Lávka v Hlásné Třebani

Vyhlašovatelem soutěže na zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes Berounku je obec Hlásná Třebaň. Nezávislá část poroty byla složena z architektů a odborníků na mostní konstrukce: prof. Ing. arch. Mirko Bauma, Ing. akad. arch. Jana Šépky, Ing. Milana Komínka. Ing arch. Tomáše Pavlase a Dr. Ing. Petra Vítka. Organizátorkou soutěže byla Ing. arch. Zuzana Kučerová. V soutěži byly ze sedmi návrhů vybrány tři oceněné.

Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu řeky Berounky, na druhém břehu leží její sesterská vesnice Zadní Třebaň. Obce propojuje pěší lávka z roku 1960. Vinou špatné údržby a několika povodní je ve velmi špatném technickém stavu a bude nutné ji v nejbližší době nahradit. Lávka je důležitá především pro obyvatele Hlásné Třebaně, protože ji spojuje s nádražím, které mnozí využívají pro každodenní cesty do práce nebo do školy. Každý den zde projde mnoho místních, ale i turistů, které zlákala návštěva okolní krajiny náležící z velké části do CHKO Český kras. Po lávce vede i frekventovaná cyklostezka z Prahy do Karlštejna. Je to největší stavba Hlásné Třebaně, která má na tvář obce i okolní krajiny nezpochybnitelný vliv.

 
První cena: kancelář Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Na návrhu porota ocenila především geometrickou eleganci konstrukce, která souzní s okolní krajinou.

Z autorské zprávy: Lávku tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, které podporují ocelobetonovou mostovku. Konstrukce tvoří samokotvený systém, ve kterém je podstatná část obloukové síly zachycena kabely kotvenými v krajních opěrách opřených o patky oblouků. Vytváří se tak integrovaný konstrukční systém bez ložisek a dilatačních závěrů. Převáděné plynové potrubí je integrováno do konstrukce. Mostovka vede v proměnném podélném sklonu tak, aby chodci při zachování požadovaného průplavního profilu mohli co nejpohodlněji přejít přes řeku. Proto jsou oblouky ve středu lávky situovány ne pod, ale po stranách mostovky. Protože vodorovná vzdálenost oblouků je proměnná, je možné ve středu lávky mostovku přirozeně rozšířit, a tak zde vytvořit prostor pro zastavení a setkání. Horní povrh oblouků je maximálně 700 mm nad chodníkem, proto oblouky nebrání volnému výhledu na okolí dospělým i dětem. Popsané uspořádání zvýrazňuje čistý tvar oblouků, nenásilně navazuje na okolí a nevytváří v krajině dominantu.

Hodnocení poroty: Návrh nadstandardně splnil podmínky zadání. Porota oceňuje zdařilé řešení konstrukce jak z hlediska statického, tak i dynamického. Příznivě působí překlenutí řeky jedním polem bez mezilehlých podpěr. Zvolená koncepce průniku oblouku a mostovky je silným tématem zaručujícím jak čitelnost koncepce, tak i její estetické vnímání. Lávka působí v krajině zcela přirozeným dojmem a svou elegancí umocňuje krásu prostředí.
Lávka je realizovatelná, montáž jednotlivých dílů by mohla probíhat pomocí kabelového jeřábu. Tím by se vyřešila komplikovaná situace ve stíněných poměrech lokality. Řešení dává předpoklad k finanční efektivitě stavby z hlediska jejího celoživotního cyklu.  Integrovaná konstrukce minimalizuje nároky na údržbu.

 
Druhá cena: Ehl & Koumar architekti s.r.o.
Porota ocenila lehkost a transparentnost navržené obloukové konstrukce.

Z autorské zprávy: Do malebného údolí Berounky navrhujeme lávku jednoduchého tvaru a subtilní konstrukce. Nízký ocelový oblouk překlenuje celou šířku řeky. Půdorysně posunujeme lávku dále od nádraží, aby vedla v přímé linii na břeh Hlásné Třebáně a uvolnila zde prostor pro krátkodobé parkování a bezkolizní nástup na lávku.
Konstrukční systém hlavního pole lávky rozpětí 105 m tvoří dvojice ocelových oblouků s táhlem tvořeným podélným ocelovým nosníkem a předpjatou betonovou deskou. Mostovka je zavěšena pomocí síťovitě uspořádaných závěsů z nerezových tyčí. Zábradlí tvoří nerezová sítí s madlem s integrovaným osvětlením.
Jednoduchému vzhledu odpovídá barevné řešení s mostovkou v přirozeném odstínu betonu s pochozí vrstvou s šedého asfaltu a šedým nátěrem ocelových oblouků, které doplňují subtilní nerezové prvky závěsů a sítě zábradlí. Na obou předpolích je lávka doplněna pobytovými prvky. Stávající lávka zůstane v provozu po celou dobu výstavby.

Hodnocení poroty: Vodní tok překlenuje dvojice oblouků se síťovou výplní a táhlem uloženým v betonové mostovce. Síťový oblouk při své subtilnosti vyniká příznivými statickými a dynamickými parametry. Příznivě působí překlenutí řeky jedním polem bez mezilehlých podpěr. Volba síťové výplně zaručuje maximální transparenci konstrukce a její lehké a esteticky působivé začlenění do okolí.
Postup výstavby – nejprve se vybuduje mostovka uložená na pomocných podporách a poté oblouk se síťovou výplní, což respektuje omezené prostorové možnosti staveniště. Zvolená koncepce nabízí osvědčený konstrukční princip se standardními nároky na údržbu a provoz.

Třetí snížená cena: Sdružení Pontex & Atelier 6
Porota ocenila zajímavé konstrukční řešení, které kombinuje více materiálů.

Z autorské zprávy: Lávka nechává vyniknout krásu přírody a překlenuje řeku jedním obloukem, bez konstruce nad mostovkou a s pilíři těsně u břehů mimo hlavní řečiště. Umístěna je mimo stávající lávku tak, aby mohla být využívána po dobu realizace. Nástup tvoří, kromě parkování K+R, zejména veřejný prostor s možností setkání či posezení – kamenná dlažba, stromy, lavice a stůl, schody do vody.
Jedná se o třípolový rámový integrovaný most (bez ložisek a dilatací) s mostovkou parapetního průřezu a rozpětím hlavního pole 93 m. Jeho střední část délky 60 m tvoří dva ocelové nosníky s dolní spřaženou železobetonovou deskou, které jsou vynášeny na předpjatých konzolách integrovaných do krajních polí lávky tvořených tuhým uzavřeným rámem. Ocelové nosníky střední části mostu mají příhradové stojiny ze zdánlivě náhodně uspořádaných prutů, které v součtu poskytují dostatečnou únosnost a tuhost. Z pohledu uživatelů lávky jsou však průhledné a působí tak jako pouhé zábradlí.

Hodnocení poroty: Hybridní konstrukce lávky sestává z mohutných betonových rámových opěr s předpjatými konzolami, mezi něž je vloženo ocelové pole, tvořené mostovkou se zcela nestandardními ocelovými parapetními nosníky. Lávka tvoří integrovaný konstrukční systém bez ložisek a dilatačních závěrů. V principu správné konstrukční řešení působí v určitých aspektech sporně. Porota se neshodla na hodnotě estetického ztvárnění celku. Kontroverzně diskutovala působení mohutnosti nábřežních podpěr, jejich tvarování a nestandardní řešení mezilehlého pole. Integrovaná konstrukce sice minimalizuje do určité míry nároky na údržbu, které naopak navyšuje náročnější údržba mezilehlého pole. Vedení plynovodu v drážce betonové mostovky porota nepovažuje za příliš šťastné.
Postup výstavby: nejprve by se vybudovaly betonové konzoly na pevné skruži, pak by následoval výsuv ocelové konstrukce z levobřežní opěry s následným spuštěním do konečné polohy.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*