STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uspořádala ve čtvrtek 10. září 2020 již třetí ročník celostátní odborné konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň. Konference byla tematicky zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí; na výměnu informací o současných návrhových a prováděcích postupech při návrhu, realizaci a hodnocení nosných konstrukcí; na přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví.

Konferenci zahájil Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., a po úvodním slovu předal mikrofon Ing. Robertu Špalkovi, místopředsedovi ČKAIT: „Sešli jsme se dnes proto, abychom si vyměnili informace o problematice při navrhování nosných konstrukcí. Ani připravovaná rekodifikace stavebního práva nezmění chválabohu nic na tom, že fyzikální zákony i nadále platí a je na nás, abychom je používali dobře. I k tomu by měla sloužit letošní konference.

V letošním roce byla tematika konference především zaměřena na železobetonové stavby, které jsou jedním ze základních typů nosných konstrukcí staveb, a technické aspekty návrhu a provádění těchto konstrukcí.

Předmětem přednášek našich předních odborníků z ČVUT v Praze, Fakulty stavební, Kloknerova ústavu ČVUT v Praze a z praxe byly přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví. Jednalo se zejména o oblast zatížení stavebních konstrukcí, zděné a betonové konstrukce a zakládání staveb.

Na proces plánování, zadávání a přípravy výstavby má dnes zcela zásadní vliv atomizace projektové činnosti do malých skupin a nedostatečné a neprofesionálně stanovené vstupní podklady a koordinace činností. Vliv má i nevhodný výběr zpracovatelů projektové dokumentace a dodavatelů konstrukce stanovovaný většinou stavebníkem podle nejnižší nabídkové ceny. Práci tak získávají i osoby a společnosti s nízkou mírou zkušenosti, včetně účasti manažerů s odborně slabou nebo i chybějící kvalifikací, svoji roli také hraje dominance architektonické obce a ztráta profesní cti. Podle regulí stavebního zákona by zárukou odborné způsobilosti měla být vždy účast tzv. autorizovaných osob, které podle zákona absolvují zkoušky v oblasti projektování nebo provádění staveb a v oboru svojí stavební specializace.

Důležitým tématem konference bylo také hodnocení stavu existujících konstrukcí. Jedná se o využití původních nosných konstrukcí budov pro další období nebo i nové využití. Tyto konstrukce již mají za sebou mnoho let provozu a projevují se u nich vlivy stárnutí a působení vnějšího prostředí. Na konferenci byly uvedeny špatné příklady, kdy u starších betonových staveb nebyl jejich stav správně vyhodnocen a vznikl rozpor v doložení únosnosti konstrukce. Jednalo se např. o úpravy ploché střechy panelového domu na střechu vegetační a o stanovení stavu nosné železobetonové konstrukce po požáru v bytě panelového domu.

V období posledních dvou let byly mezi odborníky ČKAIT také řešeny havárie a poškození stavebních konstrukcí, které jsou známy ze sdělovacích prostředků. Jednalo se například o zřícení střechy tělocvičny v České Třebové, havárii lávky v Troji nebo požáry v bytech panelových objektů.

Na konferenci zaznělo, že zlepšení dnešních poměrů při navrhování a výstavbě konstrukcí není věcí pouze jednotlivých projektantů, firem nebo jen profesních organizací jako je ČKAIT. Je nutné stav napravovat společným úsilím pod jednotným centrálním vedením a s přispěním dalších stavebních institucí, organizací, úřadů a společností. A tak účastníci konference mohou doufat, že zlepšení přinese právě zmíněný nový stavební zákon, na kterém se ČKAIT snaží co nejvíce podílet. 

Konference byla určena nejen pro stavební odborníky, projektanty a statiky, ale i pro investory a další pracovníky ve stavebnictví, kteří se zabývají přípravou, prováděním a opravami staveb a jejich nosných konstrukcí. 

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*