Vila v Beskydech

Urbanistické řešení
Pozemek pro stavbu vily pomyslně tvoří úpatí tří nejbližších beskydských vrcholů Lysá, Smrk a Skalka. Místo stavby, pro které se klient rozhodl, leží na samotné hranici golfového areálu a to při dohrávce jamky č. 1, jenž svou expozicí nabízí výhledy na již zmíněné 3 vrcholy. Pozemek má tvar takřka pravidelného obdélníku s podélnou osou severozápadní orientace a severovýchodně orientovanou klesající svažitostí s přímým výhledem na zbytek golfového areálu, část obce a Lysou horu. Pozemek se nenachází v ucelené urbanistické struktuře obce, ale v místě kde je již zástavba spíše rozvolněná, nově vznikající a v nejbližší vzdálenosti cca 80m. V místě je patrnější spíše vazba na okolní krajinu, potažmo golfový areál, nežli na urbánní strukturu obce, což bylo jedno z východisek, které návrh vily utvářelo. Dalšími prvky, jež návrh domu utvářely, jsou tzv. limity pozemku, kterými jsou: vedení páteřní trasy vodovodu DN 600 skrze pozemek s ochranným pásmem 6m na každou stranu, které znemožňuje zastavění více jak třetinu pozemku, dále pak severovýchodně klesající svažitost pozemku s převýšením cca 4m, a v neposlední řadě pak pohledy kolemjdoucích hráčů golfu, pro které je celý pozemek z jihozápadní strany tzv. jako na dlani. Pro maximalizaci využití zahrady a její návaznosti na krajinu spolu se zachováním soukromí uživatelů vily a respektováním trasy a ochranného pásma páteřního vodovodu, byl zvolen úzký obdélníkový tvar, resp. hmota domu, pro jehož osazení na pozemek byla zvolena severozápadní hranice pozemku, tedy poloha, kdy je dům rovnoběžně s podélnou hranou pozemku a v největší distanci od golfového hřiště při jihovýchodní hranici pozemku, a tvoří tak zároveň jakousi bariéru proti pohledům z budoucích zahrad, jež budou přiléhat k severozápadní hranici. Svou podélnou osou je tedy dům orientován kolmo proti svahu, do kterého je objem domu částečně zapuštěn a respektuje jeho svažitost.

Architektonické a dispoziční řešení
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jako základní hmota objektu byl zvolen štíhlý obdélníkový tvar, který umožňuje dům odsadit co nejdále od hranice pozemku s golfovým hřištěm, a maximalizovat tak užitnost a velkorysost zahrady. Štíhlá a podlouhlá hmota objektu s plochou střechou je osazena kolmo proti svahu, je částečně zapuštěna do svahu, a při svém severovýchodním konci je tvořena dvěma podlažími. Jedno podlaží je suterénní, zabírá cca 1/3 celé půdorysné stopy domu a je téměř celé zapuštěno pod úrovní svahu. Druhé podlaží tvoří přízemí celé obytné části domu, a je celé orientováno do zahrady. Obytné přízemí není tvořeno jednou úrovní podlahy, ani jednotnou světlou výškou jednotlivých prostor, nýbrž růzností zmíněných parametrů v závislosti na funkci daného prostoru a svažitosti terénu. V útrobách domu se sbíhají vektory výhledů směřující na již zmíněné nejbližší vrcholky Beskyd, a jednoduchá štíhlá hmota domu se tak přibližně v polovině své délky plně podřizuje tomuto momentu, a svým tvarem tak reaguje, vybíhá z původní stopy a zatáčí přímo proti vrcholu Lysé hoře. V takto vzniklém prostoru, jenž svou výškou převyšuje zbytek hmoty domu, vzniká obytný prostor – jakési srdce a jádro domu, ze kterého je při vstupu ze schodiště suterénu vidět na Skalku, z jídelny na Smrk, a z obývacího pokoje na Lysou horu. Natočení části objemu domu jednoznačně prostorově a tvarově definuje celý dům. Svým tvarem vybočení z obdélníkové stopy domu a umístěním prosklených ploch poskytuje soukromí nejen v obytném prostoru, ale zároveň kryje nižší severovýchodní křídlo, kde je umístěna tzv. master bedroom s koupelnou, saunou a šatnou. 

Samotný obytný prostor domu je jeden otevřený prostor a je tvořen kuchyní a jídelnou s orientací skrze terasu s bazénem a vířivkou do zahrady a dále s výhledem na Smrk, a obývacím pokojem, který ústí skrze prosklenou stěnu výhledem na Lysou horu. Obytný prostor se světlou výškou 3,5 m svou úrovní podlahy navazuje na křídlo master bedroom, které má světlou výškou 2,75 m, a dále pak ve své hmotě pokračuje proti svahu, kde se úroveň podlahy zvedá o 0,75 m a poskytuje pak další prostory, jakou jsou domácí práce, spíž, pokoj pro hosty/pracovna, koupelna a pokoje dětí, které na jihozápadním konci domu ústí do polozapuštěného privátního atria. Suterén tvoří vstupní část – halu domu se schodištěm do obytného patra, garáž pro 2 vozidla s patřičným skladovacím prostorem a dále pak šatna a technická místnost. Aby byl umožněn příjezd k domu, vjezd do garáže a vstup do domu v suterénní části, vzniká kolem této části tzv. příjezdový bunker, tedy útvar, který svým tvarováním terénu hledá analogii v typických částech golfového hřiště. Tato analogie je pak částečně opakována i v privátním atriu dětských pokojů a morfologii celé zahrady.

Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukčně se jedná o klasickou zděnou stavbu z keramických tepelněizolačních tvárnic tl. 300 mm, které jsou opatřeny kontaktním izolačním systémem v tloušťce 200 mm. Vnitřní nosné zdivo a příčky mohou být vyhotoveny z keramických tvárnic, nebo variantně tam kde je to nutné, z SDK konstrukcí. Založení stavby bude řešeno na betonových základových pasech, které budou ze suterénní části pokračovat v podobě tzv. odstupňovaných základů do přízemní části. Dostatečná izolace základové desky a střechy zaručí i při poměrně velkém objemu objektu minimální tepelné ztráty objektu. Střecha je uvažovaná jako plochá, variantně zelená střecha pro lepší tepelnou stabilitu objektu, a spolu s ustoupeným oplechováním atiky v barvě okenních výplní tak bude tvořit výrazné architektonické ukončení stavby. Hliníková okna typu sky frame zasklená tepelně izolačním trojsklem doplní na vnější fasádě ochozu terasy fasádní hliníkové panely v barvě okenních výplní, které lícují s rámy oken. Objekt je navržen jako omítaný, a to ručně hlazenou plastickou dekorativní omítkou v přírodním tmavém odstínu. Veškeré zámečnické a klempířské prvky včetně garážových vrat, které jsou v líci s fasádou, jsou barevně sjednoceny s rámy oken a oplechováním střechy. Vnitřní omítky jsou jemné štukové sádrové s bílou výmalbou. Podlahy jsou vesměs řešeny jako betonové stěrkové, variantně lité broušené terrazzo, a strop je v celém rozsahu domu z pohledového betonu. V objektu se významně uplatňuje vestavný mobiliář a navazující dřevěný obklad stěn. Obklady v koupelně a na WC jsou pojednány jako velkoplošné keramické, na výšku celého podlaží.

Technické a technologické řešení

Pozemek v současnosti není napojen na dopravní a technickou infrastrukturu obce. Řešení příjezdu k pozemku i napojení na technickou infrastrukturu (elektřina, voda a kanalizace) budou předmětem další projektové fáze. Vzhledem k objemu zemních prací se jako zdroj vytápění objektu nabízí plošný kolektor a tepelné čerpadlo systému země – voda, s rozvodem buďto do podlahového teplovodního vytápění, anebo do podokenních podlahových konvektorů. Likvidace dešťových vod bude probíhat na pozemku vlastníka vsakem nebo napojením do jímky pro jímání dešťové vody a bude opětovně využita na závlahu. Likvidace splaškových vod bude standartní, bude provedeno napojení na splaškovou kanalizaci. Proti přehřívání objektu budou bránit předokenní screenové žaluzie, které se navinou do skrytého fasádního truhlíku. Celkově je studie připravena v rozsahu, který bude schopen vyhovět případným investorským požadavkům na téměř pasivní standard a plnou automatizaci domácnosti – chytrou domácnost.

Rozvaha nad koncepcí zahrady
Ve spolupráci se zahradním architektem Tomášem Babkou byl vytvořen koncept zahrady, který sleduje přirozené zapojení soukromé zahrady skrze golfové hřiště a přilehlé louky do okolní krajiny. Koncept tvoří užití již zmíněné analogie golfového hřiště a jeho signifikantních prvků, jako jsou tvarování terénu, bunkery, remízky, střídání druhů a míra střižení trávníku – jako nástroje pro tvorbu příjemné pobytové zahrady, určité míry soukromí nejen na zahradě ale i ve vile, ale přitom umožnění krásných výhledů do okolí a na vrcholky Beskyd. Zahrada je tedy komponována kontrastem ploch nízkého střiženého trávníku vůči modelovaným vyvýšeným útvarům či plochám, které jsou hustě osázeny několika druhy vysokých travin a ze kterých vyrůstají stromy a keře. Takto vytvořená kompozice skýtá otevřené travnaté plochy, ale i intimní zákoutí typu tzv. zeleného pokoje, který je umístěn na nejvyšším místě pozemku. Zelený pokoj jednak brání pohledům kolemjdoucích do zahrady a do domu, ale zároveň nabízí místo, kde je možné uspořádat venkovní posezení u otevřeného ohně a zpětné pozorování celé zahrady a vily.

Tým: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Tomáš Babka (koncepce zahrady)
Vizualizace: Monolot

Plošné a objemové bilance
Zastavěná plocha objektu:
276,45 m2
Čistá podlahová plocha objektu: 252,9 m2
Obestavěný prostor objektu: cca 1355,5 m3

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*