Plastové šachty Pipelife Czech

Plastová potrubí a šachty si v praxi již dávno získaly zaslouženou oblibu. Přesto se vyskytují společnosti, resp. starší projektanti, kteří se stále drží svých dřívějších názorů a za nejlepší řešení považují tuny betonu v podzemí. Svůj „moderní“ přístup někdy nakonec projeví tím, že z montážních i cenových důvodů připustí potrubí z plastu, ale trvají na použití betonových šachet, ať už vstupních, nebo revizních. Zde je nutno říci, že betonové šachty jsou léty prověřené podzemní konstrukce, takže jejich kladné, ale i záporné vlastnosti jsou především provozovatelům dobře známé. Plastová potrubí a později i šachty byly navrženy mimo jiné pro odstranění problémů starších systémů (beton, kamenina), zvláště v oblasti dnes tolik žádané ekologie a v praxi svou převahu potvrzují. Nicméně ještě dnes se setkáváme s názorem, že plasty jsou měkké, netrvanlivé a především do míst s vysokou zátěží nevhodné.

Společnost Pipelife Czech vyrábí kvalitní šachty z moderního polypropylenu (PP). PP je použit proto, že má vyšší pevnostní modul než někdy používaný levnější polyetylen (PE). Přitom je PP velmi lehký a houževnatý, extrémně odolný vůčik praskání i při mrazu a snáší i průtok horkých splašků.

Pro výrobu kvalitních systémů nejsou užívány plastové recykláty a samotný PP je chemicky i mechanicky homogenní. Vlastnosti jsou konstantní v celém výrobku. Minimální množství přísad do plastu (prakticky jen barvivo) vylučuje lidskou nebo přístrojovou chybu, k jaké může dojít při zpracování betonové směsi. Přes moderní výrobní postupy se totéž nedá stoprocentně říci o betonových výrobcích – v závislosti na zpracovávaném druhu vápence/cementu a dalších složek mohou vlastnosti poněkud kolísat, při plnění formy u nich může dojít k nerovnoměrnému rozvrstvení částic apod.

PP nenavlhá, proto netrpí odlupováním při silných mrazech. Je navíc chemicky velmi odolný a ani zvýšené koncentrace kyselin, louhů a řady organických látek nesnižují jeho životnost a mechanickou odolnost. I v náročném prostředí může dojít ke kontaminaci jen na povrchu, který se dá lehce opláchnout. PP netrpí korozí, nehrozí mu napadení „cementovým bacilem“ (působení síranů, které se mohou vyskytovat ve vodách i zeminách) ani eroze, způsobená uvolňováním kyselých plynů (až kyseliny sírové) z hnijících splašků. Životnost PP výrobků v podmínkách všech běžných kanálů je prakticky neomezená. Plasty mohou v zemi stárnout pouze v důsledku zatížení. Správně instalované systémy sice po konsolidaci zeminy většinou dalšímu zatížení vystaveny nejsou, pro jistotu se však životnost stanovuje na minimálně 100 let, a to i v méně příznivých zátěžových podmínkách. 100 let je současnými normami udávaná životnost.

Hmotnost dílů plastové šachty se pohybuje v řádu kilogramů – i pro vstupní šachty DN 1000 jen cca 50 kg – na rozdíl od metrických centů u šachet z betonu. To snižuje náklady na dopravu i pokládku. Pro pokládku dílů plastových šachet ve výkopu není potřeba těžká technika, což kromě nižší ceny zvyšuje operativnost. Přispívá to současně ke zvýšení bezpečnost práce a snižuje závažnost pracovních úrazů. Nezanedbatelné jsou i rozměrové rozdíly, zejména při transportu a skladování. Nižší využití techniky a menší spotřeba pohonných hmot snižují ekologickou zátěž. Podobně se transport výrazně menšího množství suroviny pro jednu plastovou šachtu ekologicky projevuje už při její výrobě.

Ekologicky příznivá je i spotřeba energie při výrobě a zpracování plastů. Je velký rozdíl, jestli zahříváme řádově kilogramy polymeru na cca 250 °C, nebo při výrobě cementu vypalujeme desítky kg vápence a jílu, postupně až při cca 1450 °C. Vzhledem k velikostem zařízení a charakteru výroby cementu navíc dochází k vysokým tepelným ztrátám. Současně se kromě zplodin z paliva a jiných exhalátů uvolňuje i velké množství CO2 (mnohem více, než se spotřebuje při tuhnutí betonu). To dělá z výroby cementu velkého přispěvatele ke klimatickým změnám, což bylo mimo jiné připomenuto na loňské klimatické konferenci v Katovicích. Množství zpracovaného materiálu má navíc vliv na změnu tvářnosti krajiny v místech těžby surovin pro výrobu cementu.

Recyklace plastů je bezproblémová; zdravotně nezávadný materiál lze použít znovu pro výrobu, velmi silně znečištěný pak jako zdroj uhlovodíků pro syntézy nebo jako zdroj energie. Použitý beton lze drtit, což je energeticky náročné. Pokud není kontaminován (což je u plastů téměř vyloučeno) nebo neobsahuje přírodní těžké kovy, je získaný produkt rovněž ekologicky nezávadný, lze ho však většinou použít jen jako plnivo nebo pro zásypy.

Plastové šachty jsou výhodnější pro spojení s potrubím (betonovým i plastovým). Ve srovnání s nimi vykazuje těžká betonová šachta, přenášející navíc i přímé dopravní zatížení, jinou úroveň rozdělení sil (sedání během konsolidace obsypové zeminy) než relativně málo zatěžované potrubí. To může vést k přetížení potrubí, zvláště v místě spoje, a/nebo k selhání spojů. 

Šachty Pipelife DN 630 – 800 – 1000
Konstrukce těchto šachet byla vyvinuta na základě metody konečných prvků a patří mezi nejvyspělejší na světovém trhu. Díly jsou opatřeny mohutnými žebry, zajišťujícími pevnost a jistotu proti vyplavání. Chování bylo ověřeno počítačovými simulacemi a tvrdými zkouškami v laboratořích i na stavbách. Zvláštní důraz byl kladen na statickou pevnost konstrukce; spolehlivost svařovaných částí, např. vstupních hrdel, byla prověřena stranovým páčením o 15 °.

Stavba vstupní betonové šachty i plastové šachty Pipelife je v podstatě shodná – šachtové dno, skruže a kónus. Spoje jednotlivých komponentů šachet Pipelife jsou opatřeny elastomerovým těsněním s těsnicím břitem. Těsnění na rozdíl od betonových šachet působí jako stranové v poměrně hlubokém „hrdle“. V provozu není zatěžováno hmotností dalších dílů šachty ani pojezdem techniky – to se příznivě projeví v trvalé spolehlivosti a době životnosti. Těsní spolehlivě i při eventuálních vertikálních pohybech dílů šachty jak při sedání zemin, tak během promrzání zeminy v okolí šachet. Při montáži je těsnění drženo mezi žebry, proto nehrozí jeho proseknutí či vysunutí. Přesnost (a rychlost montáže) je oproti betonu zvýšena přesnými rozměry jednotlivých dílů. Těsnost je zaručená i bez přetěsňování.

Plastové šachty DN 630 – 1000 používají „plovoucího“ uložení poklopů. Pro toto uspořádání využívají vstupní šachty Pipelife i jeden betonový díl, a to masivní betonový roznášecí prstenec, na nějž lze aplikovat v zásadě libovolný poklop. Ten pak nezatěžuje šachtu svou vahou ani dopravním zatížením. Stává se prvkem okolní zeminy, proto může sledovat pohyby terénu, k nimž během roku dochází v závislosti na změnách teploty a obsahu vlhkosti v zemině. U správně instalované šachty zůstává trvale v rovině vozovky. Netvoří se výstupek ani propadlina, která má negativní vliv na šachtu, dláždění v jejím okolí, na přejíždějící vozidla a následně v důsledku zvýšené hladiny hluku a vibrací i na obyvatele okolních domů. Kolem šachty nedochází k destrukci asfaltové či betonové vrstvy, což snižuje nároky na údržbu vozovky.

Důsledkem plovoucího uspořádání je, že na šachtu nejsou přenášena žádná statická, ale především ani nebezpečná dynamická zatížení, která zhoršují statiku a snižují životnost betonových šachet i jejich těsnění. Dokonce i přetížení, se kterými se při projekci či výstavbě nemuselo počítat, jsou spolehlivě roznesena do zeminy a případnou zbytkovou složku absorbuje pružnost polypropylenu (nevzniká bodové působení nebezpečné pro tuhé konstrukce). V provozu se plastové šachty plně osvědčují a vykazují nejnižší celkové provozní náklady. Plastové šachty se během doby použití rozhodně vyplatí.

Vstupní šachty Pipelife jsou opatřeny pevně vloženými plastovými stupadly, která nemohou být napadena korozí a jsou bezpečná po celou dobu života šachty.

Při běžných podmínkách lze šachty Pipelife použít do stavební výšky (hloubky) 10 m. Pro méně vhodné zeminy a vysokou hladinu podzemní vodou jsou skruže jsou opatřeny oky pro snadné kotvení.

Na rozdíl od betonu lze plastové skruže zkracovat, a to velmi rychle a běžnými nástroji (v naznačených místech, o 10 nebo 20 cm).

Otvory pro dodatečné vtoky se do plastu dají vrtat jednoduše a nesrovnatelně rychleji, bez použití drahých vrtáků s poměrně rychlým opotřebením.

U vstupních šachet nabízí firma Pipelife kromě standardních provedení den také operativní výrobu šachtových den s úhly a počtem vtoků na míru, s kynetou upravenou podle vtoku, kromě toho však nabízí i flexibilní hrdla, které dovolí individuální úpravu úhlu v rozmezí ±7,5 ° všemi směry, což je vhodné například pro poddolovaná území. Těsnost každého dna Pipelife je ve výrobě zkoušena a dno je opatřeno certifikátem kvality.

Pro projekci, sestavení a statickou kontrolu šachet Pipelife byl zpracován počítačový program. V části Statika spočítá vhodnost každé šachty pro dvě kritické oblasti – mělce pod povrchem, kde proniká nepřímý vliv dopravy, a nade dnem se zátěží zeminou a případnými vlivy podzemní vody. Mohutné žebrování šachet Pipelife je zárukou tuhosti, současně však i vysoké odolnosti proti vyplavání šachet, přesto program provádí i kontrolu tohoto parametru.

podle podkladů firmy Pipelife


Tabulka: Srovnání šachet Pipelife a betonových šachet (DN 1000):
________________________________________________________________________________________________________________________

Pipelife (polypropylen) Beton
________________________________________________________________________________________________________________________

Hmotnost 1 m skruže [kg) 53 750/1030
Chování pružné tuhé křehké
Vliv na kvalitu vozovky nepatrný významný
Svislý tlak na těsnění žádný vysoký
Pokládka jednoduchá nutná technika
Zkracování skruží jednoduché, po 10 a 20 cm problematické
Nástroje pro úpravy běžné, nízké opotřebení náročné a drahé, opotřebují se
Odolnost vůči korozi velmi vysoká střední/nízká
Odolnost vůči síranům absolutní nízká
Homogenita výrobku vysoká výskyt vad
Ekologie výroby vysoká nízká
Statika samonosný plovoucí poklop přímé působení hmotnosti i rázů
____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*