Kreatívna Bratislava

Výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta Bratislavy.

(Bratislava, 12.12.2011) V pondelok 12. decembra 2011 bola primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy a poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy doručená výzva pod názvom Kreatívna Bratislava. Výzva má za cieľ vyvolať záujem o zanedbávanú oblasť politiky mesta.

Autormi výzvy Kreatívna Bratislava s podtitulom „Výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta Bratislavy“ sú šiesti obyvatelia Bratislavy, ktorých spojil záujem o rozvoj mesta ako živého kultúrneho centra venujúceho pozornosť a podporu rôznorodým kultúrnym, umeleckým a komunitným aktivitám na svojom území. Vyjadrujú tiež kritiku doterajšieho ne-systému kultúrnej politiky mesta:

„Bratislave roky vládne zastaralý a nefunkčný systém podpory kultúry, ktorý sa zameriava na podporu niekoľkých podujatí, organizovaných mestom v roli agentúry, a takmer úplne ignoruje aktivity zamerané na tvorbu drobnej kultúrnej infraštruktúry, podporu centier súčasnej kultúry, rozvoj tzv. kreatívneho priemyslu, profesionálnych umeleckých združení, festivalov a pod. Tieto aktivity, podobne ako komunitné aktivity pracujúce s umením, sú však vitálnou zložkou kultúrneho života mesta, vytvárajú jeho atmosféru a príťažlivosť pre návštevníkov i obyvateľov. Hlavné mesto a jeho identita je do veľkej miery tvorená práve takýmito aktivitami a ich aktérmi.“

Vo výzve vysvetľujú signatári svoje pohnútky a približujú situáciu, v ktorej sa nachádzajú profesionálne občianske aktivity v oblasti kultúry. Roky ignorovaný stav podpory kultúrnych projektov motivoval autorov výzvy znovu upozorniť volených zástupcov mesta na ich problémy.
Objasňujú tiež svoju motiváciu predložiť takto orientovanú výzvu v tomto období a naznačujú možné riešenia, ktoré by mali byť ďalej diskutované a doriešené.

K výzve sa k 12. decembru 2011 pripojilo viac ako 35 subjektov, ktorých sa problematika priamo dotýka. Výzva bola dnes odoslaná primátorovi a poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a médiám. Ďalším krokom bude získanie podpory ďalších organizácií a jednotlivcov, ktorí sa s výzvou stotožňujú.
Vo štvrtok 15. decembra 2011 signatári plánujú výzvu predstaviť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Bratislava - zdroj: necyklopedie.wikia.com
Výzva Kreatívna Bratislava:
Kreatívna Bratislava
Výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta Bratislavy


Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,
dovoľujeme si vás osloviť s výzvou na zásadnú zmenu v prístupe hlavného mesta ku kultúrnym, umeleckým a komunitným aktivitám na jeho území.
Bratislave roky vládne zastaralý a nefunkčný systém podpory kultúry, ktorý sa zameriava na podporu niekoľkých podujatí, organizovaných mestom v roli agentúry, a takmer úplne ignoruje aktivity zamerané na tvorbu drobnej kultúrnej infraštruktúry, podporu centier súčasnej kultúry, rozvoj tzv. kreatívneho priemyslu, profesionálnych umeleckých združení, festivalov a pod. Tieto aktivity, podobne ako komunitné aktivity pracujúce s umením, sú však vitálnou zložkou kultúrneho života mesta, vytvárajú jeho atmosféru a príťažlivosť pre návštevníkov i obyvateľov. Hlavné mesto a jeho identita je do veľkej miery tvorená práve takýmito aktivitami a ich aktérmi.
Jediným relevantným zdrojom podpory spomínaných projektov je grantový systém Ars Bratislavensis, ktorý disponuje veľmi malým objemom finančných prostriedkov (napr. 78 900 eur v roku 2011, čo je len 0,97% z rozpočtu kultúry mesta Bratislava) a jeho štruktúra neberie do úvahy rozmanitosť progresívnych a životaschopných aktivít na území mesta.
Dôsledkom spomínaných skutočností je fakt, že progresívne kultúrne aktivity a organizácie občianskeho sektora nemajú ani základné podmienky pre svoju existenciu (primeranú infraštruktúru; grantovú, organizačnú a marketingovú podporu…) a tvoria často špičkové podujatia vo veľmi komplikovaných podmienkach.
Preto sme sa rozhodli osloviť vás s výzvou na začatie verejnej diskusie za účasti čo najširšieho spektra zúčastnených, s cieľom nájsť riešenia, ktoré by z Bratislavy spravili moderné mesto 21. storočia aj v oblasti podpory kultúry, kreatívneho priemyslu a moderných komunitných aktivít.

SITUÁCIA
Aj 22 rokov po zmene režimu v meste stále existuje prežitý model centrálne riadenej kultúry, ktorý ignoruje aktuálnu realitu a nezohľadňuje súčasné trendy v zapojení občanov mesta do kultúrneho života na jeho území a stotožnení sa s prostredím, v ktorom žijú. Veľká časť kultúrnych aktivít, ktoré priťahujú rôzne skupiny obyvateľov i návštevníkov sa deje len vďaka osobnému nasadeniu ich tvorcov a organizátorov – občanov mesta, ktorí sú ochotní venovať často aj zadarmo svoj čas a energiu kultivovaniu svojho prostredia.
Najmä v oblasti profesionálneho umenia tu funguje niekoľko desiatok združení, festivalov, galérií, divadelných a hudobných súborov, či kultúrnych centier s dlhodobými výsledkami a vysokou návštevnosťou, koná sa aj množstvo jednorazových projektov, akcií a pod. Všetky tieto projekty však majú existenčné problémy a takýto stav je bez reálnej a vedomej podpory zo strany mesta dlhodobo neudržateľný.
Dôsledkom tejto situácie je aj fakt, že kultúrni operátori, ktorí sa chcú venovať kultúre profesionálne, odchádzajú z nášho mesta tam, kde majú lepšie podmienky. Mladí ľudia sú demotivovaní venovať sa organizovaniu kultúrnych aktivít a vytváraniu novej mestskej kultúry.
Panuje pomýlené presvedčenie, že kultúra dokáže existovať aj sama, zadarmo, bez podpory a záujmu mesta. To je však presným opakom moderných kultúrnych politík, ktoré nájdeme v úspešných mestách Európy a sveta. Pocit, že mesto žije a rozvíja sa, nevyplýva len z počtu novootvorených obchodných centier, ale aj z jeho kultúrneho života. Je to práve kultúra, ktorá robí z „obyvateľov mesta“ Bratislavčanov, ktorí v meste nielen prespávajú a pracujú, ale chcú v ňom žiť a identifikujú sa s ním. Kultúra nie je len príjemné trávenie voľného času, ale je aj určujúcim faktorom pocitu života v meste a tiež aj novým impulzom k ekonomickému rozvoju odvetí s vysokou pridanou hodnotou. Ak chce mesto priťahovať talentovaných ľudí s rozvojovým potenciálom, musí im vytvoriť priaznivé a príťažlivé prostredie. Súčasný stav v Bratislave však vedie skôr ku strate kreatívneho potenciálu a ignorovaniu možností, ktoré aktívni občania svojmu prostrediu ponúkajú.

PREČO TERAZ A NA KULTÚRU?
Chápeme, že mesto sa nachádza v neľahkej situácii a musí prijímať opatrenia na zníženie výdavkov. Mohlo by sa zdať, že toto nie je vhodný čas na to, aby sa prijímali zmeny, ktoré môžu mať za následok zvyšovanie výdavkov.
Cieľom navrhovaných opatrení je však najmä snaha o vytvorenie priaznivejších podmienok pre rozvoj kultúrneho sektora v meste. Úlohou mesta je totiž najmä vytvárať podmienky, nie organizovať kultúrne podujatia a udržovať kultúrne aktivity, ktoré sú mnohokrát finančne náročné a nevytvárajú primeranú pridanú hodnotu vo vzťahu k verejným zdrojom, ktorými sú financované.
Navyše – paradoxne práve v čase krízy je nutné prichádzať s netradičnými riešeniami. Kultúra nielen pomáha ľuďom prežiť ťažké časy, ale môže byť aj generátorom nového ekonomického rozvoja predovšetkým v oblasti kreatívnej ekonomiky, turizmu, brandingu mesta a najmä v schopnosti pritiahnuť ľudí s potenciálom. Integrovaný prístup mesta ku kultúre môže vyslať pozitívny signál, že má zmysel vyvíjať aktivitu, venovať sa rozvoju hodnôt.

RIEŠENIA
Navrhujeme sériu postupných krokov:
– zvýšiť grantovú podporu postupne až do výšky 1 milión Eur (prvé navýšenie už v mestskom rozpočte pre rok 2012),
– zásadne prehodnotiť existujúce kultúrne aktivity mesta z hľadiska ich efektivity a spoločenského prínosu (napr. prevádzka DPOH a i.),
– na základe konzultácií s odbornou verejnosťou zásadne zrevidovať grantový systém mesta, vytvoriť štrukturované a segmentované nástroje na podporu jednotlivých oblastí s potenciálom rozvoja, navrhnúť transparentný systém prideľovania grantov a monitorovania ich implementácie,
– vytvoriť udržateľnú koncepciu kultúrnej politiky mesta ako strategického nástroja pre jeho rozvoj (príprava koncepcie v prvej polovici roka 2012), začleniť do tejto stratégie podporu a vytváranie podmienok pre vyššie uvedené živé kultúrne aktivity.
Veríme, že sa naša výzva stretne s pochopením zástupcov občanov a že sa nám spoločne podarí vytvoriť kreatívnu, kultúrnu a modernú Bratislavu.
Bratislava, 12. 12. 2011

Autori výzvy:
Peter Hodál (právnik),
Zora Jaurová (dramaturgička a expertka v oblasti kultúrnych politík),
Slavo Krekovič (hudobný dramaturg, hudobník, organizátor, Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru),
Katarína Lukić Balážiková (grafická dizajnérka, projektová manažérka, Open Design Studio),
Mária Rišková (teoretička umenia, organizátorka aktivít v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu a multimédií),
Barbara Zavarská (architektka, organizátorka aktivít v oblasti architektúry a dizajnu)

Kontakt:
Barbara Zavarská, kreativna.bratislava@gmail.com
K výzve sa pripájajú tieto organizácie a skupiny (k 12.12.2011):
Združenie 13 kubikov (v zastúpení: Mária Rišková, www.13m3.sk)
Združenie 1977 (v zastúpení: Marcel Benčík, Ján Šicko, www.1977.sk)
A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru (v zastúpení: Ľubomír Burgr, www.a4.sk)
Združenie Archimera (v zastúpení: Michal Sládek, www.archimera.sk)
Asociácia súčasného tanca (v zastúpení: Petra Fornayová, www.sucasnytanec.sk)
Združenie Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru (v zastúpení: Slavo Krekovič, www.atrakt.sk)
Azyl, občianske združenie (v zastúpení: Jaro Alman, www.azyl.sk)
Akademický klub Barus Rattus (v zastúpení: Maroš Schmidt, www.barusrattus.sk)
CEICA – Central European Institute for Contemporary Arts (v zastúpení: Marek Kvetan)
Debris Company, fyzické divadlo ((v zastúpení: Jozef Vlk, www.kufrik.sk/debris)
Galéria Enter (v zastúpení Vanda Sepová, Eliška Mazalanová)
Voľné združenie Freelance Academics (v zastúpení: Zuzana Duchová, www.freelance-academics.sk)
Galéria Fru Fru Gallery (v zastúpení: Miloš Kopták, Martin Ftáčnik, www.frufrugallery.sk)
Galéria HIT (v zastúpení: Jaro Varga, www.galeriahit.com)
Združenie just plug_in (v zastúpení: Katarína Trnovská – www.justplugin.sk)
Združenie Kartel (v zastúpení: Dorota Kenderová)
Galéria Krokus (v zastúpení: Gabriela Kisová, www.krokusgaleria.sk)
Divadlo Non.Garde (v zastúpení: Lucia Čarnecká, www.nongarde.sk)
Združenie Multiplace (v zastúpení: Barbora Sedivá, www.multiplace.org)
Združenie Open Design Studio (v zastúpení: Katarína Lukič Balážiková, www.opendesignstudio.net)
Photoport – Centrum vizuálneho umenia (v zastúpení: Filip Vančo, www.photoportgallery.com/)
Združenie PUNKT (v zastúpení: Barbara Zavarská, www.punkt.sk)
Divadlo SkRAT (v zastúpení: Ľubomír Burgr, www.skrat.info)
Skladateľské združenie Soozvuk (v zastúpení: Lucia Koňakovská, www.soozvuk.eu)
Galéria SPACE (v zastúpení: Juraj Carný, www.crazycurators.org)
Združenie trivjednom (v zastúpení: Ľubica Segečová, www.trivjednom.com)
Združenie Verejný podstavec (v zastúpení: Michal Moravčík, www.verejnypodstavec.com)
Žudro, občianske združenie (v zastúpení Jana Belišová, www.zudro.sk)

Výzva byla rozposlaná médiám a na sociálne siete, aby ju mohli podporiť a komentovať ďalší záujemcovia.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*