Voda na dotek, prostor pro život

Ostrovní park Střelnice, jehož břehy revitalizovaný potok omývá, je nejstarším chrudimským parkem s počátky již v roce 1822. Vznikl na pozůstatcích lužního lesa a nevyužívaných plochách střelnice ostrostřeleckého spolku. Stal se oblíbeným cílem vycházek, na jeho okraji později vyrostla restaurace se společenským sálem, jenž se stal důležitým společenským střediskem. Mimo jiné zde koncertovali Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák.

Město Chrudim je v České republice průkopníkem z hlediska revitalizací vodních prvků v městském prostředí. První úspěšná revitalizace tzv. jižní větve náhonu byla řešena od poloviny devadesátých let 20. století, získala popularitu a stala se námětem pro další obdobné záměry. V roce 2010 byla tato stavba oceněna bronzovou medailí v mezinárodní soutěži The International Awards for Liveable Communities 2010 v Chicagu.

S oživením náhonu Chrudimky se voda vrací do města, blíže lidem; až na dotek. S čistou a prostupnou vodou se obnovuje domov vodních organismů.
Říční náhon obtékající přírodní památku Ptačí ostrovy byl po mnoho let mělkou, sedimenty zanesenou a silně páchnoucí strouhou, jež odrazovala od trávení času v dříve velmi oblíbeném městském parku přírodního charakteru. 

Všechny úpravy vycházely z funkčního propojení vodních prvků a zeleně v prostředí měst, aby zde podpořily rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. To vše při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku. Přirozenou funkci krajiny a stanovištní diverzitu podpořily terénní úpravy břehů i koryta. Cílové druhy rostlin a živočichů nacházejí nová útočiště jako jsou jesepy, tůně, brody. Při nízkých průtocích mohou lidé vstupovat do koryta potoka a obdivovat obnovenou biologickou rozmanitost. Až k hladině je přivádějí citlivě zakomponované břehové vstupy a kamenné šlapáky.

Technologie
Úpravy toku a nivelety koryta byly navrženy pomocí podrobné geomorfologické analýzy a hydrodynamického matematického 2D modelu, který umožnuje predikovat proudění v korytě i nivě a pamatuje rovněž na odtokové poměry při povodňových průtocích. Celkem bylo odtěženo 4000 m3 sedimentu o mocnosti až 1,5 m, jenž se usazoval kvůli havarijnímu stavu vzdouvacího objektu u bývalého mlýna. V náhonu je nové stavidlo s bočním přelivem přes štětovou stěnu. Klíčovým prvkem celé stavby byla rekonstrukce rozdělovacího objektu, jenž umožňuje přesné dělení průtoků mezi jednotlivá koryta. Nově je prostupný pro ryby a další vodní organismy. 

Projekt komplikovaly mimořádně technicky náročné přeložky vodovodu (42,4 m) a kanalizace (71,8 m), jež bylo nutné i v průběhu prací ponechat v chodu. Přeložky byly realizovány formou shybek z tvárné litiny, kanalizační shybka byla sestavena mimo stavební rýhu a osazena mechanizací na místo určení jako jeden celek. Dále byly obnoveny zdi z pískovcových kvádrů.

Autorská zpráva

Investor: město Chrudim
Autoři projektu: ŠINDLAR s.r.o. – Mgr. Jan Zapletal, Ing. Jaroslav Lohniský, Ing. Miloslav Šindlar
Projekt na přeložky kanalizace a vodovodního řadu: Vodárenská společnost Chrudim a.s. – Ing. Martin Soudek, Ph.D.
Dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., HYDRO & KOV s.r.o., PP-GROUP.cz s.r.o.
Technický dozor: ŽP PROJEKT s.r.o. zastoupená Ing. Jiřím Hlavatým

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*