Revitalizace objektu č. p. 1751/II a bastionu novoměstského opevnění

Fotogalerie ke článku (11)

Bastion - zákres do fotografie

Bastion - zákres do fotografie

Bastion - zákres do fotografie

Bastion - zákres do fotografie

Bastion - půdorys - návrh - situace

Bastion - půdorys - návrh - situace

Bastion - noční pohled

Bastion - noční pohled

Bastion - noční pohled

Bastion - noční pohled

Bastion - model návrhu - pohled od východu

Bastion - model návrhu - pohled od východu

Bastion - model návrhu - pohled od západu

Bastion - model návrhu - pohled od západu

Bastion - model návrhu - pohled od severu

Bastion - model návrhu - pohled od severu

Bastion - model navrhu-pohled od jihu

Bastion - model navrhu-pohled od jihu

Bastion - zákres do fotografie

Bastion - zákres do fotografie

Bastion - podélný řez terénem

Bastion - podélný řez terénem
Celá fotogalerie (11)

Veřejná anonymní jednokolová ideová architektonická soutěž.
1. cena - MCA atelier, s. r. o., Pavla Melková, Miroslav Cikán

Vyhlašovatel: Městská část Praha 2
Předmět soutěže:
Zpracování komplexního architektonického návrhu řešení stavby č.p.1751/II a úpravy terénu bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2, tedy tvarového, dispozičního, provozního a technologického řešení s ohledem na kulturně — historický kontext a vyjímečnost této pohledově exponované lokality v rámci Pražské památkové rezervace.
Termín konání: 28.6.-10.10. 2007
Porota: 
Václav Vondrášek, MČ Praha 2 — zástupce starosty;
Jiří Paluska, MČ Praha 2 — zástupce starosty
Jiří Plos (ČKA)
Petr Malinský (ČKA)
Jan Sedlák (ČKA)
Náhradníci poroty:
Martina Bártová (NPÚ) , Radim Perlín, Martin Žižka


1. cena:
MCA atelier, s. r. o. , Pavla Melková, Miroslav Cikán
spolupráce: Peter Buš , Peter Lényi

Hodnocení vítězného návrhu:
Kultivovaný návrh celistvého urbánního a architektonického řešení vhodně zapadajícího do okolí, podložený kvalitní analýzou řešeného prostoru a jeho širšího zázemí, respektujícího širší vztahy. Návrh je profesionálně ověřen grafickým modelem prokazujícím hmotovou, funkční i ekonomickou reálnost i důvodnost návrhu. Návrh svou otevřenou koncepcí skýtá mimořádně velký potenciál pro dopracování v návazných fázích a v nabídnutých strukturách skýtá možnost variability funkčního využití.


TECHNICKÁ ZPRÁVA AUTORŮ VÍTĚZNÉHO NÁVRHU:
CELKOVÉ ŘEŠENÍ

Stávající objekt 1751, ze kterého dnes zůstala zřícená torza zdí, byl původně desinfekční stanicí postavenou na konci 19. století. Stavba byla jako ryze utilitární vymístěna na „periferii“ nemocnice na Karlově. Tím narušila fortifikační charakter místa a kompaktní tvar a čistou linii původního opevnění.
Objekt svou výškou zakrývá významně objekty v pohledovém druhém plánu a zároveň ruší možné výhledy na Prahu z parteru samotného bastionu i přilehlého okolí.

V současné době , kdy oblast hradeb je z památkového hlediska a jako součást exponovaného panoramatu Prahy mimořádně cenná, považujeme zachování a zdůraznění původních kvalit ještě před dostavbou sanitárního objektu za prioritu při návrhu řešení revitalizace.

Navrhujeme proto na místě zříceného objektu 1751 již nestavět znovu nadzemní objekt, který je zbytečným zásahem do panoramatu, nepřirozenou hmotou v jinak čisté průběžné linii hradeb. Objekt ruší siluetu historicky významných objektů v druhém plánu, které hmota bastionu zásadně akcentuje.

Záměr předpokládá, že součástí revitalizace bastionu na pobytový parter bude také budova zázemí. Po důkladné analýze archeologických podkladů byly určeny historické úrovně původních terénů a konstrukcí. Stávající svahovitý teren a zároveň existence masivních navážek umožňují v návrhu umístit objekt do úrovně souvrství stávajících novodobých navážek. Výška objektu je limitována ve spodní úrovni výškou původních barokních konstrukcí a jejich ochranou, v horní úrovni pak horní hranou jižní, západní a severní zdi. Stavba by tak nebyla v žádných dálkových pohledech viditelná. Navržený objekt a úpravy se umístěním a půdorysným obrysem shodují s objektem 1751 a archeologickými nálezy Návrh tak syntetizuje existenci původního objektu a historických úrovní terénu.
Z hlediska priority kvality pohledů na pražské panorama neumisťujeme do západní části vzrostlé stromy, které by zastiňovaly hlavní výhled z východní a severní části bastionu. Navrhujeme event. pouze nízkou zeleň v podobě stříhaných linií keřů.

Využití potenciálu lokality pro pobyt v místě:
Panoramatické výhledy na Prahu:
Jednou z hlavních kvalit pobytu na ploše bastionu jsou jedinečné panoramatické pohledy na Prahu. Na jihovýchodní straně Nuselské údolí, na jihozápad Vyšehrad , na severozápad Malá Strana.
Navržené řešení proto maximálně umožňuje tyto pohledy prožít ze všech míst parteru a umocnit jejich účinek.
- částečné zapuštění budovy do terénu (tj. nezastínění výhledu nadzemní budovou)
- úprava terénu tak, aby ze všech míst bylo přes hradební zdi panorama viditelné z výše pohledu člověka
- umístění kavárny s celoprosklennou stěnou ve směru nejkrásnějšího výhledu na Vyšehrad — „princip zarámovaného obrazu“
- vytvoření pobytových míst v parteru , které k vnímání pohledů vybízejí ( schody s možností sezení orientované ve směru výhledu, terasy „ubíhající“ ve směru výhledů....
- stromy umístěné pouze ve východní části, v západní části by zastiňovali výhledy.

Přímý kontakt s památkovou autenticitou místa
Jedinečnou hodnotou místa je jeho památková autenticita. V místě je zachováno množství původních konstrukcí a materiálů (gotické zdi, původní barokní konstrukce...)
Kromě toho, že je nezbytné tyto konstrukce zachovat a zabezpečit, je důležité využít jejich informativní potenciál.
Tam, kde je to možné bez ohrožení památkových konstrukcí, navrhujeme optické zpřístupnění těchto konstrukcí.
- gotická zeď podél šikmého chodníku, uzavřená za skleněnou stěnou , jemně nasvětlená, s informačními texty integrovanými ve skle.
- fragmenty původních barokních terénů v západní části viditelné shora, zakrytých v líci terénu pancéřovým sklem, jemně nasvětlené. Prvky mohou být prezentovány i v podlaze kavárny a terasy, které jsou předpokládány ve výši nad původním terénem. Přesné umístění fragmentů bude určeno po event.odhalení skutečně zachovaných zbytků pův. dlažeb
- původní konstrukce nad úrovní terénu, volně přístupné, stavebně a restaurátorsky stabilizované.
Součástí úprav je také komplexní informační systém mapující celkový historický vývoj místa.

Genius loci místa
Bastion U Božích muk je výjimečným místem s charakterem fortifikační architektury a zároveň svou polohou a součástí klidové zeleně dle urbanistické studie MČ P2.

Cílem navržených úprav je zachovat a podtrhnout pevnostní charakter, jsou použity výrazové prostředky, které tomuto charakteru odpovídají a navazují na něj. Návrh podřizujeme logice odpovídající baroknímu inženýrskému a fortifikačnímu dílu. Jednoduché plné masivní konstrukce. velkorysé nečleněné plochy a objemy průběžné linie. Tradiční materiály.

Zároveň návrh vytváří pobytové místo odpovídající funkci klidové zeleně. Možnost posezení, stín, výhledy, procházka po ochozech, návštěva kavárny, potřebné technické zázemí pro park. Kulturní aspekt pobytu: informační systém o historii místa, zpřístupněné historické fragmenty — gotická zeď, barokní terény...

Součástí návrhu je zapojení bastionu do systému zeleně oblasti : schody v západní části, brána ve východní části.

Zachování a zdůraznění památkové hodnoty místa
Zachování památkově cenných prvků je jednou z priorit návrhu. Podkladem je archeologický a stavebně historický průzkum: Petr Starec a Ladislav Valtr, 2003, Staletá Praha XXIV.
Součástí celkových úprav bude zachování, rekonstrukce, konzervace a tam kde je to možné odhalení a pohledové zpřístupnění historických konstrukcí a prvků. (hradební zdi, gotická zeď, fragmenty konstrukcí obvodových fortifikačních opěr a původních dlažeb)

Stavební zásahy nenarušují stávající památkově hodnotné konstrukce. Objekt zázemí bude založen nad předpokládanou úrovní původních barokních terénů, jejichž výška ve východní části se předpokládá min. cca 1700 mm pod stávajícím terénem, tvořeného navážkami.
Předpokládáme, že na základě upřesnění výšky historických úrovní v další fázi průzkumu bude výška založení objektu detailně upravena. Koncept návrhu je výškově variabilní a v ideálním případě by byl výškově sjednocen s okolním terénem východní části.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Úpravy parteru, terénní úpravy
Ve východní části budou zčásti odstraněny navážky a snížena pochozí úroveň terénu.
Dnešní výškový rozdíl mezi východní a západní částí se sníží a bude vyrovnán jemnými plynulými terasami v šíři bastionu.

Východní i západní část bastionu jsou funkčně uvažovány jako pobytový klidový parter. Po vnitřním obvodě celého bastionu je možnost procházení podél hradební zdi po chodnících v úrovni terénu. Tyto chodníky jsou částečně tvořeny odkrytými původními ochozy (zrekonstruovaný odhalený ochoz v západní části), částečně nově vytvořené chodníky s kamenným dlážděním. Zároveň je možné procházet po vnitřním obvodu hradeb po stávajícím původním vyvýšeném ochozu ( východní část). Vyvýšený ochoz bude ochráněn zábradlím tvořeným subtilní horizontální ocelovou tyčí s černým grafitovým nátěrem.
V západní části a v centru bastionu je travnatá pochozí plocha s možností sezení ve směru výhledů.

Do travnaté plochy a k dosazeným stromům doporučujeme instatlaci automatického závlahového systemu.
Ve střední části bastionu je umístěn objekt zázemí . Před prosklenou stěnou je plocha pro venkovní sezení kavárny s výhledem.
Zpevněné plochy ve střední a východní části umožňují pořádání příležitostných komorních kulturních akcí.

Osvětlení, mobiliář.
Osvětlení parteru je navrženo tak, aby nebylo nutné umísťovat do prostoru stožárové osvětlení.
Tam, kde to umožňuje existence nových konstrukcí (zdi objektu zázemí, nové schody....) umisťujeme boční zapuštěná směrovaná světla do líce zdí. V ostatních částech jsou umístěna zemní zapuštěná směrová svítidla s ochranou proti oslnění.
Žádná zapuštěná svítidla nejsou umístěna do historických konstrukcí.

Vybavení mobiliářem navrhujeme minimální, hlavní „mobiliář“ tvoří svojí členitostí a různorodostí samotné konstrukce a prvky bastionu.
V západní části umisťujeme lavičky do zpevněných zálivů, eventuelně se skrytým kotvením do terénu proti odcizení. Lavičky jsou klasické, sedák dřevěný v barvě přírodního dřevo, nohy litinové v přirozeném kovovém odstínu.

Zeleň a povrchy:
Ve východní části jsou dosazeny solitární lípy ( Tilia Flavescens Glenleven). V západní části stromy neumisťujeme, protože v této poloze by zastiňovali panoramatické výhledy na město.
Parter celé plochy je pojednám jako zelený. V západní s střední části je umístěn trávník s možností vstupu. Ve východní části je umístěna kamenná dlažba s prorostlou travní spárou.
Zpevněné plochy jsou navrženy z kamenné dlažby do štěrkového propustného podloží. Kámen štípaná žula, béžovo šedo růžový melír. Kladení do nepravidelných řádků, kameny proměnlivé šířky.

V severovýchodním cípu je plocha uzavřená mříží s bránou. Mříž tvořena vertikálními ocelovými tyčemi nahoře s výrazným zašpičatěním, s černým grafitovým nátěrem.

Budova č.p. 1751
Budovu č. p. 1751 umisťujeme jako polozapuštěnou pod teren. Umístění navrženého objektu a jeho půdorysný obrys jsou shodné s původní budovou.
V objektu je umístěna kavárna s výstavní plochou, samostatně přístupné WC pro návštěvníky parku, sociální zázemí personálu, zázemí pro ostrahu.
Objekt je osvětlen v západní části přímým denním osvětlením celoprosklennnou čelní stěnou. Východní část (zázemí) polozapuštěná do terénu je osvětlena střešními světlíky krytými pancéřovým sklem, v horní úrovni v líci terénu..
Mezi objektem a severní gotickou zdí je mírná rampa spojující západní a východní část bastionu. Rampa sklonem umožňuje i využití pro postižené osoby.
Zároveň průchod rampu umožňuje prohlídku gotické zdi v celé její výši. Zeď je zafixována, stabilizována a kryta konstrukcí z pancéřového skla po celém obvodě a shora.
Další propojení mezi západní a východní části umožňují široké venkovní kamenné schody. Mezi pochozí stupně jsou vkládány bloky dvojnásobné výšky umožňující sezení s výhledy.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*