Návštěvnické centrum Srní

V blízkosti obce Srní bylo otevřeno návštěvnické centrum Národního parku Šumava, které prezentuje vědecké a ekologické aktivity Národního parku a informuje o výskytu a životě vlků. U nás se jedná o zcela nový typ stavby. Těžištěm areálu je návštěvnický okruh a rozsáhlý výběh s vyhlídkovou lávkou, kde můžou návštěvníci pozorovat vlky v jejich autentickém prostředí. Zázemí areálu je soustředěno do vstupního objektu, který v sobě spojuje tradiční šumavskou architekturu a nejmodernější technologie se špičkovými provozními parametry.
Návštěvnické centrum slouží k prezentaci vědeckých, didaktických a ekologických aktivit správy Národního parku Šumava. Součástí prezentace je poskytování informací o výskytu a způsobu života vlků v této oblasti. Areál centra se skládá ze vstupní části a naučného okruhu. Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky (informace, hygienické zázemí, občerstvení). Tvoří ji objekt návštěvnického centra s dětským hřištěm, přístupovou cestou a parkovištěm pro návštěvníky. Naučný okruh je určen především k prezentaci vlků v jejich přirozeném prostředí.

Jednopodlažní objekt návštěvnického centra na půdorysu 30,0 x 11,5 m má sedlovou střechu s podkrovím, částečně je podsklepený. Jeho návrh vycházel z místní stavební tradice – sedlová střecha asymetricky osazená na obdélníkové hmotě přízemí. Přetažení střechy probíhá v podélném směru po celé délce budovy a kryje tak vstupní prostor u vchodu.
Přístupové komunikace a parkoviště byly navrženy tak, aby se co nejpřirozeněji začlenily do terénu. Uspořádány jsou v nepravidelných křivkách a s přírodním štěrkovým nebo dlážděným povrchem. Parkovací stání byla záměrně členěna do menších skupin nepravidelně rozmístěných v zeleni.

Objekt návštěvnického centra byl postaven ze železobetonových konstrukcí (stěny, stropy 1. PP), zděných konstrukcí (nadzemní podlaží) zastřešených dřevěnou rámovou konstrukcí, kde jsou hlavními nosnými prvky trojkloubové rámy z lepeného dřeva, které tvoří sedlovou střechu objektu se sklonem 42° na obě strany. Obvodový plášť má provětrávanou vzduchovou mezeru, kde na nosné konstrukci je ve směru do exteriéru upevněn tepelný izolant, dále provětrávaná vzduchová mezera a vnější plášť z prken na pero a drážku. Upevnění na svislo na vodorovném laťovém roštu. Fasádu tvoří dřevěný obklad z modřínových prken s ochranným transparentním nátěrem. Střešní krytina: titanzinkový plech, fotovoltaické panely. 
Celá stavba je koncipována jako nízkoenergetická se standardem blížícím se pasivnímu domu. Pro budovu návštěvnického centra bylo navrženo kombinované teplovzdušné vytápění s nuceným větráním a rekuperací tepla Část objektu je vytápěna teplovodním podlahovým systémem. Tepelná ztráta objektu je 15,4 kW, potřeba tepla pro ohřev TUV 10,6 kW/den – celkem  26 kW. 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 16,7kW a el. příkonu 4,0 kW (0/35 °C podle EN 14511). Pro období s nízkými teplotami spolupracuje tepelné čerpadlo s vestavěným elektrokotlem o výkonu 0-9 kW. Celkový výkon zařízení (elektrokotel sepnut na 9kW) je 25,7kW. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z pěti suchých hlubinných vrtů.
Celková spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TV byla stanovena na 124 240 kWh/rok (vytápění 30 800 kWh/rok , TUV 93 440 kWh/rok), z toho 93,5% dodá tepelné čerpadlo a  6,5% dodá dotopový elektrický kotel.

Výběh vlků
Expozice ve volné krajině simuluje zážitky z pozorování přirozeně se pohybující zvěře. Naučný okruh je umístěn v souvislém lesním porostu, všechny jeho části byly navrženy s ohledem na zachování přírodního prostředí a autentického charakteru biotopu. Naučný okruh tvoří vyhlídková cesta, přecházející na vyhlídkovou lávku ve výběhu zvířat. Na trase je několik pozorovacích a odpočinkových míst, expozičním vyvrcholením je průchod rozsáhlým výběhem vlků.
Umístění výběhu vlků bylo zvoleno v atraktivním, velmi členitém a obtížně přístupném terénu. Cesta naučného okruhu zde přechází na vyhlídkovou lávku, vedenou středem výběhu ve výšce 3 – 4 m nad terénem. Návštěvníci tak mohou pozorovat výběh bez rušivého vjemu oplocení, zároveň tak byl zachován členitý terén. Lávka je široká 2,2 m a na několika místech ji doplňují rozšířená krytá pozorovací místa. Její konstrukci tvoří dřevěné prvky (lepené i rostlé), zavětrování a stabilizaci zajišťují ocelové trubky.
Výběh vlků se skládá z velkého expozičního a jednoho menšího (odstavného) výběhu. Jejich oplocení je z transparentního svařovaného pletiva na ocelových sloupcích, výška 3,5 m. Výběh je přístupný pro obsluhu a údržbu mimo zraky návštěvníků.

Lokalita velkého i odstavného výběhu je v členitém skalnatém terénu, který skýtá řadu příležitostí k vytvoření přirozeného úkrytu. Zachování mimořádného přírodního charakteru místa během stavebních prací bylo podmínkou úspěšné realizace záměru.
Do výběhu může být umístěno 8-10 zvířat. Krmena jsou ve spodní části výběhu v blízkosti provozního vjezdu do výběhu. V tomto místě je oplocený krmný prostor – dvůr o velikosti 5 x 10 m s přístřeškem. Jiná ochrana zvířat proti nepřízni počasí není nutná. Krmný dvůr je s hlavním a odstavným výběhem propojen šubry a brankou. Zvířata jsou krmena pouze v tomto prostoru a během krmení nemohou prostor opustit. Prostor zároveň slouží k oddělení části nebo celé smečky od velkého výběhu. To umožní provozní vstup do velkého výběhu a pravidelnou kontrolu zvířat veterinářem. K oddělení části smečky či jedince slouží přepouštěcí ulička se šubry a odstavný výběh.
Voda je do obou výběhů přiváděna z potoka, který prochází v blízkosti oplocení. Voda je jímána a svedena potrubím v nezámrzné hloubce do výběhu.
Expoziční cesta je záměrně vedena obtížným a členitým terénem, překonává několik kamenných morén a jeden mokřad a v místě oplocení expozičního výběhu přechází v pohodlnou lávku.
Lávka s celkovou délkou 240 m je třikrát lomená, její součástí jsou tři vyhlídky – dvě kryté pultovou střechou a jedna (koncová) nekrytá. Šířka lávky je 2,2 m, v místě vyhlídek 7,0 a 11,0 m.  Lávka začíná na přechodovém betonovém pilíři a je rozdělena na 15 stejně dlouhých úseků s 15ti svislými a šikmými podporami založenými na betonové patky. Konstrukčně je lávka navržena ze dřeva a oceli. Sloupy a vzpěry jsou z odkorněných dřevěných kuláčů ø300 mm, příčníky lávky ø380 mm. Mostovku tvoří lepené dřevěné podélníky 140 x 550 mm, resp. 180 x 550 mm. Mezi podélníky jsou stabilizující ocelové pruty. Svršek lávky je z dubových fošen, zábradlí dřevěné sloupkové s dřevěným madlem a výplní z nerezové lankové sítě. Zastřešení má plechovou krytinu na fošnovém záklopu se sklonem 10°.
Realizace lávky byla navržena z menších opakujících se prvků, které bylo možné zavážet a montovat postupně za pomocí minijeřábu  přímo z mostovky bez nutnosti souběžné staveništní komunikace. 
Oplocení bylo řešeno systémově svařovanou sítí s oky výšky 203 + 103 cm, montovanou nad sebe na ocelové sloupky založené na monolitický betonový základ do nezámrzné hloubky. 

Autorská zpráva

 
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SRNÍ

Investor: Správa Národního parku Šumava
Architekt: AND, spol. s r.o., architektonický atelier – Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Radovan Kupka; stavební část Ing. Tomáš Šmejkal, Ing. Eva Šmejkalová
Generální projektant: AND, spol. s r.o., architektonický atelier ve spolupráci s PPAA s.r.o.; vedoucí týmu Ing. arch. Vratislav Danda
Statika: TOBRYS s.r.o.
Interiér: Ing. arch. Kristina Ullmannová
Významní kooperanti: Atrea, Ing. Zdeněk Zikán – návrh systému vytápění a vzduchotechniky, energetická bilance, průkaz energetické náročnosti; VESKOM spol. s r.o. – zdroj tepla; Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. – TZB, PBŘ
Generální dodavatel stavby: POHL cz, a.s.
Náklady stavby: 72 mil. Kč
 
ZÁKLADNÍ KAPACITY STAVBY
Zaměstnanci: 5 osob; návštěvníci: léto – 870 návštěvníků/den, průměr mimo sezonu 75 návštěvníků/den; zdržení návštěvníků asi 4 hod.
Parkoviště: 50 osobních aut, 2 autobusy; plocha parkoviště 1089 m2
Délka návštěvnického okruhu: 1784 m
Délka oplocení výběhu vlků: 1100 m
Plocha výběhu vlků: 2,76 ha
Délka lávky: 240 m
Výška oplocení: 3,5 m
Objekt návštěvnického centra: zastavěná plocha 320,7 m2, obestavěný prostor 2745 m3, expoziční prostor 101,7 m2, přednáškový sál – 37 míst k sezení

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zaujal mi výše uvedený článek. Zvláště údaje uvedené v části k energetice objektu. Např. jednotka kW/den postrádá fyzikální smysl. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody (TV nikoliv TUV) indikuje, při měrné spotřebě 0,25 GJ/m3, každodenní spotřebu cca 3,7 m3. Dále není jasné z uvedených údajů v čem spočívá nízkoenergetické hodnocení. Prosím o vysvětlení.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*