Konstrukční centrum Česana — parkoviště a zakrytí příjezdové komunikace

Zadání
Po dokončení stavby Konstrukčního Centra v areálu Vývojového závodu Škoda Auto, a. s., v Česaně investor požadoval zpracovat projekt, který by vyřešil potřebu parkovacích míst zaměstnanců závodu a parkování prototypů, které se v Česaně vyrábějí a testují. Současně požadoval opticky zakrýt příjezdové cesty od dílen a zkušeben k parkovišti z důvodu utajení výroby.

Popis stavby
Stavba patrového parkoviště hmotově navazuje na jižní fasádu Konstrukčního Centra s uplatněním omítaných ploch, pohledového betonu a viditelné ocelové konstrukce. Příjezdová komunikace je kryta plachtovinou, upnutou do visutých ocelových rámů. V rámci této stavby jsou také řešeny uzavřené prefabrikované garáže. Dle požadavků zadání a vzhledem k návaznosti na okolní stavby je objekt garáží řešen jako otevřená trojpodlažní stavba s uzavřeným středním podlažím, s kruhovými rampami a točitým schodištěm. Objekt zahrnuje 98 parkovacích míst a 32 uzavřených stání pro prototypy a sklad olejů.
Novými úpravami dále vzniklo 16 nových skladových prostor v prefabrikovaných garážích, jeden manipulační sklad mezi závodovou zdí a opěrkou rampy a také 7 skladů mezi prefagarážemi, které jsou sesazeny do dvojic.
Touto stavbou byly zastavěny a maximálně využity poslední volné plochy areálu, který má tvar protáhlého trojúhelníku a je sevřen mezi Jizerou a železniční tratí.
Vzhledem k nutnosti zpřístupnění východní části pozemku při požárním zásahu prochází objektem komunikace pro požární vozidla.

Konstrukce
Vzhledem k podmínkám podloží a zátopovým poměrům místa jsou nosné sloupy konstrukce patrového parkoviště založeny na pilotových základech buď opřených a zahloubených do skalního podloží, nebo vetknutých do štěrkových vrstev. Nosné konstrukce pro zastřešení příjezdové komunikace jsou vetknuty do vrtaných železobetonových pilot prům. 600 mm, rovněž zahloubených do skalního podloží. Nové prefagaráže jsou založeny na základových pasech z prostého betonu min. B15 šířky 300 a hloubky 1200 mm.


PATROVÉ PARKOVIŠTĚ
Objekt je navržen jako železobetonový skelet s obvodovým trámem a konzolami směrem ke Konstrukčnímu Centru a hale. Vodorovnou konstrukcí jsou železobetonové desky tl. 220 a 250 mm, podepřené sloupy. Ty jsou opatřeny hlavicí nebo obvodovým trámem proti propíchnutí. Sloupy jsou prům. 400 mm.
Kruhové nájezdové rampy se sklonem < 12 % a šířkou 6 m jsou železobetonové, podepřené sloupy prům. 500 mm a středním sloupem prům. 700 mm, na který jsou zavěšeny táhly. Spodní rampa v patě podepřena zdmi.
Železobetonové konstrukce jsou z vodotěsného betonu. Ve středním podlaží je uzavřený sklad prototypů. Dveře do tohoto skladu tvoří zavěšené posuvné panely. Ve středním podlaží je také sklad olejů, který je pouze složištěm. Ve skladu je osazena ocelová vana jako havarijní jímka. Stěny mezi sklady jsou vyzděny z příčkovek PK — CD.
Pro pěší komunikaci slouží želbet. točitá schodiště, umístěná ve středu kruhu ramp a v rohu u Konstrukčního Centra. Střešní konstrukci tvoří deska nad 1. patrem a slouží jako parkovací plocha, z čehož vyplývá povrchová úprava konstrukce. Tu tvoří živičný povrch vyspádovaný do střešních svodů.
V přízemí jsou parkovací místa a obslužné komunikace ze zámkové dlažby. Průjezdná komunikace pro požární zásah je opatřena živicí. Kruhové rampy mají pojízdnou plochu z drážkobetonu.


ZASTŘEŠENÍ KOMUNIKACE + PREFAGARÁŽE
Do vybetonovaných pilot je vetknuta oblouková příhradová konstrukce z trubek. Tvar příhradových konstrukcí je totožný, pouze poslední je zkrácena. Garáže pod výše popsanou konstrukcí jsou navrženy jako železobetonové kompletizované od firmy Wolf Prefa. Prefa garáže jsou kotveny k základům dle situace vždy do dvojic, s mezerou pro ocelovou konstrukci.


KANALIZACE
V rámci výstavby Konstrukčního Centra byla vybudována dešťová kanalizace, zaústěná do Jizery. Dešťové vody z nových objektů jsou rozděleny na vody z příjezdových cest a vody z parkovacích stání. Kontaminované vody z parkovacích stání jsou odváděny přes odlučovač ropných látek Ekostav a dále dočištěny v sorpční jednotce. Za ní jsou napojeny na stávající větve dešťové kanalizace.


ELEKTROINSTALACE
Silnoproudá elektroinstalace je napojena z rozvodny NN Konstrukčního Centra Česana. V přízemí parkoviště je osazen samostatný skříňový rozvaděč.

Konstrukční centrum Česana — parkoviště a zakrytí příjezdové komunikace
Adresa: Škoda Auto, a. s. Areál Česana, 293 01 Mladá Boleslav
Investor: Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav
Architekt: Michal Hlaváček — architektonický ateliér Hlaváček a Partner, s. r. o.
Stavební část: Ondřej Šmejkal
Statika: EXCON, a. s., pan Černohorský
Zdravotní technika: Akvaterm, s. r. o. — p. Provazník
Silnoproud: Václav Maxa
Slaboproud: ERAM Štětí — J. Šťastný
PO: ZIPO, s. r. o. — p. Zinke
Dodavatel: GD — BPBP Mladá Boleslav; Plachty — TEXH EX Labský Mlýn, Hostinné; Ocelové konstrukce — Vítkovické Železárny
Projekt pro SP: 06.1999
Realizace: 04.2001
Plocha stavebního pozemku: 3068 m2
Zastavěná plocha: 1608 m2
Zpevněná plocha: 1460 m2
Hlavní užitná plocha: 1460 m2
Celková podlažní plocha: 3560 m2
Celkový obestavěný prostor: 12 079 m3

Stavební náklady
Úprava a napojení sítí: 200 000 Kč
Stavba objektu HSV: 17 490 000 Kč
PSV: 2 729 000 Kč
Technická zařízení: 6 107 000 Kč
Celkové náklady bez DPH: 26 526 000 Kč
vč. DPH: 27 852 300 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*