Terminál Praha východ

Projekt získal první místo v soutěži na zpracování architektonicko – urbanistického návrhu pro stavbu železničního terminálu Praha východ. Terminál bude součástí vůbec prvního vysokorychlostního úseku v ČR jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Brno a VRT Praha – Hradec Králové. Svým architektonickým i technickým řešením symbolizuje novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě VRT napojí na evropskou železniční síť.

Porota ocenila přesvědčivé urbanistické, dopravní i krajinářské řešení s ohledem na okolí. Dále také přiměřené měřítko staveb terminálu, mostu i parkingu s efektivní konstrukcí. Technické i architektonické řešení detailů všech staveb je elegantní, další rozvoj poskytuje urbanistická struktura parkoviště. Případná výstavba nad parkovacími plochami může v budoucnu oslovit investory pro rozvoj služeb v přímé návaznosti na terminál.
 
Oddělená konstrukce mostu a terminálu porota hodnotí jako výhodnou. Z pohledu investičních návrhů se návrh jeví jako ekonomicky přiměřený.

Z autorské zprávy:
Vysokorychlostní železnice částečně nahradí leteckou dopravu, proto by se její terminály měly blížit prostředí letištních terminálů. Symboly takového řešení jsou prosklená hala, velkoryse zastřešené prostory nástupišť autobusů, taxi a K+R stání. Část vstupní haly je umístěna nad kolejištěm, cestující tak mají přímý výhled na projíždějící vlakové soupravy.

Trojcípá střecha haly v sobě obsahuje dynamiku vysokorychlostních vlaků a otevírá směrem k přijíždějícím cestujícím přívětivou náruč. Její předprostor definují dvě rozevírající se ramena, třetí rameno s odjezdovou halou směřuje kolmo přes trať. Dynamický tvar stavby odkazuje k rychlosti VRT vlaků, jeho obloukové křivky navazují na tvarosloví rozpletů kolejí. Piazzeta před otevřenou náručí vstupních ramen slouží jako relaxační a setkávací prostor, pěší jsou na ni vedeni středem. Po straně jsou umístěna čtyři stání autobusů. Proti vstupu do terminálu bude čtyřpodlažní parkovací dům. Cestující jsou vedeni do středu terminálu, pěší trasy budou osázeny stromy a oddělujícími pruhy zeleně. Systém parkovišť obklopuje budovu v soustředných kruzích, optimalizuje tak docházkové vzdálenosti k vlakům. Hlavními aspekty určujícími charakter parkovišť byly zadržování vody a eliminace přehřívání. Parkoviště jsme dělili čtyřmetrovými pruhy zeleně se zasakovacími příkopy a prostorem pro vzrostlé stromy. Celý prostor terminálu je chráněn pásem dosázeného smíšeného lesa z jihu a v koridoru mezi dálnicí a železnicí.

Spojující komunikace mezi exit 8 Jirny a budoucí exit 11 Nehvizdy z D11 bude vedena tak, aby se co nejvíce přimykala k navrženému dopravnímu koridoru dálnice D11 a vysokorychlostní železnice. Pole s polabskou ornicí tak nejsou dále dělena. Ornice shrnutá z dopravních ploch bude využita pro zelené pásy na parkovištích. Parkoviště budou veškerou dešťovou vodu zadržovat v krajině, asfaltová komunikace se odvodní do vsakovacích poldrů. Střecha parkovacího domu je řešena jako vegetační. Dešťová voda, která se nezadrží v rovině střechy, bude svedena do vsakovacího příkopu u paty objektu.

Dopravní obsluhu terminálu zajistí komunikace, vedená po jižním obvodu areálu. Další komunikační osu procházející terminálem tvoří silnice III/10163, spojující obce Nehvizdy a Horoušany. Komunikace má novou stopu, přes vlastní stanici VRT je převedena mostem. Uzlový bod komunikační kostry terminálu tvoří okružní křižovatka na jižním okraji areálu. Obvodová komunikace bude vedena v severojižním směru symetricky k silnici III/10163 a po obvodu přednádražní piazzety. Pro odstavování automobilů v areálu bude šest povrchových parkovišť a parkovací dům.
 
V přednádražním prostoru je u odbavovací haly terminál autobusové dopravy. První stání ve směru jízdy bude příjezdové, ostatní tři odjezdová. Do západní části piazzety jsou zakomponována další čtyři odstavná stání pro autobusy. V blízkosti haly jsou navržena stání K+R a taxislužby. Západně a východně od haly budou stojany pro jízdní kola, na každé straně pro 50 jízdních kol. Příjezd cyklistů k terminálu je umožněn ze čtyř směrů po stezkách pro chodce a cyklisty.
 
Sběrná komunikace, která tvoří hlavní dopravní napojení terminálu, je vedena podél tělesa vysokorychlostní trati. Západním směrem je napojena křižovatkou na novou trasu silnice II/101. Ve východním směru od terminálu je sběrná komunikace obdobným způsobem napojena na silnici III/2455 mezi Nehvizdy a Vyšehořovicemi, na níž je spolu s křižovatkou navržena také přeložka, s níž stávající silnice překoná těleso VRT po novém mostě. Na této silnici bude nová mimoúrovňová křižovatka s dálnicí D11 (exit 11 Nehvizdy), čímž je dosaženo přímého napojení nového terminálu VRT do obou směrů dálnice.

Konstrukční a materiálové řešení
Zastřešení terminálu tvoří lehká ocelová vazníková konstrukce, pokrytá plechovými lamelami. Trojcípé střešní křídlo budou vynášet železobetonové skruže, ve kterých je umístěn uzavřený stavební program terminálu a výtahy na nástupiště. Podlaha nad průjezdným profilem tratě je řešena jako železobetonová mostní konstrukce.

Podél železniční trati je v místě terminálu vybudovaná železobetonová opěrná stěna, která bude zapuštěna do svahovaného železničního koridoru. V prostoru opěrné stěny je pod středem terminálu železobetonové podzemní podlaží s technologiemi a zázemím pro zaměstnance.

Most silnice Nehvizdy-Horoušánky přes VRT je železobetonový komorový, podpíraný skružovými železobetonovými sloupy v místě nástupišť.

Dispoziční a provozní řešení
Nástupní hrany terminálu jsou přestřešené s přesahem dva metry. Do odjezdové haly lze vstoupit z pěti stran, v jejím středu je umístěn kruhový objekt s prodejem jízdenek, informacemi a WC. Po stranách haly budou sedačky pro cestující, kromě toho tu budou čtyři obchody.
 
Hala je umístěna na mostě nad kolejištěm, prosklené tubusy s eskalátory a schodišti vedou na ostrovní nástupiště. Na nástupišti pokračuje částečně uzavřený prostor zimních čekáren.

V suterénu terminálu budou umístěny technologické prostory, zázemí zaměstnanců, dopravní kancelář a ostraha. Místnosti jsou prosvětlené oknem směřujícím z opěrné stěny do kolejiště. Dopravní kancelář má přehled o pohybu vlaků v nádraží.

Technologické a energetické řešení
Vnitřní prostory haly jsou řízeně větrané a chlazené. Vertikální rozvody budou vedeny v konstrukci střešního křídla. Prosklené stěny kryje fólie s vysokým solárním faktorem, kromě toho je stíní přesahy střešní roviny.

Všechny objekty realizované v rámci stanice VRT Nehvizdy budou řešeny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Systémy vytápění, chlazení a vzduchotechniky budou voleny z oblasti nejnovějších energeticky úsporných systémů s využitím energie okolního prostředí a rekuperace tepla (například geotermální vrty).
 
Osvětlení je integrováno do stropu haly, osvětlení parkoviště bude řešeno pomocí LED svítidel.

Autoři: ov Nehvizdy 2020 v zastoupení Metroprojekt Praha a.s. – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Petr Malinovský, Petr Vyskočil; spolupráce Pavel Burian, Jaroslav Vala

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*