Ostrava – Karolina

Fotogalerie ke článku (13)

Bulvár směrem k Dvojhalí

Bulvár směrem k Dvojhalí

Pohled na novou dominantu Karoliny

Pohled na novou dominantu Karoliny

Zelené náměstí, pohled od Poděbradovy

Zelené náměstí, pohled od Poděbradovy

Pohled z mostu

Pohled z mostu

Model vítězného návrhu ze soutěžě 2000

Model vítězného návrhu ze soutěžě 2000

Model vítězného návrhu ze soutěžě 2000

Model vítězného návrhu ze soutěžě 2000

Model vítězného návrhu ze soutěžě 2000

Model vítězného návrhu ze soutěžě 2000

Vizualizace

Vizualizace

3D model

3D model

Ortofotomapa řešeného území v širších souvislostech

Ortofotomapa řešeného území v širších souvislostech

Noční pohled od řeky Ostravice na jednu z dominant území

Noční pohled od řeky Ostravice na jednu z dominant území

Ulice 28. října a nově vzniklá ulice v levé části, v pozadí jedna z dominant projektu - věž

Ulice 28. října a nově vzniklá ulice v levé části, v pozadí jedna z dominant projektu - věž

urbanismus_3D model (2)

urbanismus_3D model (2)
Celá fotogalerie (13)

Stručná chronologie:
1997 - začala sanace území bývalé koksovny Karolina. Náklady 2 mld. Kč hradil Fond Národního majetku. Pozemky později kupuje od OKD město Ostrava.
1998 - schválen záměr vypsat soutěž na území Karoliny v centru Ostravy (rozloha 36 ha)
2000 - mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na území Karoliny. 90 soutěžních návrhů z 24 zemí, 7 oceněných návrhů. Vítězové: Andrej Duda, Jan Kubec, Jerzy Witeczek, Henryk Zubel, Slezská polytechnika, Glivice. Skupina vítězů vytvořila později s architektem Karlem Cieslarem Sdružení Karolina.
2003 - zadání veřejné zakázky "Urbanistická studie Karolina", smlouva o díle podespána se Sdružením Karolina. Téhož roku odevzdáno.
2004-2005 - redakci Stavby není jasné, zda změny v územním plánu Ostravy podle urbanistické studie Sdružení Karolina byly zastupitelstvem schváleny, či ne.
2005-2006 - na veřejnost pronikl záměr uspořádat na Karolinu developerskou soutěž bez ohledu na vítěznou práci ze soutěže v roce 2000. Kauza Karolina propuká naplno. Společnost se dělí na zastánce a odpůrce developerské soutěže a na nezúčastněné přihlížející. Objevují se podezření z korupce. Město Ostrava vítá zájem silných developerů, studie Sdružení je vnímána jako pouze "teoretický urbanismus". Hlavní architekt Ostravy Jaroslav Sedlecký obviněn Sdružením z falšování úředníchdokumentů. Sedlecký to popírá. Věc je v šetření policie. Sedlecký je dočasně postaven mimo funkci.
prosinec 2005 - vyhlášení developerské soutěže na využití a zástavbu území Karolina. Česká komora architektů vzápětí označila soutěž za neregulérní, protože se podle ní jedná o skrytou architektonickou soutěž.
duben květen 2006 - do soutěže se přihlásilo pět developerů, jejich projekty jsou vystaveny na ostravském magistrátu. Pokračují veřejné diskuse o využití prostoru, správnosti postupu Magistrátu města Ostravy, regulérnosti soutěže, pokračuje i právní spor Sdružení Karolína s městem. Developeři zúčastnění v soutěži masivně medializují své plány a cíle. Multi Development, jeden ze soutěžících, zveřejňuje fakt, že je majitelem historického Dvojhalí v centru Karoliny. O vítězi soutěže má radnice rozhodnout koncem června. Pozemky pro privátní zástavbu (asi 30 ha) budou vítězi prodány za pevnou cenu 1310 Kč/m2.


VÍTĚZNÝ PROJEKT ZE SOUTĚŽE 2000
Území Karoliny je funkčně členěno na šest částí:
- Výstavbu vybavenosti s prostorovým navázáním na půdorysnou osnovu stávajícího centra. Zde by mělo vzniknout nové náměstí Evropy se zástavbou obchodně administrativních objektů v dominantní poloze nového centra, předpokládají se čtyři výškové administrativní objekty.
- Oddych a promenáda podél Ostravice s funkcí rekreační pro obyvatele centra Ostravy.
- Tzv. "Městského pole" - parkový bulvár, který je kombinací parku a pěší zóny. Je široký 50 -100 m a dlouhý cca 0,5 km. Jedná se o prostorový typ, který má uprostřed dopravního proudu místa pro pobyt a hru. Různé formy dopravy jsou organizovány vedle sebe a na různých úrovních v témže prostoru. Je zde více místa, více stromů, více lidí, více aut a samozřejmě i více obchodů, restaurací, kaváren, kin, divadel, galerií a jiných atraktivních cílů. Má městský charakter s bodovým zastoupením staveb a zpevněných ploch - menších náměstí - intenzivní využití bude odpovídat promenádnímu charakteru s vysokou nabídkou možností pro aktivní i pasivní činnost. Cílem je zpomalení a nejvhodnějším způsobem pohybu je chůze. Osa "Městského pole" navazuje na zeleň řeky Ostravice, čímž by mělo dojít k propojení krajinného a městského prostředí.
- Obytné soubory, rozdělené na dvě části osou směřující k nádraží Českých drah. Vyšší standard bydlení v polyfunkční kombinaci s obchody a kancelářemi.
- Komunikační uzel veřejné dopravy u nádraží ČD, nové stanoviště autobusů, hotelové a kongresové centrum, začlenění historického dvojhalí.
- Zábavný komplex (FUN PARK) na náhorní ploše haldy s propojením pěší a obslužné komunikace nad koridorem ČD směrem k industriálním památkám dolní oblasti.
(podle internetových novin Ostrava Blog)


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 2006 (abecedně)
ECE a Passerinvest
Základními principy návrhu jsou multifunkční využití území, jeho citlivé napojení na okolní zástavbu, přizpůsobení se systému a výšce městských bloků a vhodné napojení dopravního systému. Stejně důležitá je snadná průchodnost územím a vytvoření systému zeleně a odpočinkových ploch.
Severně u nábřeží slučují bloky domů funkce bydlení, kanceláří a drobných obchodů. Kolem Dvojhalí je umístěna zóna kulturní a rekreační. Západně od Dvojhalí je navrženo náměstí s vyhlídkovou věží, navazující na park lemující Ostravici. Významným společenským prvkem, nahrazujícím původní funkci tržiště v historických centrech měst, je obchodní galerie ve středu území. Základním pojícím prvkem mezi starou a novou zástavbou je náměstí s reprezentativní výškovou administrativní budovou ve tvaru věže - budoucí dominantou Karoliny. Západní část území tvoří soubor kancelářských budov s plochami pro služby a obchody. Blokové schéma našlo uplatnění i zde. Směrem na západ spojuje pěší lávka Karolinu s vlakovým nádražím Ostrava-střed a autobusovým nádražím. Směrem na východ se cestující z obou nádraží dostanou po dvou pěších mostech do centra města a k obchodní galerii.
Systém dopravy spočívá ve vybudování a posílení pěších tahů mezi městským centrem, Karolinou a vlakovým a autobusovým nádražím. Výškové uspořádání umožní bezkolizní průchod území, kdy chodec křižuje hlavní silniční tahy mimoúrovňově. Dobudujeme vnitřní komunikační okruh kolem centra. Počítáme s vytvořením trolejbusové trasy obsluhující celé území Karoliny. Celkový koncept zahrnuje i dostatečné množství převážně podzemních parkovacích stání.
Dominantou z hlediska zeleně bude biokoridor podél řeky Ostravice, který je systémem parků, zahrad a hřišť napojen na Dvojhalí a který umožní relaxovat, sportovat, hrát si s dětmi a je doplněn systémem cyklistických tras. Součástí zadání soutěže bylo i zpracování území za železniční vlečkou. Navrhujeme zde samostatné funkční celky, které svým charakterem nenaruší klidovou zónu zeleně a biokoridoru a vytvoří další navazující část města. Za ideální řešení považujeme univerzitní městečko.
Celkové investiční náklady na realizaci projektu Karolina odhadují obě společnosti na cca 12,5 mld. Kč. (podle TZ ECE a Passerinvest)

ING Real Estate
Oddechová a relaxační zóna pro Ostravany, sportovní a kulturní vyžití, ale také nové obchody, kancelářské budovy a moderní bytové domy. To je konkrétní plán, se kterým vstupuje do developerské soutěže na zástavbu bývalé ostravské koksovny Karolina společnost ING Real Estate.
Propojením nové zástavby Karoliny se stávajícím centrem Ostravy dojde k vytvoření atraktivnějších pěších tras v centru města. Důležitým prvkem bude rozsáhlý park, který prostupuje celou plochou Karoliny a směřuje k památkově chráněným objektům Dvojhalí.
"Celým řešeným územím v našem návrhu prochází materiálový "příběh", objevují se zde materiály a prvky, které se v různých časových obdobích na tomto území vyskytovaly, především je to kámen, dřevo, kov, voda a zeleň. Pojítkem všech těchto elementů je přírodní prvek," uvedl Jan Schindler z českého architektonického studia 4A Architekti, které zpracovalo koncepční urbanistický návrh území. Tento návrh byl také konzultován s ostravskou projekční kanceláří OSA Project a americkou architektonickou firmou JERDE Partnership. Dopravní řešení zpracovala společnost ETC.
Investiční náklady na realizaci celého území se odhadují na 12 miliard korun.
(podle TZ ING Real Estate)
Obr:
Ulice 28. října a nově vzniklá ulice v levé části, v pozadí jedna z dominant projektu - věž
Noční pohled od řeky Ostravice na jednu z dominant území

Multi Development
Inspirace historickým kontextem. Cílem návrhu je rozšířit hranice dnešního historického centra města dále jižním směrem na území bývalé koksovny Karolina, a to bez definování jasného předělu či hranice mezi novou a původní výstavbou.
Jádro nové výstavby na území Karoliny vytváří město pro pěší, uživatelsky komfortní, bez kolizního křížení s automobilovou dopravou. Celé území Karoliny je obslouženo nově plánovanými zastávkami městské hromadné dopravy. Je snadno přístupné návštěvníkům Ostravy a všem těm, kteří nežijí přímo v jeho centru. Pěší lávka vysunutá západním směrem nad ulicí Místeckou zajišťuje bezkolizní pěší spojení území s komunikačním uzlem nádraží Ostrava-střed a ÚAN.
Nová výstavba na území Karoliny je navržena tak, aby zde docházelo ke vzájemnému prolínání různých aktivit a činností charakteristických pro městské centrum. Synergický efekt smíšené zástavby bude v každé denní době i ročním období pomáhat zvyšovat atraktivitu území pro co nejširší spektrum jeho uživatelů. Budou zde různé formy obchodu, vysoký podíl bydlení, služby a administrativa, kulturně vzdělávací instituce, oddechové, sportovní a zábavní aktivity. Návrh nové výstavby vytváří městské prostory se schopností dále se v čase rozvíjet a flexibilně reagovat na změněné nebo nově vzniklé potřeby města.
Urbanistická kompozice nachází svoje ohnisko v historických budovách "dvojhalí" a sousedící budově bývalých dílen rekonstruovaných jako kulturně vzdělávací centrum. Středem kompozice je přilehlé náměstí, které je definováno na průsečíku hlavních pěších tras. Náměstí je univerzálním místem náhodných setkání běžného všedního dne i místem pro slavnostní kulturní a společenské akce. Jeho význam je záměrně zdůrazněn rozměrem a prostorností. Náměstí protíná pěší bulvár, který spojuje území nové Karoliny s historickým centrem Ostravy a je veden dále až k historickým areálem Dolních Vítkovic, čímž symbolicky spojuje historické podoby ostravské aglomerace. Druhý významný prostor, menší náměstí inspirované rozměry historického Jiráskova náměstí, je distribučním bodem území ze směru od historické centra. Náměstí má svůj předobraz v italské piazzetě s atmosférou venkovních kaváren a důvěrných setkání. Dominuje mu budova s kulturním obsahem. Druhou hlavní pěší trasou je cesta ke komunikačnímu uzlu nádraží Ostrava- Střed, ÚAN. Tento pěší bulvár má obchodní charakter, prochází komplexem obchodního, administrativního a zábavního centra a pozvolna stoupá ke komunikačnímu uzlu, jenž je zosobněn věžovitými pylony mostu propojujícího všechny zamýšlené druhy hromadné dopravy. V odstupu od věží historického centra je umístěna vertikální dominanta nově navržené výstavby. Výšková polyfunkční budova je protiváhou horizontální polohy ulice 28. října a přemostění přes "frýdlantskou" dráhu.
Nezastavěné plochy jsou pojednané jako městský park, sloužící pro krátkodobý a střednědobý oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků centra. Na prahu parku je umístěn pás budov pro bydlení, chápaných jako rozvolněná zástavba v parkové zeleni.
Architekti: T + T Design, Helika, RKW Architekten
(podle TZ Multi Development)

Obr: Pohled směrem k Dvojhalí

Sekyra Group
Projekt odkloní dopravu z centra města a vytvoří prostor, který nabídne společenské, kulturní a obchodní zóny. Postaví zcela novou dominantu města - moderní 90metrovou budovu v podobě stylizace těžní věže, kde budou jak hotelové pokoje, tak byty.
Hlavním cílem Sekyra Group je neumisťovat mamutí obchodní plochy do centra území, ale na jeho okraj. Na Karolině by měla převažovat bytová výstavba. Směrem k řece Ostravici by měly být stezky pro pěší a cyklotrasy. Okolo jednotlivých budov by byly relaxační a oddechové zóny. Automobilová doprava bude směřována pod úroveň terénu, a ostatní prostory tak budou odhlučněny. Centrální území si zároveň zachová historické urbanistické měřítko.
Sekyra Group počítá s tím, že na území Karoliny vyroste 1450 bytů, 60 000 m2 obchodních a 120 000 m2 kancelářských ploch a hotel s 350 pokoji. Celkové náklady na projekt se odhadují na zhruba 11 miliard korun.
Stávající historická hala bude rekonstruována na kulturně-společenské centrum a dále bude vybudován zastřešený polyfunkční areál, který by nahradil jednotlivá sportoviště umístěná v blízkém okolí. Součástí projektu je rovněž podpora vzdělávání předškolního a školního věku. V rámci projektu vyroste též výstavní galerie, jejíž dvě patra budou zapuštěna přímo do země. Celkový objem galerie však bude jen jeden metr nad úrovní městských polí. Dále tu bude zhruba deset veřejných výtvarných architektonických děl.
Architekti: Ateliér Simona, architekt Jan Kaplický
Díky etapizaci projektu by se nenarušovaly nové vytvořené části města. První etapa, která zahrne především vybudování obchodní a bytové zóny, bude trvat od roku 2007 do roku 2010. Ve druhé části projektu bude dotvořena budoucí dominanta celé Ostravy - 90-metrový objekt. Tato budova bude dokončena v roce 2013. Ve třetí etapě, která bude trvat od roku 2014 do roku 2015, budou dostavěny další byty, což bude také znamenat otevření areálu Ostravanům. Poslední čtvrtá etapa, jež bude ukončena v roce 2018, bude soustředěna do západní části lokality a nabídne viladomy a kancelářské budovy. Celková doba výstavby tak bude činit maximálně 12 let.
(podle TZ Sekyra Group)

TriGranit Development a Orco Property
Výrazným prvkem návrhu je prostor širokého bulváru - "Zeleného náměstí", probíhajícího od vyústění Poděbradovy třídy až k historické průmyslové budově dílen. Zástavba v severovýchodní části řešeného území má charakter klasických domovních bloků a výškově i hmotově navazuje na stávající strukturu města. Jednotlivé uliční fronty jsou horizontálně i vertikálně členěny v souladu s historickou architekturou městského jádra.
Vstup do městské zástavby při příjezdu přes most od ulice Frýdecké bude zvýrazněn tvarováním bloků do půlkruhu i originálním pojetím objektu, který průhled od příjezdu uzavírá. Výšky objektů v blocích se zvyšují směrem západním k "Zelenému náměstí" a třídě 28 .října, kam je situována výrazná vertikální hmota. Díky své poloze a mimořádnému hmotovému řešení se stane výraznou dominantou a symbolem nové Karoliny.
Podélnou stranu "Zeleného náměstí" vytvoří členitá fasáda nákupního a zábavního centra, na obou koncích doplněná vyššími administrativními objekty. Jižně od nákupního a zábavního centra je situován terminál městské hromadné dopravy. "Zelené náměstí" uzavírá historický objekt zámečnických dílen, který předstupuje před větší objekt dvojhalí. Objekt zámečnických dílen se stane historickou architektonickou dominantou přirozeně uzavírající "Zelené náměstí" a bude sloužit pro kulturní účely. Navržená zástavba bude doplněna v jihovýchodní části území drobnějšími objekty v zeleni, které zprostředkují přechod mezi městskou zástavbou a zónou zeleně a volného času kolem řeky a v blízkosti Slezskoostravského hradu.
Konsorcium Orco a TriGranit chce dokončit celý projekt do roku 2016. Navrhuje poměrně velký poměr bytové výstavby v rámci projektu, který činí 32 % pozemků. Celková plocha pronajímatelných kancelářských ploch ve všech etapách projektu je přibližně 80 000 m2. Plocha veřejné zeleně a sportu zaujímá 20,5 % z plochy území navrhované zástavby. Celkové finanční náklady na realizaci projektu se odhadují na 10 až 12 miliard korun.
Architekti: Bose International, ARKOS
(podle internetových novin Stavební forum)


Publikováno ve Stavbě č. 3/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*