ČKA upozorňuje na negativní obrat v procesu rekodifikace stavebního práva

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na aktuální vývoj procesu rekodifikace stavebního práva a upozorňuje na odklon od Vládou ČR schváleného věcného záměru nového Stavebního zákona přijatého 6. února 2019. Předložené znění návrhu zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva ČR
a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování. 

Před více než měsícem, 3. dubna 2020, byl připomínkovým místům rozeslán text návrhu nového Stavebního zákona doplněný o tzv. Změnový zákon, který je souborem novelizací předpisů zasahujících do stavebního práva. Návrh Stavebního zákona, který je výsledkem provedeného připomínkového řízení, svou strukturou a ve značné části bodů ani obsahem neodpovídá schválenému Věcnému záměru zákona.

ČKA upozorňuje na nesplnění jednoho ze základních cílů rekodifikace, dostatečnou integraci dotčených orgánů státní správy (DOSS). U neintegrovaných DOSS zůstává vyjadřování ve formě závazného stanoviska. „To lze akceptovat pouze u památkové péče v případě objektů v památkové ochraně – národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón,“ upozorňuje předseda ČKA Jan Kasl. ČKA dále namítá, že na základě dohody premiéra ČR se samosprávami mají být tzv. obecní úřady ponechány v modelu přenesené působnosti. „Převod stavebních úřadů všech stupňů pod státní stavební správu byl zbytečně deformován,“ vytýká návrhu zákona Kasl. „Přetrvají tak všechny negativní dopady, kvůli kterým byl model státní stavební správy vytvořen,“ dodává. Návrh zákona rovněž opomíjí řešení stávajících problémů v územním plánování a rezignuje na šanci přiblížit územní plánování modelům používaným v civilizovaném světě, což je dlouhodobou zásadní výtkou ČKA.

Pozitivně ČKA hodnotí fakt, že se podaří naplnit záměr digitálního podání elektronické dokumentace na jednotný Portál stavebníka, a to díky v mezidobí přijatému zákonu č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. Přínosem bude také celostátní Geoportál územního plánování, navržený jako agendový informační systém.

V procesu připomínkového řízení ČKA vznesla řadu rozporů. Po jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) je jasné, že opakované mezirezortní připomínkové řízení se konat nebude, jelikož by to neumožnilo splnění stanovených termínů projednání zákonů a předložení do 1. čtení, které je plánované na září. MMR v zájmu splnění premiérem stanovených termínů rezignuje na hledání konsenzu nad zněním zákona, které by zajistilo tolik potřebnou reformu stavebního práva ve funkční systém. 

Nový Stavební zákon v předloženém znění tak považuje ČKA spíše za další velkou novelu platného Stavebního zákona. „Nenaplnila se očekávání vkládaná v nový zákon a prohospodařila se reálná šance na skutečně nový systém plánování a povolování staveb,“ lituje předseda ČKA Jan Kasl. Zákon alespoň počítá s jedním výsledným stavebním povolením, vydaným na některém ze stavebních úřadů v omezeném počtu řízení, ale, jak připomíná Kasl: „rozhodně ne v jediném, jak byl původní cíl.“ Kladně také hodnotí, že by projektová dokumentace k povolení stavebního záměru měla být jednodušší, než je současná projektová dokumentace pro Společné povolení (tedy v podrobnosti pro stavební povolení). „Pokud se ovšem nedočkáme dalších negativních změn v procesu schvalování ve vládě a poté v parlamentu,“ dodává.

ČKA, jako jedno z mála připomínkových míst, od samého počátku vyjadřovala podporu procesu rekodifikace, zdůrazňovala její nezbytnost, a více než nestandardním okolnostem procesu přípravy zákona, věnovala pozornost vlastním výsledkům legislativní práce. „Rádi bychom tak postupovali i nadále. Nad předloženým zněním zákona ze 3. dubna 2020 však nelze než projevit lítost, že přichází vniveč množství práce všech zúčastněných na tvorbě a oponování nového Stavebního zákona, a to včetně mnoha pracovníků MMR ČR,“ říká Jan Kasl.

Změnový zákon přinášel nepřijatelné změny také v Zákoně č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. „Tyto změny se nám podařilo v závěrečném jednání s MMR odstranit,“ konstatuje předseda ČKA.
tisková zpráva ČKA

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*