Národní památník v Utøyakai v Norsku

Projekt představuje národní památník obětem, přeživším a záchranářům během dvou teroristických útoků, které postihly Norsko v pátek 22. července 2011, při nichž zahynulo 77 lidí. Brzy odpoledne došlo k výbuchu bomby v komplexu vládní budovy v Oslu, kde sídlily kancelář premiéra a Ministerstvo spravedlnosti. Osm lidí zahynulo a způsobená škoda byla obrovská. Později téhož dne došlo k masakru účastníků letního tábora mládeže Norské strany práce na ostrově Utøya. Šedesát devět lidí bylo zavražděno a mnoho z nich utrpělo celoživotní fyzická a psychická traumata. Teroristické útoky provedl norský extremista krajně pravicové orientace.

Projekt je umístěn na pevninské části naproti ostrovu Utøya, odkud terorista odplul na ostrov. Toto místo bylo místem, kde mladí lidé, kteří si zachránili život plaváním přes vodu, nalezli pomoc, a kde byly na začátku záchranné operace poskytovány služby zraněným.

Koncept památníku vychází z pochopení, že dráha slunce je univerzálním vyjádřením času: každý den se slunce bude pohybovat oblohou tak, jak to udělalo v den útoků. Směr paprsků ve chvílích teroru tvoří geometrii. Tuto geometrii jsme využili k vytvoření kamenné struktury, která vytváří dva prostory u vody. Voda spojuje místo s ostrovem; podobně jako slunce má cyklický charakter. 77 individuálně tvarovaných pevných bronzových sloupů je umístěno na prvním schodu kamenného schodiště. Každý sloup nese jméno oběti, každé jméno je jedinečným reliéfem. Sloupy jsou nahoře provázány, aby se vzájemně podporovaly. Vzdálenost mezi sloupy umožňuje návštěvníkům procházet nebo sedět vedle nich. Vrchol každého sloupu je otočen směrem k slunci, aby odrážel sluneční světlo nad ostrovem. Kamenné schodiště pokračuje do vody, kde končí jako molo připomínající místní obyvatele, kteří vypluli na jezero ve svých lodích, aby pomohli při záchranné operaci.

Jednotlivé prvky památníku jsou vyrobeny z bronzu a norského anortositu. Součásti projektu, jako přístupová cesta, technická zařízení, molo a přístřešek, jsou postaveny z betonu a pískované kyselinovzdorné nerezavějící oceli. Půda je pokryta místním štěrkem stejného původu jako podloží v oblasti.

Památník neurčuje, jak truchlit nebo jak vzpomínat na oběti útoku. Je to místo úzce spojené s pokračujícím životem.
Autorská zpráva, přeloženo 

Místo: Utøyakaia, Utstranda 347 og 349, 3531 Krokkleiva, Norsko
Rok: 2022
Autoři: Manthey Kula (architekti) a Bureau Bas Smets (krajináři) / Beate Hølmebakk, Per Tamsen, Bas Smets
Spoluautoři: Kristoffer Sekkelsten, Magnus Garvoll, Jonathan Værnes, Simon Furuli, Jacopo Fochi, Basil Descheemaeker
Spolupráce: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS / konstrukce, Multiconsult AS / geologie a geofyzika, Asplan Viak AS / infrastruktura
Klient: Statsbygg
Foto Karin Björkquist & Sébastien Corbari

NATIONAL MEMORIAL FOR 22. JULY AT UTØYAKAIA 
The project is a national memorial for the victims, survivors, and rescuers of the two terror attacks that hit Norway on Friday 22 July 2011 where 77 people were killed.  In the early afternoon, a bomb exploded in the Government Building Complex in Oslo, housing the Office of the Prime Minister and the Ministry of Justice. Eight people were killed. The destruction was enormous. Later the same day a mass murder of participants of the Norwegian Labour Party’s youth organization’s summer camp on Utøya island took place. Sixty-nine people were killed, and many were inflicted with lifelong physical and psychological trauma. The terror attacks were carried out by a far-right Norwegian extremist. 

The project is situated on the mainland across the waters from the Utøya island. From there the terrorist took the boat to the island, this was the place where youth who managed to save their lives by swimming across the water met help and where injured victims were taken care of at the beginning of the rescue operation. 

The concept for the memorial is based on the understanding that the sun’s trajectory is a universal expression of time: Every day the sun will move across the sky as it did on the day of the attacks. The directions of its rays in the intervals of the terror suggest a geometry.  We made use of this geometry to establish a stone structure that defines two spaces by the water.  The water connects the site with the island; like the sun, it has a cyclic character.  77 individually formed, solid bronze columns are placed on the first step of the stone stair. Each column carries the name of a victim, each name is a unique relief. The columns are linked at the top, thus supporting each other.  The distance between the columns allows visitors to walk through or sit next to them. The top of each column is turned towards the sun to reflect the sunlight over the island.  The stone stair continues out into the water where it ends as a dock commemorating the locals who went out on the lake in their boats to help in the rescue operation.  

The commemorative elements of the memorial are made in bronze and Norwegian Anorthosite. The utilitarian parts of the project; access road, technical facilities, dock, and shelter are built in concrete and sand-blasted acid-proof stainless steel. The ground is covered in local gravel of the same origin as the bedrock in the area. 

The memorial does not dictate how to grieve or commemorate the victims of the attack. It is a place closely connected to continued life.
Author´s report 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*