Klatovy jsou čisté město

Fotogalerie ke článku (1)

Klatovy - čisté město. Stav po rekonstrukci

Klatovy - čisté město. Stav po rekonstrukci
Celá fotogalerie (1)

Po dvou letech je mimořádný projekt rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě ukončen

Královské město Klatovy je již od pradávna perlou šumavského podhůří. Nejenom z tohoto důvodu naplánovalo zdejší Město Klatovy rozsáhlou opravu vodovodů, kanalizace a komunikací. Její průběh byl velmi náročný zvlášť v centru města, kde situaci komplikovala historická sklepení domů. Nakonec se však podařilo dílo, které důkladně prověřilo kvality všech zúčastněných, úspěšně zvládnout.
 
Projekt Klatovy — čisté město probíhal od listopadu 2006 do letošního 17. října a měl tři samostatné etapy. První vodohospodářská část se týkala výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Dotkla se městských částí Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Kal. Bylo opraveno 11 km vodovodních řadů a zrekonstruováno či nově postaveno více jak 24 km kanalizačních stok. V návaznosti na modernizaci a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury bylo upraveno 32 895 m2 komunikací a chodníků. Provozovatelem vodovodu a kanalizace je akciová společnost Šumavské vodovo­dy a kanalizace. V jejich provozní péči je v současnosti více jak 73 km kanalizačních stok, na které už je nyní napojeno 2637 přípojek. U vodovodu je délka vodovodní sítě téměř 138 km s 3900 vodovodními přípojkami.
 
Projekt byl financován ze tří zdrojů: z Fondu soudržnosti EU, ze Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Klatov. Celkové náklady vynaložené na projekt činily 11,493 mil. EUR.
 
Cílem rekonstrukce bylo zrekonstruovat a modernizovat cca 10 % vodohospodářské infrastruktury města Klatov, a to zejména kanalizace, jejíž technický stav nevyhovoval současným požadavkům a neskýtal záruky, zejména v situacích zvýšené zátěže kanalizace na efektivní odvádění odpadních vod, včetně dešťových při přívalových srážkách apod.

Z průběhu prací

V rámci projektu byly nově napojeny na kanalizaci města městské části Štěpánovice, Tajanov, Sobětice, Kal a část městské části Luby. Byl zefektivněn a posílen systém ochrany města před povodněmi a záplavami modernizací pěti stávajících a výstavbou dvou nových odlehčovacích komor, protipovodňovou ochranou Pražského předměstí a Luby-sever. Součástí projektu rozšíření kanalizace byla i výstavba čtyř čerpacích stanic odpadních vod. Projektu „Klatovy-čisté město“ logicky předcházela rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod (2001-2003), jako základního předpokladu modernizace městského a příměstského systému odvádění a čištění odpadních vod. Ukončení projektu „Klatovy-čisté město“ je završením další významné etapy, proces modernizace a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury však musí pokračovat.
Dále byla realizována modernizace a rekonstrukce vodovodu v městské části Štěpánovice (včetně výstavby nového vodojemu 100 m3, rekonstrukce původního 60 m3 a výstavby čerpací stanice pitné vody) s jejím napojením na zásobování kvalitní pitnou vodou ze zdroje ÚV Milence, resp. Nýrská přehrada. Systém byl doplněn dálkovými přenosy provozních údajů do Integrovaného vodárenského dispečinku Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s., na ČOV Klatovy.
Byly vyměněny vodovodní řady v těch komunikacích, kde následně probíhala rekonstrukce povrchů tak, aby se do budoucna eliminovaly zásahy do těchto povrchů z důvodu poruch a havárií.
Navíc byly vybudovány nové domovní přípojky s následnou opravou komunikací dotčených výstavbou. Při výstavbě bylo nutno překonávat překážky jako místní geologické poměry, tj. násypy, skalní masívy či vysoká hladina spodní vody. V místech nově budovaných řadů byly zjištěny historické kanalizace a vodovody, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci. Bylo nutné přeložit množství původních inženýrských sítí, o kterých vlastníci nebo provozovatelé nevěděli, popřípadě nesplňovaly platné normy. Jejich opětovné uspořádání podle platných předpisů bylo často tvrdým oříškem pro projektanta i zhotovitele.
 
Zhotovitelé projektu: sdružení firem „Klatovy — čisté město“ SMP CZ a SKANSKA
Celkové náklady: 11,493 mil. EUR
- Fond soudržnosti EU: 8,045 mil. EUR
- Státní fond životního prostředí ČR: 0,460 mil. EUR
- zdroje města Klatovy: 2,988 mil. EUR
Tisková zpráva Sdružení firem, 27. 11. 2008 
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*