Dům sociálních služeb v Pacově

Dům sociálních služeb v Pacově je koncipován jako přístavba k domu seniorů, na který provozně i hmotově navazuje. Po urbanistické stránce stavba respektuje danosti lokality, pozornost byla věnována jejímu osazení do svažitému terénu. Severní fasádou je dům přisazen k přilehlé komunikaci a navazuje tak na uliční frontu stávajícího domu seniorů. V západní části se dům stáčí do zahrady v půdorysné stopě písmene L. Vznikl tak jižně orientovaný vnitroblok, sloužící jako pobytová zahrada. Při západním průčelí navazují vnější pobytové plochy na rekultivovanou vodní plochu.

Architektonicky je objekt založen na kombinaci čistých ortogonálních ploch a ploch půdorysně zalamovaných (linie lodžií a linie chodeb), které stavbě dodávají určitou dynamičnost a hravost. Záměrem bylo vytvoření rostlého, ale funkčně přehledného prostoru, který bude pro uživatele inspirativní, bude zaměstnávat jejich pozornost, zároveň však bude čitelný a snadno identifikovatelný. Důležitou součástí návrhu je zprostředkování kontaktu s exteriérem i hůře mobilním seniorům. Navrženy jsou rozměrné transparentní plochy, průhledné i pouze průsvitné, pobytové lodžie apod. Důraz byl kladen i na zachování intimity a pocitu bezpečí.

Stavba má specifickou funkci, je to dům se zvláštním režimem. Koncept domu, dispozic i vybavení jednotlivých podlaží umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Podstatným determinantem provozního a dispozičního řešení byl požadavek na bezbariérové propojení budovy s provozem přilehlého domu seniorů. Na úrovni suterénu je technické zázemí a prádelna. První, druhé a třetí nadzemní podlaží jsou koncipována jako pobytová. Základním prvkem těchto podlaží jsou do malých bloků sestavené pokoje klientů. Jednotlivé bloky oddělují „zálivy” chodeb, které mají různou specifickou funkci – například ergoterapie, kaple, prostor pro návštěvy. Na každém pobytovém podlaží je jídelna s přípravnou, hygienické prostory, případně prostory pro personál.

Konstrukční a materiálové řešení
Budova, založená na pilotách, je koncipována jako železobetonová monolitická konstrukce, kombinující převážně železobetonové příčné stěny a stropy. Konstrukce vertikálních komunikačních jader je rovněž železobetonová monolitická. Konstrukce spojovacího krčku je kombinací ocelových příhradových nosníku a ocelobetonových stropů. Materiálově se na fasádách domu uplatňují homogenní plochy z profilů litého skla, plochy výplní otvorů a plochy železobetonových desek lodžií lemovaných výraznými ocelovými konstrukcemi oddělujícími jednotlivá podlaží.

Dům sociálních služeb Pacov získal titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019 za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.

Autor a projekt: VYŠEHRAD atelier – Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Martin Šafránek
Dodavatel: PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*