Obnova náměstí v Řevnicích

Hodnocení poroty: Porota ocenila vytvoření náměstí jako multifunkčního prostoru v jedné výškové úrovni, dalším pozitivem je ponechání původní zeleně doplněné o barevné trvalkové plochy. Dopravní řešení je kvalitní s výhradou umístění vzrostlé zeleně do pásu mezi komunikačními pruhy.

Autorská zpráva
Navrhujeme posunout silnici II. třídy směrem k jihu a řešit ji jako dvoupruhovou se středním dělicím pruhem, který zachovává stromořadí lip. Rozšíří a uvolní se tak centrální plocha náměstí. Rozdílný charakter komunikace spolu se šikmými nájezdovými prahy a sníženými obrubami upozorní řidiče na jiný druh provozu. Oba pruhy silnice jsou navrženy s povrchem z „tichého“ asfaltu.
Odsunutí silnice k jihu umožní důstojné propojení prostoru před kostelem sv. Mauricia s vlastním náměstím při severní straně Pražské ulice. Na opačné straně náměstí u Zámečku navrhujeme bezpečnější připojení Mníšecké ulice k ulici Komenského kolmou styčnou křižovatkou s prostornými chodníky ve směru diagonálního pohybu na náměstí.
Centrální plochu náměstí navrhujeme jako dopravně zklidněný prostor s minimálními výškovými bariérami. Zadlážděný bude šedou žulovou kostkou 10/10 (z části z původního zadláždění řevnických ulic). Obvodové komunikace při severní a západní straně náměstí jsou jednosměrné s nízkými obrubníky a novým kolmým připojením proti ulici Legií. Pojížděné a parkovací plochy jsou vyznačeny kroužkovou vazbou žulové dlažby a svislým dopravním značením z kostek ze světle šedého mramoru. Plochy pro pěší jsou zadlážděny řádkovou vazbou šedé žulové dlažby 10/10.
Po obvodu náměstí zůstávají široké a bohatě dimenzované chodníky, které zajistí dostatek prostoru pro předzahrádky, venkovní prodej a bezpečné aktivity a pohyb chodců. Stávající zatravněné plochy redukujeme a nahrazujeme barevnými plochami záhonů, které budou kobercově osázeny mnohokvětými dlouhokvetoucími půdopokryvnými růžemi (Rosa The Fairy), dorůstajícími do výšky 60 cm. Zachovali jsme všechny stávající lípy srdčité, které jsou doplněny o čtyři nové stromy ve středním dělicím pruhu a na východní straně náměstí, kácena je pouze borovice černá.
Navržené řešení zajišťuje využití centrální plochy pro pořádání trhů a kulturních akcí a současně umožňuje všesměrovou prostupnost náměstí, do jehož středu bude ústit pěší napojení na železniční stanici přes projekt Corso Pod Lipami. Množství vzrostlých lip spolu s barevnými záhony zachovává původní charakter zahradního města.
Parkovací stání pro návštěvníky jsou orientována směrem do náměstí na jeho severní a západní straně, krátkodobá stání a místa pro zásobování jsou umístěna v zálivech vymezených kamennými patníky při jižní straně náměstí. Zastávku autobusu navrhujeme u chodníku ve zklidněné severozápadní poloze s hlavním jednosměrným příjezdem od nádraží ulicemi Pod Lipami a Opletalova. Pouze v tomto místě je výška obrubníku lokálně zvýšena na 200 mm pro snadný nástup do autobusů.
Původní kašnu navrženou architektem Sochorem navrhujeme nahradit replikou tak, aby vynikly její původní proporce a celé náměstí bylo řešeno v jednom materiálu. Prostor náměstí doplňujeme jednoduchým mobiliářem a technickými svítidly bez výložníků.

 
Veřejná urbanisticko-architektonická soutěž byla zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2015
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.
Vyhlašovatelé: Společnost Petra Parléře, o.p.s.; spoluvyhlašovatel Město Řevnice
Porota: Ing. arch. Pavlína Čapková, Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. arch. Jan Líman, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Petr Lédl; náhradníci: Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Jan Šimůnek, Ing. arch. Eva Brandová.
Konání soutěže: 27. 05. 2015 – 07. 09. 2015; zveřejnění výsledků16. 09. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 31

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*