Schüco sníží objem emisí CO2 do roku 2025 o 30 %

Ambiciózní cíle v oblasti snižování CO2, které si společnost Schüco stanovila společně se Světovým fondem na ochranu přírody (WWFN), přispějí k omezení globálního oteplování na 1,5 °C, v souladu s Pařížskou dohodou. Potvrzuje to iniciativa Science Based Targets  (SBTi), která podporuje firmy v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. V této souvislosti společnost Schüco opět připomíná svůj závazek a cíl svého partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody, tedy posílit udržitelnost v oblasti stavebnictví. 

„Budovy s environmentální certifikací, udržitelné energetické koncepce a vyšší energetická účinnost výroby – z technického hlediska nabízí stavebnictví řadu možností, jak snížit emise CO2. Přesto však stále výrazně zaostává – jak z hlediska cílů stanovených německou vládou, tak z pohledu iniciativy Science Based Targets omezit globální oteplování na 1,5 °C. Pro naplnění Pařížské dohody je však nutným předpokladem stavebnictví, které usiluje o ochranu přírody. „Budovy, které dnes stavíme nebo rekonstruujme s ohledem na energetickou účinnost, budou využívány řadu desetiletí. Významnou měrou tedy přispějí k tomu, kolik energie budeme v budoucnu potřebovat k životu a k práci. Značný dopad má také spotřeba zdrojů ve fázi výstavby. Proto je mimořádně důležité, abychom urychleně podnikli správné kroky,“ říká Andreas Engelhardt, Managing Partner společnosti Schüco International KG. „V partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody analyzujeme, jak můžeme jako společnost přispět k této změně směru. Jedním z výsledků jsou jasně definované cíle v oblasti snižování CO2. Těší nás, že iniciativa Science Based Targets nyní tyto cíle potvrdila.“

Základem je společná klimatická strategie
Konkrétně se společnost Schüco snaží snížit svůj absolutní objem emisí CO2 do roku 2025 ve srovnání s referenčním rokem 2018 o 30 %. Tento cíl zahrnuje emise z vlastní výroby, nakoupených energií a při získávání surovin, včetně dalšího zpracování a využití produktů Schüco. Společnost usiluje o naplnění své vize, že do roku 2040 již nebude generovat žádné emise škodlivé pro životní prostředí. Základem tohoto úsilí je neutrální uhlíková stopa v celém řetězci, který společnost Schüco nastínila ve své poslední zprávě o udržitelnosti – Schüco tak patří mezi hrstku firem ve stavebnictví, které o toto usilují.

Absolutní objemy redukce CO2 nad rámec uvedených cílů byly ověřeny pracovníky iniciativy Science Based Targets a uznány jako vědecky podložené. To znamená, že splňují míru dekarbonizace stanovenou vědci specializujícími se na studium klimatu a dosahují hranice 1,5 °C. Společnost Schüco se tím řadí po bok průkopnických německých podniků s klimatickými cíli, které jsou ambicióznější než cíle stanovené německou vládou.

„Firmy hrají klíčovou roli při dosahování klimatických cílů stanovených v Pařížské dohodě. Společnost Schüco svými závazky vysílá jasný signál, že k převzetí odpovědnosti za klimatickou krizi jsou připraveny rovněž tyto subjekty,“ uvedl Eberhard Brandes, generální ředitel německé pobočky Světového fondu na ochranu přírody. „Světový fond na ochranu přírody těší, že společnost Schüco se svými ambiciózními plány v oblasti snižování emisí určila standardy pro celý obor stavebnictví.“

Nástrojem jsou udržitelná stavební řešení
V průběhu roku bude Schüco spolupracovat se Světovým fondem na ochranu přírody na přetváření potvrzených klimatických cílů v konkrétní opatření a jejich začleňování do své každodenní činnosti. Oba partneři věří, že nejdůležitějším faktorem je realizace udržitelných stavebních řešení s maximální energetickou účinností. Tento přístup zahrnuje nákup specifických materiálů a výrobu produktů šetrných k životnímu prostředí, u nichž je prokázáno, že šetří zdroje. Pro společnost Schüco znamená udržitelnost také to, že okenní, dveřní a fasádní systémy se po fázi využití vracejí zpět do procesu recyklace. U svých produktů proto firma klade značný důraz na recyklovatelnost použitých materiálů a v projektové fázi věnuje zvýšenou pozornost jejich následné separovatelnosti.

V souvislosti s klimatem sleduje Schüco objem svých emisí dle protokolu o skleníkových plynech (GHG) již od roku 2011. Aby bylo možné v budoucnu plně naplnit redukční potenciál, usiluje společnost Schüco o přijetí opatření ve všech oblastech své činnosti. Účelem příslušných cílů je systematicky dále snižovat spotřebu energií a zdrojů.

Cílem je omezení globálního oteplování
Partnerství mezi společností Schüco a Světovým fondem na ochranu přírody probíhá již od konce roku 2018, přičemž počáteční období trvá tři roky. V rámci spolupráce partneři spojí své odborné znalosti a přispějí k dosažení cíle Pařížské dohody o změně klimatu, tedy omezení globálního oteplování na 1,5 °C. Společně zavedená, vědecky podložená klimatická strategie představuje pro Schüco první milník. Partnerství se dále zaměří na formulaci opatření pro zvýšení udržitelnosti výroby a nákupu materiálů. 

O Světovém fondu na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature – WWF):
Náš cíl: Chceme zastavit degradaci přírodního prostředí planety a budovat budoucnost, v níž lidé žijí v souladu s přírodou. S pěti miliony příznivců a pobočkami ve více než 100 zemích světa je Světový fond na ochranu přírody největší mezinárodní organizací na ochranu přírody a životního prostředí na světě. Jeho německá pobočka konstruktivně spolupracuje s podniky na projektech a průmyslových iniciativách a dále v rámci bilaterálních partnerství při řešení environmentálních problémů. Na základě spolupráce s podniky usiluje Světový fond na ochranu přírody o transformaci dodavatelských řetězců a procesů tvorby hodnot na ekologicky šetrné ekonomiky, které šetří zdroje. Spolupracujeme s průmyslovými odvětvími a organizacemi, jejichž transformace slibuje výraznou změnu – přímo prostřednictvím snížení jejich uhlíkové stopy a nepřímo prostřednictvím jejich vlivu na dané odvětví a trhy. Více informací na adrese www.wwf.de.

O iniciativě Science Based Targets:
Iniciativa Science Based Targets (SBTi) byla založena v roce 2015 a u jejího zrodu stály neziskové organizace CDP (Carbon Disclosure Project), Global Compact Organizace spojených národů, World Resources Institute a Světový fond na ochranu přírody. Podporuje podniky k tomu, aby přispívaly k plnění klimatických cílů dohodnutých v Paříži, a hraje klíčovou roli při snižování celosvětových emisí skleníkových plynů. Za tímto účelem iniciativa definuje a podporuje přístupy vycházející z osvědčených postupů pro stanovení vědecky podložených klimatických cílů. V současné době je členy iniciativy přibližně 750 firem a více než 300 již potvrdilo cíle v oblasti ochrany klimatu. Více informací na adrese www.sciencebasedtargets.org.

podle podkladů společnosti Schüco

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*