Parametry v Revitu

AutodeskClub uveřejnil:


Parametry v Revitu

Informační model budovy shromažďuje velké množství informací. Nositelem těchto informací jsou v Revit Architecture parametry. Díky nim se prvky přizpůsobují našim požadavkům, model se plní daty. V Revitu existuje několik druhů parametrů, které se liší svými vlastnostmi. V článku se dozvíte, s jakými parametry se můžete setkat, jak je vytvářet a jak s nimi pracovat.

Článek je určen nejen pokročilejším, ale také začínajícím uživatelům, kteří v Revitu dělají teprve první krůčky. S parametry se i nováček začnete setkávat prakticky okamžitě a je tedy dobré získat alespoň základní přehled. Pokročilejší uživatel, který se rozhodl vytvářet vlastní prvky (rodiny), by měl mít problematiku parametrů dobře zvládnutou.

V revitu existují tři základní druhy parametrů. Parametry projektu, parametry rodiny a sdílené parametry.
Některé parametry jsou v Revitu pevně definované (říkáme jim systémové parametry). Tyto parametry není možné jakýmkoliv způsobem měnit. S parametry vytvořenými uživatelem naopak můžeme provádět operace zcela libovolné. Při práci s parametry musíme řešit otázku viditelnosti parametrů. Ta určuje vzájemné možnosti předávání hodnot parametrů mezi jednotlivými objekty v Revitu (projekt, připojená reference, rodiny, výkazy, popisky).

Parametr projektu
Vytvořením nového parametru projektu přidáme parametr zvolené kategorii. Je možné zvolit i více kategorií najednou a parametr tak přidat více prvkům. Nabídka s přehledem všech existujících parametrů projektu je dostupná v kartě Správa. Zde můžeme parametry upravovat, nebo přidat nový.


Panel nástrojů - karta Správa

Při vytváření nového parametru nejprve musíme určit, jestli se bude jednat o Parametr projektu nebo Sdílený parametr. Standardně využijeme první volbu, sdílený parametr bychom využili tehdy, pokud bychom chtěli přenášet hodnotu parametru  mezi rodinami načtenými v projektu (bude vysvětleno později).

Název nového parametru může být libovolný, měl by však být jedinečný. Dále volíme, jestli se bude jednat o parametr typu nebo instance.Tím určíme, jestli následná hodnota parametru bude společná pro všechny možné typy, nebo jestli může být různá u každého samostatného prvku. Zvolená disciplína potom ovlivní možnosti výběru datového typu (disciplínu většinou volíme Běžný). Datový typ parametru volíme podle toho, jaký druh dat bude parametr uchovávat (délkový rozměr, hodnotu plochy, text / řetězec znaků, materiál). Toto je velmi důležité. Zvolíme li například typ parametru text a zapíšeme do něj číslo, nebude v budoucnu možné s parametrem provádět matematické operace! V roletce Parametr skupiny začleníme parametr tak, aby se parametry podobného charakteru seskupovaly dohromady.  Nakonec zvolíme kategorii v pravé části dialogového okna, tím přímo určíme, kde všude bude nový parametr dostupný (pozn. některé kategorie jsou dostupné pouze tehdy, je li zvolena volba instance – např. kategorie Výkresy). Parametrům projektu není možné určit výchozí hodnotu.


Nový parametr projektu - Vlastnosti parametrů

Vytvořený parametr projektu bude viditelný  u zvolených kategorií v rámci celého projektu, budeme jej moci zahrnout do tabulek výkazů prvků. Nebude s ním však možné pracovat uvnitř rodin. Díky tomu není možné pomocí parametrů projektu ovládat chování rodin (měnit jejich geometrické a grafické vlastnosti, přenášet do rodin hodnoty parametrů). Jak je to ale s viditelností parametru v připojených souborech ? Pokud bude v připojené referenci obsažen nějaký parametr projektu, budeme jej moci i zde vykázat. Parametr je ale potřeba vytvořit naprosto stejným způsobem (pojmenování, instance/typ, datový typ) – případně jej přenést pomocí Přenosu projektových standardů).

Parametr rodiny
V rodinách vytváříme parametry proto, abychom mohli ovládat geometrické a grafické vlastnosti rodiny přesně podle našeho přání. Můžeme také přidat další parametry nesoucí libovolnou informaci o konstrukci či výrobku. Začlenění parametru přímo do rodiny má tu výhodu, že může obsahovat výchozí hodnotu (různé výchozí hodnoty pro jednotlivé typy rodiny). Parametr rodiny také může reagovat na hodnoty jiných parametrů obsažených v rodině podle podmínek definovaných vzorcem.

Panel nástrojů v editoru rodiny - karta Správa a Výchozí

Každá rodina – podle zvolené kategorie – může obsahovat řadu pevně definovaných (systémových) parametrů. Hodnoty těchto parametrů je možné v projektu okamžitě vykazovat a také je můžeme okamžitě používat v popiskách rodin. Funkčnost je prostě za všech okolností zajištěna.
Naopak nově vytvořené parametry jsou sice v projektu pro projektanta viditelné (v nabídce vlastností prvku), ale jejich následné vykázání nebo přenesení hodnoty parametru do jiné rodiny (např. popisky) není možné. Tento problém opět řeší sdílené parametry.
Parametry rodiny se vytváří podobně, jako parametry projektu. Chybí nám pouze možnost volby kategorie, ta je totiž zřejmá (zvolili jsme ji při výběru šablony, případně v nabídce Kategorie a parametry rodiny).
Od Revitu verze 2011 máme možnost získávat (zatím pouze) geometrické informace z objektů, které jsou hostitelem rodiny. Tak například dveře mají za hostitele stěnu. Pokud tloušťku stěny opatříme kótou a k ní přiřadíme Výkazový parametr (při vytváření parametru – pouze instance – nutno zatrhnout volbu Výkazový parametr), můžeme pracovat s tloušťkou stěny ve vzorcích, případně ji i vykázat v projektu (pro přenos hodnoty do výkazu je ale nutnost použití Sdíleného parametru).

Sdílené parametry
Problém s viditelností parametrů se řeší pomocí Sdílených parametrů. Pomocí sdíleného parametru přeneseme hodnotu z rodiny do projektu a obráceně. Můžeme také přenášet hodnoty mezi rodinou a její popiskou. Nenarazíme ani při vykazování. Sdílený parametr obsažený v rodině není nutné do projektu načítat. Zkrátka sdílené parametry fungují stejně dobře jako parametry systémové.

Vytvoření nového sdíleného parametru

Definice sdílených parametrů je obsažena v textovém souboru umístěném na lokálním disku – nebo lépe – na síťovém disku. Je vhodné zajistit, aby k tomuto souboru měli přístup všichni pracovníci – je pro všechny společný a měl by být neustále aktuální. Při prvním pokusu o použití sdíleného parametru budete vyzváni k určení umístění souboru, případně k jeho vytvoření (pokud neexistuje).

Nový sdílený parametr je vždy nutné nejprve vytvořit, teprve poté jej můžeme načíst všude, kde je potřeba (v projektech, rodinách): V kartě Správa najdeme příslušnou ikonu, která nám zobrazí nabídku sdílených parametrů (dostupné v projektu i v editoru rodiny). Zde se zobrazuje výčet aktuálně dostupných (nikoli načtených) parametrů seskupených po skupinách. Není li zatím vytvořena žádná skupina pro parametry, je nutné ji vytvořit. Pojmenování skupin je libovolné, mělo by se ale dobře promyslet z hlediska udržitelnosti a přehlednosti (parametry budou postupem času přibývat). Jakmile máme vytvořenu alespoň jednu skupinu, můžeme vytvořit sdílený parametr. Volíme pouze název, disciplínu a datový typ parametru – kategorii, instance/typ zvolíme až při přidávání parametru projektu či parametru rodiny. Začleníme li parametr omylem do jiné skupiny, je možné jej dodatečně přesunout.

Sdílený parametr se do projektu / rodiny sám automaticky nepřidá, musíme to udělat sami. Parametr přidáváme obdobně jako jsme vytvářeli parametr projektu či rodiny.

Příklad použití sdíleného parametru:
V rodině okna máme obsažen nesystémový (tedy uživatelsky vytvořený) parametr rodiny, jehož hodnotu bychom rádi zobrazili v popisce na výkrese a následně ještě vykázali ve výkaze oken.
Přejdeme do editoru rodiny (okna) a vytvoříme nový sdílený parametr. Následně tento parametr přidáme do rodiny. Rodinu okna načteme do projektu. Poté podobným způsobem upravíme popisku okna. Sdílený parametr už vytvářet nemusíme – to už jsme udělali, stačí jej pouze přidat (v nabídce Upravit popisek – Přidat). Rodinu popisky také načteme do projektu. Nyní, pokud v projektu přejdeme do výkazu oken, vidíme sdílený parametr (aniž by byl do projektu ručně přidán) a můžeme jej zahrnout do tabulky výkazu.
Může se stát, že narazíme na sdílený parametr, který se z nějakého důvodu nenachází v souboru se sdílenými parametry. Poznáme to také podle toho, že se při úpravě parametru zpřístupní položka Exportovat. Takový parametr by nebylo možné dále využívat. Sdílený parametr je nutné vyexportovat do souboru s definicí SP, nebo nahradit za jiný.

Doporučení při pojmenování parametrů
Jak projekt postupně narůstá a přibývá v něm víc a víc rodin, přibývá i počet parametrů. Pro pohodlnější práci doporučuji vhodně zvoleným pojmenováním (prefixem) oddělit od sebe parametry projektu a sdílené parametry. Běžné parametry rodiny ponechejte bez prefixu. Názvy všech parametrů doporučuji psát česky, odpadne následná nutnost přepisovat názvy záhlaví sloupců ve výkazech.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*