Vnitroblok Krašovská v Plzni

Předmětem soutěže bylo řešení proměny volných prostranství mezi domy ohraničených ulicemi Krašovská, Toužimská, Žlutická a Studentská v Plzni na sídlišti Košutka. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení vnitrobloku jako převážně volné ozeleněné plochy určené pro odpočinek a volnočasové aktivity všech generací uživatelů, které budou doplněny o základní vybavenost.

Vyhlašovatel: Městský obvod Plzeň 1
Porota: PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA – 1. místostarostka MO Plzeň 1, architekt Marek Sivák, Pěstuj prostor, z. s., Ing. arch. MgA. Michal Fišer, Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, Ing. arch. Václav Škarda; náhradníci poroty – Bc. Romana Tomašuková, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MO Plzeň 1, Ing. arch. Irena Králová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Ing. Susanne Spurná
Konání soutěže: 29. 8. 2016 – 21. 11. 2016, výsledky byly vyhlášeny 7. 12. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 5

 

První cena – Ing. arch. Ondřej Rys

Hodnocení poroty: Návrh představuje velkoryse pojatý prostorový koncept odpovídající charakteru této části sídliště. Řešení je silné, přesvědčivé a volné a tím nejlépe reaguje na požadavky kladené na soutěžní návrhy. Centrální volný prostor je posílen a zdůrazněn návrhem centrální okružní cesty a stromového porostu, který ji prostorově jednoznačně vymezuje. Velikost volného centrálního prostoru je vhodně zvolena, návrh není přeplněn aktivitami a ponechává tak místo pro další vývoj parku.
Dobře je vybrána poloha a především pojetí kavárny jako jednoduchého mobilního objetu. Návrh ze všech předložených nejlépe reaguje na možné umístění objektu kruhových garáží, prostor pro ně využívá pro psí louku, která stavbě nebrání a není přitom nosným prvkem koncepce. Dobře zvládnutý je také návrh druhového složení stromových porostů i výsadeb. Porota pouze doporučuje zvážit další umístění stromů při vnitřní straně okruží cesty, zejména v kontaktu s plánovaným souborem bytových domů.
Otázkou k dořešení je nízký počet prvků mobiliáře v prostoru mimo jednotlivé funkční objekty. Diskutabilní je kompozice ve vztahu k plánovanému souboru bytových domů; autor ovšem deklaruje, že dostavbu nepovažuje za vhodnou a uvádí principy řešení prostoru, pokud dům nebude realizován. Barevné řešení navržených objektů porota vnímá jako schematické, tento koncept je třeba dopracovat. K diskusi je rozsah a směrování cestní sítě v centrálním prostoru nerespektující všechny současně využívané trasy (průšlapy) a materiálové řešení jejich povrchu (mlat), které je sporné s ohledem na značnou frekvenci využívání těchto cest. Z ekonomického hlediska jde o uměřený návrh.

Třetí cena – Ing. arch. Tomáš Horalík, Ing. Tereza Mácová; spolupráce Ing. arch. Alice Boušková, Bc. Kristýna Vaverková

Hodnocení poroty: Návrh zřetelně formuluje urbanistické řešení založené na silném konceptu centrálního prostoru. Vymezuje ho okružní cesta vložená do geometrie čtverce ohraničeného pěšími cestami. Prostor mezi čtvercem a kruhem je vyplněn zpevněnými plochami, což vytváří kontrast se zelenou plochou uvnitř kruhu, posiluje geometrický koncept a akcentuje centrální zelenou plochu. Nápaditý a v detailu doložený koncept návrhu by byl jako celek realizovatelný pouze v případě, že bude zrušeno územní rozhodnutí na objekt kruhových garáží. Návrh nerespektuje platné územní rozhodnutí a případná stavba garáží by koncept zásadně narušila.
Kavárna je umístěna na kompozičně vhodném místě, které je však problematické právě s ohledem na možné umístění garáží. Také alternativní umístění kavárny je problematické. Řešení kavárny působí příliš přeurčeně s ohledem na deklarovanou dočasnost stavby, náročnost provedení se promítá i do její ceny.
Návrh obsahuje množství různě velkých ploch pro aktivity mnoha skupin uživatelů, což by bez další redukce bylo na úkor požadované přehlednosti, volnosti a přírodního charakteru území. Kolážovitá kompozice je poplatná spíše grafickým principům konstruktivismu než reálnému prostředí panelového sídliště Košutka.
Různorodost je uplatněna i v druhovém výběru dřevin. Zdařilá je idea sadu i ponechání stávajících jehličnanů. Využití zpevněných ploch v kombinaci mlat-cihla ve značném rozsahu je otázkou, neboť tyto plochy budou problematické z hlediska údržby a potřebné obnovy.
Projekt velmi dobře reaguje na potenciální dostavbu bytových domů při Studentské. Naopak sporný je návrh terénních modelací – ty omezují přehlednost a volnost centrálního prostoru, která byla jedním z požadavků soutěže. Návrh je velmi dobře zpracován po grafické stránce, textová část je podrobná a přehledná. Návrh naplňuje požadavky vzešlé z participace a deklaruje splnění předpokládaných investičních nákladů.

Tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*