Otázky autorského práva v architektuře a projektování

Mezinárodní sympozium o autorském právu v architektuře a projektování
3. dubna 2009
9 – 17 hod.
Rektorát VUT v Brně , Antonínská 548/1

Autorská práva v architektuře
Pod pojmem autorské dílo nebo problematika autorského práva se všem nejčastěji vybaví hromadně šířená umělecká díla vesměs audiovizuální, díla literární nebo tvorba počítačových programů. Že je předmětem autorského práva také architektura, architektonická a jí podobná tvorba je sice nepochybné, ale události této povahy buď nebyly časté, nebo se nezdály být natolik charakteristické, aby se dostaly do středobodu veřejného vnímání. Autorskoprávní spory v architektuře a projektování se ale v českém prostředí v posledních několika letech rozhojnily. Zúčastněným činí nemalé problémy – časové ztráty, organizační komplikace i hrozbu ztrát finančních. Alespoň části komplikací by bylo možné předejít minimální znalostí tématu.

Autorskoprávní problematika spojená s architektonikou tvorbou je nesmírně složitá a spletitá. Architektura je tvořena jenom v zanedbatelném množství případů zcela volně tak říkajíc „do šuplíku“. Naopak téměř vždy je spojena s projekčním procesem. Neoddělitelně se tedy prolínají aspekty soukromoprávní i veřejnoprávní. Správní s autorskoprávními, oprávněná užitná očekávání investorů, stavební právo a celá řada dalších vazeb. V některých případech jde o závratné investiční částky. Proto se zdá být nepochybné, že uzrál čas, aby byl učiněn vážný krok k odbornému projasnění problematiky, zvýšení srozumitelnosti práva i věcných aspektů a předvídatelnosti právních rozhodnutí.


Program: Sympozium bude připraveno tak, aby jeho objevný dopad v probírané tématice byl co nejkvalitnější a nejhlubší. Každý z osmi přednášejících má vymezen dvacetiminutový prostor na vlastní vystoupení, ke kterému je připojena patnáctiminutová doba pro diskusi. Běh přednášek bude přerušen na oběd a přestávku na kávu, jejíž součástí je jednoduché občerstvení i pro auditorium. V 16 hodin proběhne pódiová diskuse.

TÉMA / V průběhu sympozia budou nadneseny nejzávažnější otázky, jež problematiku autorského práva v architektonické praxi postihují. Téma bude nedílně nazíráno jak z teoretické, tak i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný prostor bude věnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plnokrevná diskuse.

CÍL / Sympozium má za cíl společným dialogem posunout odbornou pospolitou vědomost na vyšší úroveň. Je naděje, že akce zvýší preventivní pohotovost všech, kdo jsou účastníky procesu projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špičkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak věcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další odborníci, kteří nebudou přímo přispívat referáty. Akce bude významným nástrojem pro předejití složitým a draze řešitelným sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro všechny dotčené.

KOMU JE SYMPOZIUM URČENO / Problematika autorského práva se týká především zástupců veřejné správy, investorů a zadavatelů, stavebníků, developerů, architektů a projektantů, specializovaných i nespecializovaných právních kanceláří i soudů. Autorskoprávní problematika má totiž i trestněprávní vztahy a v nepřímé souvislosti může být sympozium užitečné i osobám činným na tomto poli. Rovněž jsou vítáni zájemci z řad reprezentantů právní nauky, kteří se na téma v pravém slova smyslu dosud nespecializovali.

PŘEKLAD/ Sympozium bude simultánně tlumočeno kvalitním kabinovým překladem do českého a německého jazyka.

PŘIHLÁŠKY/ Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail ludmila.cepakova@cka.cc nebo na tel.: 542 211 809.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ / Na symposium byly pozvány přední osobnosti a odborníci z pěti zemí EU, kteří se mohou k tématu zasvěceně vyjádřit a vést plodnou diskusi. Právníci, soudní znalci a teoretikové připraví ve svých přednáškách všechny aspekty sledovaného tématu.

Zdroj: www.cka.cc

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*