Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008 se zaměřila na čtyři oblasti ve stavebnictví — očekáváný vývoj, využívané informační zdroje, metody a způsoby získávání a zadávání zakázek a v neposlední řadě také vliv EU na podnikání českých stavebních společností. Studii připravuje CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) ve spolupráci s generálním partnerem, společností KPMG Česká republika.

Jaká je budoucnost českého stavebnictví? Jakým způsobem se v této branži zadávají zakázky a jak je to s korupcí? Studie CEEC Research poskytuje informace, které pomohou firmám působícím v oboru stavebnictví chovat se efektivně a jejich manažerům usnadní proces rozhodování. „Cílem výzkumu je poskytnout přehledné analýzy zkoumaných oblastí, které pomohou firmám v růstu objemu realizovaných zakázek a prací a umožní jim lépe přizpůsobit své marketingové strategie podle aktuální situace na trhu. Výsledky jednotlivých studií rovněž přispějí k růstu transparentnosti stavebnictví v jednotlivých zemích,“ říká Jiří Vacek, autor projektu CEEC Research. 

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ říká Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

Mezi zajímavá témata patří problematika vytížení kapacit, názory zástupců společností na budoucnost českého stavebnictví a klíčové limitující faktory brzdící rychlejší rozvoj jejich firmy. Studie čerpá i z firemních zkušeností a očekávání vlivu Evropské unie na české stavebnictví a podnikání jednotlivých firem.

Prezentované výstupy jsou založeny výhradně na 321 face to face rozhovorech s předními představiteli českých stavebních společností a jejich dodavatelů. Všechny rozhovory ve studii byly realizovány v první polovině roku 2008, tj. ještě před tím, než naplno propukla současná globální finanční krize, která bude nepochybně mít dopad i na zkoumané stavební firmy a v řadě aspektů může ovlivnit jejich názory a postoje především v otázce výhledů do budoucnosti.

Projekt Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy již proběhl kromě České republiky také na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku, Chorvatsku, Rusku, Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. V současné době jsou k dispozici výsledky výzkumu z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a pobaltských republik.


Důležitá zjištění Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008:
â?¢ V roce 2008 očekávalo 84 procent dotázaných stavebních firem převážně mírný růst českého stavebnictví, 16 procent společností očekávalo pokles. Pro období 2009-2010 byla očekávání společností v první polovině roku 2008 pro oblast vývoje stavebnictví méně pozitivní: růst očekávalo jen 69 procent stavebních společností.
â?¢ Většina stavebních firem (81 procent) uvedla, že byla limitována ve svém růstu, pouze 19 procent firem se necítilo být limitováno (stejné procento jako v roce 2007).
â?¢ Nejčastěji zmíněným limitem růstu firem, případně jejich rychlejšího růstu byla silná konkurence (63 procent ve srovnání s 45 procenty 2007), dále pak byrokracie/požadavky státu (36 procent) a nedostatek zkušené pracovní síly (33 procent ve srovnání s 26 procenty roce 2007).
â?¢ Internet využívalo 100 procent dotázaných stavebních společností. Nejvíce jej společnosti využívaly ke své prezentaci a prodeji.
â?¢ Pro získávání informací o potenciálních nových zakázkách využívaly stavební společnosti nejvíce dlouhodobé kontakty (77 procent ve srovnání s 65 procenty v roce 2007). Považovaly je také za nejužitečnější.
â?¢ Nejčastěji užívaným zdrojem nových zakázek byly pro stavební firmy dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy), využívané 73 procenty firem, a osobní kontakty (57 procent). Oproti výsledkům výzkumu v minulém roce se snížil podíl firem, které uváděly jako zdroj nových zakázek výběrová řízení.
â?¢ Transparentnost výběrových řízení hodnotily společnosti jako mírně nadprůměrnou (5,2 body z deseti možných). Transparetnost výběrových řízení na projekty financované z veřejných zdrojů byla hodnocena níže, 5,0 body.
â?¢ Svůj systém řízení rizik považovalo za pokročilý 44 procent stavebních společností, za středně rozvinutý 25 procent dotázaných. 18 procent jej hodnotilo jako velice rozvinutý a 13 procent společností uvedlo, že jejich risk management byl na nízké úrovni.
â?¢ Na otázku, zda-li firmy někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, přibližně polovina (52 procent) stavebních firem potvrdila, že tak ještě nikdy neučinily. Ostatní uvedly, že svůj risk management porušily při získávání zakázek zřídka nebo výjimečně, osm procent často.
â?¢ Při výběru dodavatelů stavební firmy nejčastěji využívaly dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy), které uvedlo 72 procent respondentů, a dále pak osobní kontakty (54 procent). Mezi hlavní kritéria využívaná při výběru patřily zkušenosti dodavatele (60 procent), reference (56 procenta) a využívané technologie (55 procent).
â?¢ Stavební společnosti v první polovině roku 2008 očekávaly, že v dlouhodobé perspektivě budou mezi klíčové faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, patřit změny v požadavcích zákazníků (změny v poptávce) a vývoj firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.). 


Plná verze Kvalitativní studie českého stavebnictví 2008, stejně tak jako studie dalších zemí, je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích projektu CEEC Research www.CEEConstruction.Eu, kde je také možné získat více informací a blíže se seznámit s metodologií a cíli CEEC Research projektu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*