Rekonstrukce domu v Radniční ulici v Českém Krumlově

Zadání
Úkolem bylo zachovat obchodní charakter přízemí a v 1. patře respektovat obytnou funkci. Důležitou zásadou řešení bylo zachovat a využít principu historické dispozice i veškerých charakteristických prostorových vazeb vnitřního organismu. Hygienické zázemí obchodu, omezené na minimum, bylo vyčleněno do klenuté místnosti v přízemí. Sanitární jádra dvou bytových jednotek v 1. patře byla umístěna jednak v chodbě, poničené již dřívějšími zásahy, a jednak v postranním křídle při štítové zdi sousedního domu. Těsně před zahájením obnovy domu bylo rozhodnuto o dočasném využití prostorného bytu v hlavním traktu pro účely prezentační.

Popis stavby
Starobylý dům (první zmínka 1532) je situován v exponovaném nároží Radniční a Dlouhé ulice. Velkolepá gotickorenesanční přestavba je spjata s výstavbou krumlovské Kaplanky z let 1516—1518. O další nákladnější transformaci svědčí vzrůst ceny domu kolem roku 1667. Barokní úprava pochází z doby okolo roku 1746. Celý dům prošel následně klasicistní úpravou a poslední přestavbou kolem roku 1867, kdy bylo také vybudováno nové schodiště a prosklená pavlač ve dvorním traktu. Z této doby pochází i krov, podstata dochované úpravy průčelí, výzdoba řady místností. V 30. letech 20. století došlo k vybourání pravého krámského výkladce s klasicistním ostěním, ale jeho nahrazení novým neforemným výkladcem. Pro uchování autenticity domu však bylo důležité, že v průběhu dvacátého století byl dům naštěstí ušetřen celkové přestavby.

Konstrukce
Na základě podrobných průzkumů, inventarizace prvků a detailního projektu byly vytvořeny předpoklady pro stavebně-restaurátorskou obnovu. Stávající konstrukce byly pietně opraveny bez zbytečné demontáže a bez vkládání soudobých konstrukčních elementů. K uchování i ohleduplné opravě rozsáhlého bohatství dochovaných podlah, dveří, oken, mříží a dalších autentických detailů, přispělo nejen systematické zpracování inventarizace, ale v neposlední řadě cílevědomé zahrnutí do podrobných restaurátorských záměrů. V souladu s celkovým pojetím obnovy nebyl při rozhodování o existenci či způsoby opravy uplatňován obvyklý diferencovaný přístup dle významu či výtvarné hodnoty jednotlivých prvků. Stejná ohleduplnost a nároky na odbornost ošetření byly vyžadovány například jak při restaurování unikátních kovaných dveří z 16. století, tak při opravě utilitárních svlakových vrátek z konce 19. století. Uplatňování kontrastních řešení bylo v rámci celého objektu principálně vyloučeno. Mimořádná péče byla věnována výslednému prezentování všech vnitřních prostorů. V rámci průzkumu omítek v interiérech byla zjištěna existence četných výmaleb interiérů. Při restaurování byla dána zpravidla přednost mladším presentačním vrstvám, dodatečný omítkový překryv slouží jako trvalá ochrana starší výzdoby. V průběhu realizace byla též učiněna řada pozoruhodných nálezů. Mezi unikáty patří bezesporu nález monumentální figurální kompozice se sv. Kryštofem a výsek hvězdného nebe ve vstupní síni, které pocházejí z druhé poloviny 14. století a zařazují se mezi nejstarší doklady výtvarného projevu v regionu. Při opravě uličních průčelí, která obsahují složitá souvrství historických omítek i pozůstatků výtvarné presentace jednotlivých slohových fází od středověku až do konce 19. století, byla plně respektována poslední hodnotná vývojová fáze a uplatněna „premisa neměnnosti“. Základem pro finální úpravu se stala mimořádně působivá situace s dochovanou zemitou červenohnědou barevností úpravy z konce 19. století. Stanovené pojetí vycházelo z přesvědčení, že nejsme oprávněni svévolně měnit historickou podobu domu na základě soudobých estetických pohledů, byť se jedná o úpravu ve vývojové posloupnosti nejmladší. V rámci řešení hlavního průčelí byla provedena jediná korekce, a to zrušení necitlivé úpravy výkladce z 30. let 20. století a rehabilitace klasicistní úpravy s obnovou kamenného portálu a dveřnic.


Adresa: Radniční čp. 29, Český Krumlov
Investor: Českokrumlovský rozvojový fond, s. r. o.
Projektant: GIRSA AT, s. r. o. — Atelier pro rekonstrukce historických staveb Praha
Autoři: Václav Girsa, Miloslav Hanzl
Spolupráce: Monika Zemanová, Jaroslav Svěrek
ST: Miloš Svoboda
Elektro: Bohumil Tejnor
ZT: Miloš Klečka
ÚT: Stanislav Jirucha
VZT: Pavel Záruba
PO: Doubravka Brouzdová
Památkový dohled: Danuše Thimová
Stavebně historické a restaurátorské průzkumy: Jan Muk, Jiří Bloch, Karel Hrubeš
Restaurátorské práce: Karel Hrubeš
Dodavatel: VIDOX — stavební a obchodní společnost, s. r. o.
Hlavní stavbyvedoucí: Jiří Ungerman
Studie: duben 1999
Projekt: září 1999
Realizace: listopad 2000 — červen 2001
Plocha stavebního pozemku: 512 m2
Zastavěná plocha: 470 m2
Zpevněná plocha: 42 m2
Obestavěný prostor: cca 5400 m3

Stavební náklady
Celkem: 10 700 000 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*