Olomouc chystá nový územní plán

V červnu byl radou města Olomouce schválen záměr pořídit nový územní plán. 15. září tento záměr schválilo zastupitelstvo města a určilo primátora Martina Novotného jako zastupitele odpovědného za spolupráci s pořizovatelem územního plánu. Nový územní plán by mohl být hotov v roce 2011, novela stavebního zákona stanovuje městům jako nejzazší termín rok 2015.

V souvislosti s novým stavebním zákonem (2007) pozbude platnosti územní plán města Olomouce z roku 1998. Od roku 2006 se město připravuje na zadání nového územního plánu. Prvním krokem bylo vyhodnocení stávajícího ÚP (FA VUT Brno, duben 2007), načež byly vypracovány analýzy (2007):
– analýza ploch bydlení
– analýza ploch výroby
– analýza specifických ploch (občanská vybavenost, veřejná prostranství)
– analýza hodnot v území
– krajinná analýza nezastavěného území.

 V současné době jsou zpracovány „územně analytické podklady“, které obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo z vlastností území. Jejich součástí jsou údaje o záměrech na provedení změn, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci („rozbor udržitelného rozvoje území“). Zpracování ÚAP bylo na základě výběrového řízení zadáno v prosinci 2007 firmě Knesl – Kynčl s termínem dokončení v srpnu 2008.  


Záměry jsou popsané ve schváleném Strategickém plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko a vycházející z uvedených „globálních cílů“:
– posílení významu města Olomouce jako centra střední Moravy a jeho postavení v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku
– zvýšení přitažlivosti jako místa atraktivního pro nové obyvatele. Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělanosti, kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel mikroregionu
– podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly
– zlepšování technické infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života.

Dlouhodobé cíle budou konkretizovány v zadání územního plánu.  


Olomoucký odbor koncepce a rozvoje v současné době stále postupuje podle původního harmonogramu, který počítal s pořízením územního plánu k datu 31. 12. 2011. Předpokládá se dokončení návrhu zadání územního plánu v září 2008. Vzhledem ke složitosti záměru pořízení nového územního plánu lze očekávat sestavení pracovní skupiny určeného zastupitele pro nový územní plán, která by byla vytvořena ze zástupců vedení města, představitelů významných institucí působících ve městě (univerzita, církev, kulturní instituce, armáda, apod.), odborné veřejnosti, atd.


Více v  Důvodové zprávě Zastupitelstva města Olomouce z 15. 9. 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*