Janáčkovo kulturní centrum v Brně

Otevřený dopis primátorovi Města Brna, ing. Petru Vokřálovi

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
k rukám: Váženého pana ing. Petra Vokřála, primátora
v Praze dne 24.9.2018

Vážený pane primátore,

Na tiskové konferenci dne 14. 9. 2018 jste společně s Vaším realizačním teamem uvedl zcela nový návrh stavby Janáčkova kulturního centra v Brně.

Tento návrh je i pro laika naprosto odlišný od našeho projektu, jenž byl v roce 2004 odbornou mezinárodní porotou vybrán jako nejlepší ze 76 návrhů v mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži a byl určen Městkou radou k další realizaci.

Dovolte, abychom Vám vysvětlili, proč jako Autoři projektu JKC s tímto řešením a s Vaším postupem nesouhlasíme a proč se proti postupu Vašeho teamu hodláme hájit soudní cestou. 

Na náš vítězný soutěžní návrh z roku 2004 jsme navázali intenzivní prací trvající 14 let a to i v dobách, kdy projektu JKC politické špičky nepřály. Včetně Vás se během této doby v Brně vystřídali čtyři primátoři z různých politických stran. V podmínkách městské památkové rezervace, na hranici středověkého jádra města, v kontextu staveb institucí, hotelů i prostých činžovních domů se nám podařilo po 5 letech (2008-2013) získat územní rozhodnutí pro celou stavbu JKC a to pro 1. etapu podzemní části a nádvoří, 2. etapu – nadzemní části i pro vybudování veřejného prostoru – nového náměstí. V letech 2013-2015 jsme získali stavební povolení na stavbu 1. etapy, tedy podzemního veřejného parkovacího domu s nádvořím, zelení a pavilonem ve vnitrobloku a obytného veřejného prostoru v předprostoru. Tento projekt jsme rozpracovali do detailu v prováděcí dokumentaci i v realizační dokumentaci. V letech 2015-2018 jsme vykonávali na stavbě 1. etapy autorský dozor, a to v nelehkých podmínkách archeologického naleziště a v extrémně obtížných zakládacích podmínkách při realizaci třípodlažní podzemní stavby s originální výtvarnou formou železobetonových hřibových stropů. Po celou dobu prací na projektu probíhala řada obtížných jednání s vlastníky okolních staveb, s politiky a s úřady. Především díky tomu, že jsme mohli argumentovat skutečností, že návrh byl vybrán v otevřené a transparentní architektonické soutěži, což je podmínka regulačního plánu MPR, se podařilo vždy najít dohodu, stavba má platné územní rozhodnutí a je již z části postavena.

Nyní jste představili zcela nový návrh. Váš Projektant měl dle našich licenčních dohod primárně řešit akustiku a vnitřní dispozici koncertního sálu. Naše studio i nadále má v roli Autorů stavby proces dohlížet a usměrňovat.

Místo soustředění se na vnitřní uspořádání sálu Váš Projektant představil s Vaším souhlasem zcela jiné architektonické i urbanistické řešení, jež v ničem na náš soutěžní návrh ani další dokumentace nenavazuje, a svévolně bez jakkoliv soutěže ruší vše, co již bylo vykonáno. 

Nový návrh Projektanta představuje „nafouklá“ stavba o 5 m širší, o 4 m vyšší, nežli je v platném územním rozhodnutí, nachází se na pozemcích, jež městu nepatří, necitlivě nabourává můstkem roh Besedního domu, namísto pěti podlaží v Besední ulici a Veselé ulici je v průčelí šest podlaží a destruktivně zasahuje do již realizované stavby 1. etapy. Především nemůžeme souhlasit s tím, že do historického centra města chce Projektant umístit z poloviny celoprosklenou stavbu, asociující architekturu 90. let, v protikladu s kontextem místa. Náš návrh vybraný v architektonické soutěži je tvořen vyváženou kompozicí abstraktní nadčasové hmoty sálu a nově vytvořeného náměstí. V šachovnicovém pořadí se střídají plné a prázdné komponenty města: stavby JKC, Pražákova paláce, Besedního domu, hotelu International jsou prostřídány prázdnými prostorami nově navrženého náměstí a nádvoří Besedního domu.

Náš návrh je uzavřený až tajemný, soustředěný, klidný a nerušící své okolí. Vnitřní funkce koncertního sálu neatakuje pobytový a klidný veřejný prostor. Naše stavba JKC je navržena symetricky jako soudobý abstrahovaný doplněk paláců na Husově ulici (stavby Teophila von Hansen – Besední Dům, Pražákův palác, UMPRUM muzeum). Stavba je stejně důležitá jako náměstí, náměstí je stejně důležité jako stavba. Boční pětipodlažní fasády navazují kompozicí štíhlých děrových oken na okolní činžovní domy, aniž by je atakovaly. Dva hranoly – bílý hranol sálu a menší travertinový hranol střešní nástavby klidně a vyváženě svými objemy navazují na okolní paláce a ve své materialitě moderním a nadčasovým způsobem navazují na brněnskou tradici meziválečné architektury. Vnitřní řešení koncertního sálu bylo konzultováno se světovými akustiky (Artec, SSD), kteří potvrdili, že v této velikosti lze realizovat sál špičkových akustických parametrů. To prokazuje i skutečnost, že do objemu sálu v našem návrhu se vejde například legendární sál  Musikverein Wien s výrazně vyšší kapacitou. (Není tedy pravda, že je stavbu nezbytné zvětšovat kvůli akustickým potřebám. Toto také neformálně potvrdili akustik Projektanta). 

Nový návrh Projektanta je zbytnělý, stavba přebíjí veřejný prostor, architektura je plná gest a neopodstatněných nápadů. Šest pater foyerů, svítících za celoprosklenou fasádou do Veselé ulice bude atakovat okna bytů v činžovních domech ve Veselé ulici, vzdálená 15 metrů. Zbytnělá stavba vyžaduje výkup dalších pozemků a svou hmotou přesahuje kapacitní možnosti parcely, jež jsou i v našem štíhlejším řešení již vyčerpány na maximum.

V tendru na Projektanta koncertního sálu Váš realizační team takřka tři roky (2016-2018) „vybíral“ specialistu na projektování koncertních sálů. V médiích tvrdíte, že jste v mezinárodní soutěži vybírali z více nabídek. S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit. Požadavky Vašeho teamu byly předem nastaveny tak vysoko, až v tendru zůstala pouze jediná nabídka a to „překvapivě“ nabídka teamu Konior a spol., do jehož referenční stavby v Polsku již během tendru Město a filharmonie opakovaně pořádali exkurze zastupitelů a přípravného teamu. Výběr z jedné nabídky není výběrem. Především je třeba zdůraznit, že jste nehledali architektonický návrh ani řešení, ale pouze cenovou nabídku a team, a poskytli jste tedy jakýsi bianco šek za to, co Vám bude předloženo. Jsou též uváděny záměrně matoucí informace, že projektant byl vybrán v rámci mezinárodní soutěže z několika ateliérů a je tím u neinformované veřejnosti vytvářen mylný dojem, že se jednalo o soutěž architektonickou. Jistě víte, že šlo pouze o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, jejímž jediným kritériem byla po splnění kvalifikačních předpokladů nabídková cena.

Domníváme se, že veřejnost není dostatečně informována o tom, že tato jediná nabídka na projektové práce 2. etapy, která měla navázat na naši dokumentaci k územnímu rozhodnutí, byla „vybrána“ s cenou 129.000.000,- Kč + DPH namísto předpokládané hodnoty práce 65.000.000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Vás dovolujeme ptát:

1. Proč jste tendr na Projektanta s jedinou, dvojnásobně předraženou nabídkou, nevypsali znovu s otevřenějšími kritérii? Kdo zaplatí rozdíl 64 mil. Kč oproti předpokládaného hodnotě veřejné zakázky?  Daňoví poplatníci nebo Váš team? Proč tvrdíte, že jste vybírali z více nabídek, když jste platnou cenovou nabídku obdrželi jen jednu? 

2. Kdo z Vašeho teamu je zodpovědný za to, že namísto dopracování vnitřních náležitostí koncertního sálu a jeho akustiky představujete zcela nový architektonický a urbanistický koncept stavby i náměstí? 

3. Kdo je zodpovědný za to, že se nové řešení Projektanta nevejde do parametrů Územního rozhodnutí č.222 ze dne 30.4.2013?

4. Kdo je zodpovědný za to, že projekt, který měl v tuto chvíli být již rozpracován v podrobnosti Dokumentace ke stavebnímu povolení, se nachází ve stadiu studie, mimo pozemky Města , v rozporu s Regulačním plánem MPR (nesplněná povinnost architektonické soutěže) a v rozporu s platným územním rozhodnutím ? Proč projektový management zakázky společně s ředitelkou filharmonie a náměstkem primátora za prostředky Města tři roky cestoval po Evropě, aby získal inspiraci, místo toho, aby se soustředil na praktickou realizovatelnost stavby?

5. Kdo je zodpovědný za to, že namísto povolené kapacity sálu pro 900 míst je projektován o 40% kapacitnější sál pro 1300 míst a že budova je plná postradatelného zázemí, jako například čtyři apartmány, sklady hudebních nástrojů, notový archiv a další místnosti pro hudebníky filharmonie která má již zázemí v Besedním Domě, i když muselo být zřejmé, že tyto nové požadavky Filharmonie Brno přinesou nutně zvětšení stavby? Kdo je zodpovědný za rozšiřování objemu stavby v podzemní části?

6. Kdo zaplatí navýšení nákladů na rozpínající se stavbu, když již před zahájením činnosti Projektanta měla 2. etapa JKC stát 1,3 miliardy Kč a dnes Projektant předkládá studii s o 48% větším celkovým stavebním objemem?  Rozdíl by měl tedy činit přibližně 500-600 mil. Kč – kdo je zaplatí? Daňoví poplatníci?

7. Kdo dal svolení Vašemu Projektantovi navrhnout destrukční a dehonestující zásahy do již realizované stavby 1. etapy, navržené autorsky a výtvarně jako svébytné dílo? (Naše licenční ujednání umožňuje Projektantovi dotvářet objekty 2. etapy, nikoliv destruovat a měnit a bourat 1. etapu).

Vážený pane primátore, ve vší úctě Vás žádáme, abyste se v souladu s našimi smluvními dohodami o autorských právech zasadil o to, aby realizační team respektoval naše práva na kontinuitu našeho návrhu, i když jej bude technicky a akusticky dotvářet jiný Projektant. Projektant ať navrhuje a nově řeší sál a jeho akustiku a nemění vnější vzhled stavby, její rozměry a urbanisticko-architektonické řešení a nezasahuje do již realizované 1. etapy. Zajistěte prosím návrat projektu JKC zpět do realizovatelných kolejí v souladu s platným územním rozhodnutím, abychom se všichni dočkali dokončení stavby do konce roku 2020, jak jste plánovali, a nikoliv dalších dekád průtahů a zmařené práce. 

S úctou Autoři stavby JKC :
Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba
(Atelier M1 architekti s.r.o.) 

_____________

Janáčkovo kulturní centrum je velkým brněnským snem o koncertním sále špičkové úrovně, který by přitáhl díky unikátní akustice nejlepší světové umělce a symfonické orchestry a tím i posílil pozici české hudební scény v evropském kontextu. Sál by měl ale zároveň vytvořit podmínky pro pořádání divadelních, operních nebo filmových festivalů. Vybrané umístění stavby je hodné její náplně, parcela stojí v samém centru města, obklopená dalšími významnými budovami jako jsou Moravská galerie, Hotel International, Městská radnice nebo v neposlední řadě i Besední dům, jako sídlo Filharmonie Brno, který by měl být s novým koncertním sálem propojen proskleným můstkem. 
Mezinárodní architektonické soutěže se v roce 2004 zúčastnilo 76 soutěžících a soutěžilo se ve 4 kolech. Atelier získal v této silné konkurenci 1. místo a dále projekt rozpracovává. V průběhu času se proměnilo zastupitelstvo a finanční možnosti města, ale projekt stále pokračuje.
Koncept návrhu je jednoduchý bílý hranol, který se svým tvarem i materialistou hlásí k tradici brněnského funkcionalismu. Budova je zároveň výrazným solitérem i doplněním stávajícího městského bloku. Stejný důraz je kladen na náměstí, které by mělo být nedílnou součástí budovy, jako kontrast plného a prázdného, které se vzájemně doplňují a komunikují. 
Atelier M1 Architekti

Celkový průběh JKC:
2002 – vyhlášena veřejná mezinárodní dvojkolová architektonicko-urbanistická soutěž, přihlásilo se 83 návrhů, hodnoceno 76
2003 – vybrané 3 týmy pověřeny dopracováním soutěžního návrhu (3. kolo soutěže)
2004 – soutěžní porota a Rada Města Brna definitivně rozhodla o vítězství návrhu Atelieru M1 architekti s.r.o.
2005-08 – Atelier M1 pracuje na studiích proveditelnosti 
2008-11 – Atelier M1 vypracoval 1. verzi DUR, pro neuskutečnění pozemkové směny mezi Městem a Hotelem International byla práce zastavena 
2011-13 – Atelier M1 vypracoval další verze DUR, stavby ležící pouze na pozemcích města
2013 – Atelier M1 získal pro projekt JKC územní rozhodnutí č  222
2014 – Atelier M1 vypracoval dokumentaci ke stavebnímu povolení a prováděcí projekt na stavbu 1. etapy
2014 – Atelier M1 získal stavební povolení na stavbu 1. etapy
2015 – byla zahájena stavba 1. etapy, Atelier M1 vykonává autorsky dozor stavby 
2016 – město Brno vypisuje tendr na projektanta koncertního sálu (2. etapa)
2018 – stavba 1. etapy je dokončena ve stadiu hotových železobetonových konstrukcí, zprovoznění je odloženo 
2018 – město Brno uzavírá smlouvu s projektantem 2. etapy (Konior a spol.)

Zdroj: Ateliér M1 architekti

Aktuální situaci
můžete sledovat na stránkách ateliéru ZDE.
Na stránce najdete i informace o soutěži a vítězný projekt.
Související články:
Janáčkovo kulturní centrum  17.9.2018

Doplněno Stavbaweb
2. 10. 2018:

Soud nařídil uvádět ateliér M1 jako autory návrhu sálu v Brně
(ČTK) – Tvůrci původního návrhu koncertního sálu v Brně z ateliéru M1 architekti dosáhli dílčího úspěchu, soud nařídil uvádět je jako autory architektonického a urbanistického díla v dokumentu popisujícím propojení stavebních etap. Krajský soud v Brně tak vyhověl návrhu na předběžné opatření, který je součástí podané žaloby na ochranu před zásahem do autorského práva. ČTK to dne 1. 10. 2018 řekl Pavel Joba z ateliérů M1, vyjádření soudu a města ČTK zjišťuje.

Mluvčí Brna Filip Poňuchálek k dotazu na rozhodnutí soudu pouze uvedl, že město žalobu obdrželo, vedení se s ní nyní seznamuje a vyjádří se prý v úterý.
Ateliér M1 kritizuje současnou situaci, kdy na původní návrh navázal mezinárodní projekční tým kolem Poláka Tomasze Koniora. Stavba má být podle nového návrhu kromě jiných rozdílů objemnější, než připouští platné územní rozhodnutí. Žaloba směřuje proti městu Brnu, městské akciové společnosti Brněnské komunikace, Koniorovu studiu i spolupracujícímu brněnskému ateliéru Architekti Hrůša a spol.
„Zajistěte prosím návrat projektu Janáčkova kulturního centra zpět do realizovatelných kolejí v souladu s platným územním rozhodnutím, abychom se všichni dočkali dokončení stavby do konce roku 2020, jak jste plánovali, a nikoliv dalších dekád průtahů a zmařené práce,“ uvedl ateliér M1 v otevřeném dopise primátorovi Petru Vokřálovi (ANO).

„Pro město je primárním cílem, aby byl nový sál na špičkové technické úrovni. Až bude hotový celý projekt, budeme s ním intervenovat u všech dotčených orgánů. Věřím, že jednání s úřady budou v mezích zákona, korektní a vstřícná,“
uvedl Vokřál už dříve v reakci na námitky k nové podobě projektu.

Podle žaloby se nový tým architektů natolik odchýlil od původního návrhu, že došlo ke změně autorského díla bez souhlasu autorů.

Novou architektonickou koncepci město slavnostně představilo 14. září. Koniorův tým navrhl sál s kapacitou 1300 lidí a pódium, které pojme i nejpočetnější obsazení orchestru se sborem. Charakteristickým rysem koncepce je dualita. Stavba spojuje dvě struktury v jedné budově. Jedna je masivní, tvoří ji sál a zázemí orchestru, druhá prosklená a otevřená, určená pro návštěvníky.

Ministerstvo kultury je připravené sál mezi Besední a Veselou ulicí spolufinancovat částkou 600 milionů korun. Celkové náklady mohou dosáhnout až 1,5 miliardy korun. Zatím jsou hotové podzemní garáže, nejsou ale dosud v provozu.

2. 10. 2018
Brno chce dál jednat se studiem, které podalo žalobu kvůli sálu

(ČTK) – Vedení Brna bude usilovat o dohodu s ateliérem M1, který v roce 2004 vyhrál architektonickou soutěž na Janáčkovo kulturní centrum v Brně. Město ale v tendru svěřilo dopracování projektu mezinárodnímu týmu kolem Poláka Tomasze Koniora, který letos představil výrazně pozměněnou koncepci prostornějšího sálu v objemnější budově. Studio M1 proto podalo žalobu na ochranu před zásahem do autorského práva.

Dosáhlo zatím dílčího úspěchu, Krajský soud v Brně nařídil uvádět ateliér M1 architekti jako autory architektonického a urbanistického díla v dokumentu popisujícím propojení stavebních etap.

„Brněnské komunikace se seznamují s textem předběžného opatření, abychom věděli, jak na to budeme reagovat po právní stránce, proti rozhodnutí je možné se odvolat,“ řekl dnes novinářům náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno). Náměstek pro investice Richard Mrázek (ANO) nevidí v doplnění jmen žádný problém.

Podání žaloby ateliérem M1 pokládá Hollan za zvláštní přístup, Mrázka to překvapilo. „Než někoho žalovat, tak je lepší si sednout k jednomu stolu,“ řekl Mrázek. 

„Budeme se s nimi bavit, zda to nechtějí stáhnout, náš zájem je jiný, abychom dosáhli špičkového sálu světových parametrů s nejlepší akustikou. Ten vítězný tým, který to vyhrál, dává předpoklad, že to tak bude,“ uvedl Hollan. Dodal, že ateliér M1 se účastnil také tendru na dopracování projektové dokumentace, ale neprošel kvalifikačním kolem.

Žaloba ateliéru M1 směřuje proti městu Brnu, městské akciové společnosti Brněnské komunikace, Koniorovu studiu i spolupracujícímu brněnskému ateliéru Architekti Hrůša a spol. Podle žaloby se nový tým projektantů natolik odchýlil od původního návrhu, že došlo ke změně autorského díla bez souhlasu autorů.

„Zajistěte prosím návrat projektu Janáčkova kulturního centra zpět do realizovatelných kolejí v souladu s platným územním rozhodnutím, abychom se všichni dočkali dokončení stavby do konce roku 2020, jak jste plánovali, a nikoliv dalších dekád průtahů a zmařené práce,“ uvedl ateliér M1 v otevřeném dopise primátorovi Petru Vokřálovi (ANO).

Ministerstvo kultury je připravené sál mezi Besední a Veselou ulicí spolufinancovat částkou 600 milionů korun. Celkové náklady mohou dosáhnout až 1,5 miliardy korun. Zatím jsou hotové podzemní garáže, nejsou ale dosud v provozu.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zcela souhlasím s autory – nová verze objektu připomíná velké nákupní centrum. To už v Brně máme – Městské divadlo Brno je tvaroslovím a architekturou ředitelství průmyslového podniku. Matěj Holan je sice občanskoprávní aktivista, ale v architektuře je diletant.

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Celou zprávu ČTK najdete v článku dole.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*