR František Lukl, který nesouhlasí ani s odnětím stavebních úřadů obcím.

Na závažné nedostatky návrhu stavebního zákona upozorňuje také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), brněnská Kancelář architekta města (KAM) a obdobné instituce v Ostravě, Plzni a Liberci. Nový stavební zákon nezajišťuje dostatečně podporu bydlení a zachovává požadavky ze staveb sídlišť v 70. letech minulého století, kvůli nimž nelze stavět či kolaudovat byty v centrech měst či jejich kompaktních čtvrtích. Stát taktéž odmítá tvorbu kvalitních parků či zklidňování ulic. „Kvůli požadavkům a normám na osvětlení ze 70. let nebude možné povolovat byty v centrech a kompaktní městské zástavbě, kde si lidé přejí žít, a bude dále růst tlak na výstavbu na „zelené louce“ a rozšiřování měst do volné krajiny, prohlásil ředitel IPR Ondřej Boháč.

„Brno má rozpracovaný územní plán a je tedy nutné, aby nový stavební zákon zachoval kontinuitu v územním plánování,” popsal 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík a dodal: „Ústava zaručuje právo na samosprávu a rozhodování o rozvojí obce, a pravě územní plán a stavební předpisy jsou zásadní nástroje ke správnému rozvoji obcí a měst.”

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník doplnil: „Za statutární město Liberec prohlašujeme, že jsme spolu s dalšími městy připravili teze Čtyř městských artikul. Zásadně podporujeme pořizování územních plánů obcí a krajů v samostatné působnosti, možnost tvorby vlastních stavebních předpisů pro statutární města po vzoru Pražských stavebních předpisů, právo obcí stanovit v územním plánu odchylné požadavky na využití území či šířky ulic podle místních potřeb a podmínek, kvalitativní územní požadavky dle Politiky architektury a stavební kultury. Jde především o kvalitu a prostupnost veřejného prostoru, vytváření adaptačních opatření ve městech proti klimatickým změnám, bezpečnost a ochranu dětí, zklidňování dopravy, požadavky na parkování a další soudobé přístupy ukotvené ve stavebním právu pomáhající vytvářet pěkná a kvalitní města a obce.“

Města dále usilují o získání postavení dotčeného orgánu a možnost vyjadřovat se v povolovacím řízení k souladu záměrů s územním plánem, který předtím schválila. Takovým vyjádřením by pak byla sama vázána v dalším řízení. Veřejnost by tak získala záruku, že změny politické reprezentace obce již nebudou zpětně narušovat jednou dané sliby a právní jistotu vlastníků a soukromých investorů.

„Je mylné si myslet, že tento návrh zjednoduší a zrychlí stavební řízení. Kompletní přesunutí stavebních úřadů přinese jen zvýšení úředníků, prohloubení byrokracie a zbytečné náklady. Lidé mají na rozdíl od státních úřadů důvěru v obec a její úřady. Nechápu poslance, kteří jsou zároveň zastupiteli obcí a měst, že pro tento zákon mohou hlasovat,“ dodal náměstek primátora města Plzně a poslanec Pavel Šindelář.

Zástupci českých měst oceňují aktivitu koaličních i opozičních poslanců při podpoře klíčových pozměňovacích návrhů.

tisková zpráva
foto: iStock

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Požadavek na pořizování i schvalování ZÚR krajů a ÚP měst a obcí v jejich samostatné působnosti je zcela logický, prostředky na ně stačí převést do rozpočtů samospráv. Stát by měl kontrolovat jen soulad této ÚPD se zákony a vyhláškami, s mezinárodními závazky, celostátními územními dokumenty (PÚR, celostátní koncepce regionálního rozvoje, ochrany přírody, krajiny a celostátní technické infrastruktury, nic víc. Stavební úřady nechat na vybraných městech s přenesenou působností, žádné přesuny a revoluce, nebo se to rozpadne. Záměry a dokumentace staveb přeposílat ze stav. úřadů všem DOSS elektronicky a elektronicky shromažďovat a vyhodnocovat došlá vyjádření, klíčový požadavek je rozeslat všem najednou se stejnou lhůtou k vyřízení, na lhůtách trvat. Jedině to zkrátí přípravu staveb.Žádné nové úřady!

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*