Tábor vyhlásil soutěžní workshop na novou obytnou čtvrť

Soutěžním workshopem lokality bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře by měla vzniknout nová samostatně fungující obytná čtvrť Dvorce, která se citlivě zapojí do živé existující struktury města, zaplní aktuální poptávku potřeby razantního navýšení bytového fondu a dále případně doplní chybějící potřeby okolí. Sekretář soutěže Ing. arch. Iveta Čierná uvádí, že „Záměrem města Tábor je nalezení optimálního, nadčasového, urbanistického řešení území v souladu se současnými urbanistickými trendy využití území s ohledem na udržitelnost rozvoje místa“ a dodává, „Město počítá s etapizovanou výstavbou, kterou bude realizovat společně se soukromými investory“.  Předmětem je návrh urbanistického řešení v rozsahu studie, která stanoví formu a funkční využití území vč. návaznosti na okolí. Město stanovuje podrobné požadavky na urbanistické řešení, bydlení, služby a podnikání, občanskou vybavenost, zelenou a modrou infrastrukturu, dopravní a technickou infrastrukturu, etapizaci a ekonomiku území. 

Vizí nového areálu je samostatně fungující smíšená městská čtvrť kombinující bydlení, pracovní příležitosti, základní služby, občanskou vybavenost a sportovně-relaxační možnosti s využitím širší občanské vybavenosti v okolí. Doplněním místní vybavenosti v parteru domů současně umožnit práci v blízkosti bydlení a nabídnout tak zajímavou alternativu dojíždění do Prahy. Pestrou skladbou různých forem zástavby, typologických variant, vlastnických struktur a funkční náplně přinést rozmanitost budoucích obyvatel a vytvořit tak nové atraktivní místo v této části města. Představa města o cílové hustotě zastavění čtvrti lze charakterizovat jako kompaktní zástavbu doplněnou kvalitními veřejnými prostranstvími ulic a míst k setkávání. Pro dosažení této vize je zásadní snížení podílu parkování aut v ulicích a navržení takového řešení dopravy v klidu, které bude ekonomické a funkční zároveň. Město Tábor hledá nejen kvalitní návrh, ale celý projekční tým architektů, s kterým bude dlouhodobě na nové čtvrti spolupracovat. Záměrem města je nalezení optimálního využití území s ohledem na udržitelný rozvoj.

Město Tábor se rozhodlo jít formou soutěžního workshopu a ohledem na možnost konzultace a dialogu více aktérů během procesu zpracovávání. Průběh soutěžního workshopu je rozdělen do třech jednání, kterých se bude účastnit 5 vybraných účastníků na základě vybraných předložených žádostí o účast a portfolií prací. Žádost o účast může podat ten, kdo splní požadavky dle soutěžních podmínek. Účast v soutěži není omezena referenčními stavbami, žádosti o účast je možné podat do půlky listopadu.

Město má zájem realizovat rozvoj nové čtvrti ve vlastní režii, připravit územní studii a podrobné podmínky a na trh nabízet již konkrétní pozemky s přesnými pravidly pro výstavbu. Město tak bude investorem technické a dopravní infrastruktury v území.

Termín podání žádostí o účast: 13.11.2020 do 14 hodin
1. jednání soutěžního workshopu – prohlídka řešeného území: nejdříve 7.12.2020
2. jednání soutěžního workshopu – představení a projednání KONCEPTU rozvoje řešeného území: nejdříve 3.2.2021
3. jednání soutěžního workshopu – představení a projednání URBANISTICKÉ STUDIE řešeného území a konečné rozhodnutí poroty: nejdříve 24.3.2021

Porota je složená z odborníků architektů a urbanistů ve složení doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka a v roli předsedkyně poroty doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. a dále PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. Za město v porotě zasednou Ing. Štěpán Pavlík, starosta města a Mgr. Václav Klecanda, místostarosta města; Ing. Michaela Petrová, místostarostka města, Ing. Olga Bastlová, místostarostka města. Součástí procesu budou také přizvaní odborníci z mnoha oborů zabývající se životním prostředím, dopravou, městským developmentem a ekonomikou návrhu, modrozelenou infrastrukturou, městských brownfield a další.

Více informací najdete na webových stránkách soutěžního workshopu na adrese www.dvorce-tabor.cz.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*