MMR pozastaví účinnost pražských stavebních předpisů

Ministerstvu vadily ve stavebních předpisech tři nedostatky:
– chybějící notifikace předpisů Evropskou komisí,
– téma teploty vozovky,
– osvětlení a ostínění.


(ČTK) –
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) pozastaví účinnost pražských stavebních předpisů, dokud nebudou nové. Platit místo nich budou obecné vyhlášky jako jinde v Česku. Novinářům to po jednání s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Na vypracování nových předpisů dá hlavnímu městu nejméně půlroční lhůtu. Pokud městu vznikne prodlením škoda, chce Krnáčová hledat viníky.

„Praha v průběhu 60 dní nepřijala takovou nápravu, kterou MMR dává garanci, že pražské stavební předpisy budou opravdu napraveny, proto ministerstvo přistoupilo k tomu, že pražské stavební předpisy zastavíme,“ řekla Šlechtová. Rozhodnutí o pozastavení by mělo být doručeno do úterý 23. prosince.

Ministerstvu vadily ve stavebních předpisech tři nedostatky: chybějící notifikace předpisů Evropskou komisí a téma teploty vozovky a osvětlení a oslunění.

Vinu za současnou situaci podle Krnáčové nese bývalé vedení hlavního města. „Pokud městu vznikne škoda, budeme určitě hledat viníky a žádat náhradu u těch, kteří škodu způsobili,“ dodala Krnáčová.

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, schválila minulá rada města pod vedením primátora Tomáše Hudečka. Ještě předtím, než v říjnu vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu. Billboardová lobby kvůli nim vyvolala silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a vyžádalo si od Prahy úpravu předpisů. Doba pro vypořádání připomínek uplynula v pondělí. Po pozastavení předpisů platí pro výstavbu v Praze obecný stavební zákon a zákon o hlavním městě Praze.

Doplněno Stavbaweb:
CO SE STANE PO ZASTAVENÍ ÚČINNOSTI PSP?
V krátké době budou v Praze účinné 3 předpisy. Stará vyhláška č. 26/1999 Sb. OTPP, pražské stavební předpisy a ministerské vyhlášky. Pro stavebníky dokonalý chaos, protože příprava projektů je dlouhodobá a trvá i více roků.

Až bude pozastavena účinnost pražských stavebních předpisů, bude hl. m. Praha bez prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu, nebo bude pravděpodobně pro území hl. m. Prahy platit vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. To ale není v souladu s § 194 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ačkoliv by se zdálo, že by nedošlo touto situací k žádným problémům, není tomu tak. Vyhláška č. 26/1999 Sb., podle níž jsou dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení zpracovány, je v určitých místech odlišná od vyhlášky č. 501/2006 Sb. o využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

Zastavením účinnosti by mohlo dojít například k těmto (a podobným) problematickým situacím:

1) Všechny zpracované dokumentace, které jsou součástí již podaných žádostí o vydání územních rozhodnutí či stavebních povolení, jsou zpracovány na podkladě vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Po zrušení pražských stavebních předpisů by došlo k tomu, že dokumentace budou muset být přepracovány ve smyslu vyhlášek č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb., neboť neexistují přechodná ustanovení, která by umožnila zpracované dokumentace posuzovat dle vyhlášky č. 26/1999 Sb.

2) Jedním ze zásadních rozdílů vyhlášky č. 26/1999 Sb. a vyhlášek č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb. je stanovování dopravy v klidu pro jednotlivé záměry. Vyhláška č. 26/1999 Sb. (stejně tak i pražské stavební předpisy) stanovují jednoznačně počty parkovacích míst pro jednotlivé účely užívání a určují přesné koeficienty přepočtu těchto stání ve vztahu ke spádovým oblastem metra, k vlivu území a k dopravní obsluze. Vyhláška č. 501/2006 Sb. v ustanovení § 20 odst. 5 písm. a) odkazuje na normu pro navrhování místních komunikací. Podle této normy je nutné např. vyhodnotit „index dostupnosti", který vychází z „doby docházky na zastávku", z „průměrné čekací doby na příjezd spoje", z „počtu vozidel všech linek přijíždějících danou zastávkou", apod. Tyto údaje by muset vyhodnotit nejen projektant, ale i stavební úřad. Dá se předpokládat, že v průběhu řízení mohou účastníci řízení podávat námitky, v nichž budou výše uvedené údaje zpochybňovat. Rozhodování stavebního úřadu by bylo v této chvíli velice náročné, protože parkování je v hl. m. Praze jedním z nejvíce ožehavých témat. Vzhledem k počtu obyvatel je to logické.

3) Vyhláška č. 268/2009 Sb. nerozlišuje území záplavové a území, které je již proti zaplavení chráněno (např. území Karlína chráněné protipovodňovými opatřeními). I v tomto „chráněném záplavovém území" bude nutné např. obytná podlaží navrhovat tak, aby nosná konstrukce podlah byla nad úrovní hladiny rozhodné pro stanovení záplavového území (viz § 9 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.), ačkoliv je toto záplavové území ochráněno protipovodňovými opatřeními.

Případným zrušením dnes již účinných pražských stavebních předpisů by tak dojde k naprosto neočekávané skutečnosti, která velmi zhorší povolovací proces v územních i stavebních řízeních, a to jak pro žadatele, tak pro stavební úřady. Předpis byl schválen dne 15. 7. 2014 a je účinný od 1. 10. 2014. Při přípravě územně plánovací dokumentace i v běžné projekční praxi se s předpisem již pracuje.
PAVEL HNILIČKA / zdroj: Facebook

Stojí za to přečíst si i několik dalších posledních veřejných vyjádření Pavla Hniličy na Facebooku:
PROČ NAŘÍZENÍ NEPODLÉHÁ NOTIFIKACI
Co se týče "DENNÍHO OSVĚTLENÍ"
1. BŘEZNA MUSÍ SVÍTIT SLUNCE 1,5 HODINY NA 1/3 PLOCHY BYTU
Ještě k té "TEPLOTĚ VOZOVKY"
ZÁPAS BILLBOARDY – PRAHA 2 : 0
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*