Praha udělala další krok k vlastní bytové výstavě

Praha, která trpí dlouhodobým nedostatkem dostupného bydlení, schválila dokument Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy, jenž shrnuje parametry zadání pro kvalitní a odbornou přípravu konkrétních projektů městského nájemního bydlení. Zadání vzniklo ve spolupráci Pražské developerské společnosti (PDS) a Institutu pro plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Dokument je závazný pro všechny organizace hl. m. Prahy a doporučený pro jednotlivé městské části. Zadání investora definuje hlavní cíle městské bytové výstavby, její principy, strukturu městských bytů a také se soustředí na její přípravu a realizaci investic.

Jedním ze zásadních problémů hlavního města je nedostatek dostupného bydlení, na jehož základě vznikla v loňském roce PDS, která má za cíl připravit projekty především městského nájemního bydlení. V současnosti totiž Praha vlastní pouze 31 tisíc bytů, a jedním z úkolů PDS je tak městský bytový fond rozšířit.

Praha však postrádala dokument stanovující standardy pro městskou bytovou výstavbu, které by sloužily nejen PDS, ale i dalším odborům Magistrátu hl. m. Prahy, městským akciovým společnostem, příspěvkovým organizacím, případně městským částem, jako podklad pro zadání konkrétních projektů. Rada hl. města dnes proto schválila tzv. Zadání investora, ve kterém investor definuje cíle svého projektu, požadavky a preference na zpracování návrhu. 

„Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu definuje náš společný pohled na aktivity v oblasti výstavby městského nájemního bydlení. Jako dlouhodobý investor připravujeme projekty hospodárné, zároveň kvalitní a podporující společenskou soudržnost. Velký důraz klademe na celkové urbanistické řešení, reprezentativní architekturu, veřejný prostor a krajinářský návrh,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj.

Dokument se věnuje obecným požadavkům na projekt jako je cena stavebních prací, standard bytů či jejich velikost. Odkazuje však i na detailnější specifika jako je umístění domu, jeho využití, architektura či parkování. „Díky schválenému zadání investora nebude město muset u každého nového bytového domu od nuly vymýšlet, jaké má být dispoziční řešení a skladba bytů, což urychlí přípravu projektů. Standardy se mohou časem měnit, v tuto chvíli je ale zásadní, že město ví, jaké bydlení chce stavět,“ dodává Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti

„Při přípravě a realizaci investic musí mít veřejný sektor ambici dlouhodobého výhledu v řádech desítek let. Pro HMP a potažmo PDS musí být prioritou, aby hospodárnost projektů při jejich přípravě, realizaci, užívání a budoucích úpravách mohla být správně a odborně do projektů integrována. Obecný návrh Zadání investora je kvalitním průvodcem a pomocníkem k sestavení zadání na míru pro každý konkrétní projekt s ohledem na velikost projektu, lokalitu a preference ze strany investora – v případě PDS města,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.

Přípravná fáze projektu je pro investora nejdůležitější, jelikož má největší možnost ovlivnit výslednou podobu a hodnotu budoucí stavby. V dalších fázích rozpracovanosti projektové dokumentace a stavební realizace výrazně narůstají náklady na dodatečné změny. Na začátku se tak nastavují procesy, na kterých je založený celý projekt, padají zásadní rozhodnutí, stanovují se cíle a standardy projektu. Zadání investora je tak nezbytným podkladem nejen v developerských projektech soukromých subjektů, ale v některých zahraničních městech i pro orgány samosprávy.

„Praze dosud chyběl dokument, který by jasně definoval konkrétní požadavky města na podobu připravované bytové výstavby. V úvodních fázích jeho zpracování jsme proto vycházeli především ze zkušeností zahraničních měst. Inspiraci jsme čerpali například z obdobných standardů Mnichova, Bruselu či Glasgow, tedy měst, která se aktivně podílejí na vlastní bytové výstavbě,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Pražská developerská společnost (PDS)
byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace Hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva HMP předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví HMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.

tisková zpráva
zdroj foto: iStock

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*