Výrobní hala EVVA – GUARD Tišnov

Na začátku prací jsem se snažil najít a pochopit principy charakteristické pro firmu, pro její výrobky, a filozofii toho, co dělá už více než 100 let. Následně jsem toto vše uplatnil v architektuře stavby, která se tím stává jedinečnou, určenou pro tuto konkrétní firmu, pro její pracovníky a pro její jedinečné výrobky.

Architektonické principy
Princip zubatosti – výborně se uplatnil v půdorysně trojúhelníkovém prostoru vymezeném pro administrativní část. Jednotlivé kanceláře jsou odskočeny vždy o jeden modul, do ulice vytváří princip klíče – zapadajících zubů.

Princip propojení – všechny místnosti určené k trvalé administrativní práci jsou na fasádní stěně celoskleněné, což odráží myšlenku práce v přírodě, práce v zahradě. Chtěl jsem zeleň a rostliny přitáhnout co nejblíže k pracovišti – doslova pod nohy zaměstnancům, téměř dovnitř do kanceláře.

Princip uzavření a otevření – všechny kanceláře jsou kryté exteriérovými žaluziemi, bránícími přehřátí ploch v letním období. Zasedací místnost a vstupní hala jsou vybaveny systémem posuvných skleněných a akustických příček, které umožňují modulární zvětšení nebo zmenšení půdorysu zasedací místnosti.

Princip modularity – administrativní část je postavena na modulu 1,2 × 1,2 m, výrobní hala je postavena na modulu 6 × 6 m.

Princip zasunutí – do administrativní části je vložen žlutý objem ukrývající veškeré servisní a užitkové místnosti – šatny, sociální vybavení, strojovny. Mezi chodbu a kanceláře jsou vsunuty dřevěné krabičky skříní, vymezující prostory pro kanceláře.

Úspornost a efektivita – půdorys je optimalizován na potřeby minimálního servisního prostoru pro výrobu. Pozemek v intravilánu obce je maximálně využit, s definovanou rezervou pro druhou etapu. 

Variabilita – výrobní hala je navržena tak, aby umožnila jakékoliv budoucí dispoziční změny; umožňuje propojení s další uvažovanou etapou.  Administrativní budova je připravena pro stavbu dalšího podlaží.
 
Urbanistické řešení
Stavba je umístěna v lokalitě průmyslových areálů mezi dvěma železničními tratěmi. Z obou stran staveniště byla víceméně rozvolněná stávající zástavba bez zjevně definované uliční čáry. K zástavbě jsme přistupovali s vědomím potřeby maximální efektivity využití plochy. Stavbu jsme umístili tak, aby pozemek byl maximálně využit. Jedná se o intravilán obce a naší filozofií je udržet objemy uvnitř již definovaných celků a efektivitou využití intravilánu obcí předcházet rozšiřování sídel do krajiny. V zadní části pozemku je ponechána rezerva pro budoucí případné rozšíření druhou etapou.

Jednotícím městským prvkem je navazující design oplocení ve tvaru, velikosti a umístění navazujícím na sousední stavbu. Do uličního prostoru jsme umístili malou zahradu jako prvek zčásti městotvorný, zvyšující kvalitu městského prostředí.

Architektonické řešení
Stavbu jsme rozdělili na dva celky – vlastní výrobní halu a administrativní část.

Administrativní část je umístěna do prostoru mezi halu a uliční prostor a vytváří architektonicky kvalitní předstupeň před utilitárně pojatou výrobní část.

Z venkovního předprostoru krytého předsazenou betonovou markýzou a s litou betonovou broušenou deskou beze spár na zemi vcházíme do přední části stavby určené pro veřejnost – zákazníky. Tato část je vymezena skleněnými příčkami, po levé straně s oddělením pro objednávky a fakturaci, napravo pro expedici hotových výrobků. Pohyblivými skleněnými příčkami je vymezena jednací místnost, variabilní ve velikosti pro 10 až 40 osob. Ve variantě pro 10 osob je akusticky izolovaná. Obě jednací místnosti a všechny kanceláře byly opatřeny akustickým děrovaným sádrokartonovým podhledem.

Následuje interní část firmy, s kancelářemi pro obchodníky a ředitele. Kanceláře jsou vymezeny betonovými nosnými stěnami a dřevěnými vestavěnými skříněmi, poslední stěna je celoskleněná, otevřená do předzahrady. Do betonových stěn byly otištěny vyrobené klíče, které byly našroubovány do bednění. Dřevěné vestavěné skříně jsou z ořechové dýhy a navazují jedna na druhou. Celek ukončuje kuchyňská linka v části vymezené jako denní místnost pro zaměstnance. Na denní místnost potom v exteriéru navazuje krytá venkovní terasa. Místnosti se sociálním zázemím a šatnami jsou sloučeny do jednoho bloku opatřeného žlutou broušenou omítkou.

Při realizaci základů bylo odkryto archeologické naleziště z doby kamenné a následně doby bronzové. Ve spolupráci s Mgr. Přichystalem z ÚAPP Brno, v.v.i., jsme vytipovali několik artefaktů, pro které jsme navrhli vitrínu v zasedací místnosti.

V interiéru stavby byl aplikován informační systém s piktogramy podle návrhu mojí šestileté dcery Adélky. Ve výrobní části jsme kvůli čitelnosti zdálky částečně použili výraznější písmovou grafiku.

Za administrativní částí (při pohledu z ulice) se nachází výrobní část, která je maximálně jednoduše a ekonomicky pojatá. Interiér výrobní haly oživuje několik žlutých prvků – žluté trubní vedení plynu, žluté rukávce od KLM jednotek a žlutá písmena na dveřích.

Technické řešení
Nosný systém – administrativní část má stěnový nosný systém, se zděnými a železobetonovými monolitickými stěnami. Stropní deska a venkovní markýzy u administrativy jsou z litého betonu. Výrobní hala je železobetonový skelet opláštěný PUR panely. Přístřešek u haly je předsazená nosná kovová konstrukce se zakrytím čirým polykarbonátem.

Větrání a topení ve výrobní části zajišťuje velká jednotka s rekuperací. Tato jednotka umožňuje částečné topení a chlazení s vloženým výměníkem KLM a dále má jako záložní zdroj energie ještě plynový hořák. Chlazení a topení v hale doplňují KLM jednotky s rukávci na rovnoměrnou distribuci vzduchu. Vzhledem k výšce je systém doplněn destratifikátory. Jako záložní a nouzový systém pro topení pro teploty pod –18 stupňů Celsia jsou využity plynové jednotky Sahara. Administrativní část větrá samostatná jednotka s rekuperací. Chlazení a topení je zajištěno KLM jednotkami v podstropním provedení, jako záloha a pro teploty pod –18 stupňů je systém doplněn podlahovým elektrickým topením.

Na celé střeše výrobní haly bude instalována solární elektrárna s maximálním výkonem pokrývajícím přes 90 % potřeby energie pro topení a 100 % pro větrání a chlazení. V letních měsících se velké přebytky použijí pro výrobu.

Autorská zpráva

Autor: Tomáš Dvořák architekti s.r.o. – Ing. arch. Tomáš Dvořák
Adresa: Wagnerova ulice, Tišnov
Investor: EVVA spol. s r.o. Praha, jednatel Martin Koudelka
Projekt: Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
2019–2020
Realizace: 08.2020–09.2021
Investiční náklady: 41,5 mil. bez DPH
Velikost – podlažní plocha: 332 m2 administrativní část 
1339 m2 výrobní část
1990 m2 zastavěná plocha včetně přístřešků
Obestavěný prostor: 9589 m3
Ukazatele na měrnou jednotku: 4328 Kč/m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*