Národní cena za studentský design 2008

Fotogalerie ke článku (1)

logo

logo
Celá fotogalerie (1)

Design Cabinet CZ společně s Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, zúčastněnými univerzitami a vysokými školami a ve spolupráci s přípravným výborem Unie průmyslových designérů České republiky, o.s. občanským sdružením CZECHDESIGN.CZ a Unií výtvarných umělců České republiky, o.s., vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2008 a vydávají tyto propozice soutěže:

Cílem soutěže je trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících na území České republiky. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program Design Cabinetu CZ řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Přihlášeny mohou být a předmětem posouzení a hodnocení budou semestrální, klauzurní, maturitní, diplomové a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, které vznikly po 1. lednu 2007.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých odborných a uměleckých škol, kteří studují na území České republiky, nebo absolventi, kteří ukončili studium nejpozději ve 2. pololetí školního roku 2007/2008 nebo nejpozději v letním semestru 2008 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.  


Soutěžní práce jsou přijímány ve formě modelu (případně i jako prototyp nebo hotový výrobek) nebo jako návrh na prezentačním panelu o rozměrech 100x70 cm na výšku na tuhé podložce (max. tloušťka 0,5 cm). Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení i k navazujícím výstavním účelům. V obou případech je povinnou přílohou prezentace na CD/DVD k publikačním účelům. CD nebo DVD musíobsahovat alespoň jedno charakteristické foto v obvyklém grafickém formátu jpg, eps nebo tiff v tiskové kvalitě (min. 300 DPI na A4) se svolením k publikování, dále kontaktní údaje na autora a školu. Doporučenou náležitostí je portfolio A3 s textovou a obrazovou částí, obsahující popis díla — filozofii výrobku (funkce, materiál, určení apod.), ukázku použití výrobku aj. Jako nepovinné jsou přípustné jakékoliv průvodní doklady, které mohou přispět k objektivnímu posouzení porotou, např. animace ve formátech mpg případně avi k audiovizuální prezentaci návrhu a další.  


Přihláška v předepsané formě včetně příloh může být podána elektronicky nebo zaslána poštou do 20. června 2008 - 24.00 hod. Přílohy přihlášek a soutěžní práce budou přijímány dne 25. června 2008 od 10 do 18 hodin nebo mohou být doručeny poštou do 30. června 2008. Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na www.uvucr.cz, www.czechdesign.cz a www.abf-nadace.cz, eventuálně na webových stránkách jednotlivých škol.   Vyhodnocení soutěžních prací provede odborná porota jmenovaná s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinetu CZ Přihlášené práce budou hodnoceny samostatně v kategorii středních škol a samostatně v kategorii vysokých škol; ocenění Výborný studentský design 2008 a Dobrý studentský design 2008 budou uděleny v obou kategoriích, národní cena bude udělena jediná. Závěrem hodnocení porota vyhotoví a podepíše protokol. Rozhodnutí poroty po uzavření protokolu je konečné.  


Autor nejlépe hodnocené práce obdrží jako absolutní vítěz Národní cenu za studentský design 2008 spojenou s finanční odměnou a další bezhotovostní ceny. Další práce budou oceněny ve stupni Výborný studentský design 2008 a ve stupni Dobrý studentský design 2008. Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v Design Cabinetu CZ, tj. ve výstavních prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1 v  předpokládaném termínu 22. 10. 2008.   


Formy prezentace
Výstava Výstava bude putovní. Oceněné práce budou premiérově vystaveny ve výstavních prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31 v Praze v předpokládaném termínu 23. 10. — 14. 11. 2008. Pokud budou od soukromých subjektů získány dostatečné finanční prostředky, bude výstava putovat do školních galerií (nebo jiných prostorů, které si zajistí mimopražské školy) v Brně, Zlíně, Ústí n. L., Plzni aj. a je nabídnuta k prezentaci v zahraničí.  
Katalog K výstavě bude vydán katalog v limitovaném finančním rozpočtu, v němž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly. Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství/Design Cabinet CZ, na webových stránkách spolupořádajících institucí a škol, CZECHDESIGN.CZ, UVU ČR, UPD ČR, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.  
Tisková konference Vyhlašovatel připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD s obrazovými podklady aj. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.  
Mediální kampaň  Vyhlašovatel připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden před předáváním cen.   Soutěžní práce budou vráceny na základě výzvy po ukončení putování výstavy, a to nejpozději do jednoho roku od vyhlášení soutěže.    


Kontaktní adresy: Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Václavské nám. 51, 110 00 Praha 1
Tel:. 222 245 647, 602 350 805 Fax: 224 233 136
e-mail: zizkova@designcabinet.cz; info@designcabinet.cz  

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*