Základní škola Amos

Areál nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany vytváří v kontextu obce místo s vlastní identitou, které navzdory své velikosti není ve významovém ani prostorovém konfliktu se stávající zástavbou a jejími přirozenými centry. Budova a její vstupní prostranství ukončují urbanistickou osu vedoucí k návsi a dávají jí potenciál živé obecní komunikace s přirozeně fungujícím parterem. Komunitní charakter budovy je podpořen veřejnou knihovnou v exponovaném nároží orientovanou směrem k obci.
Škola je zasazena do mírného svahu a pracuje s rozdílnou podlažností vůči vstupnímu prostranství a směrem do areálu. Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.

Dispoziční a provozní řešení
Interiér školní budovy byl navržen jako volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity podle plánovaného využití, tzv. learning landscape. Budova slouží i jako zázemí pro mimoškolní aktivy na principu celodenní školy a v rámci obce plní funkci komunitního centra. Tomu odpovídá členění interiéru s důrazem na kvalitní společné prostory.
Srdcem školy je dvoupodlažní multifunkční prostor jídelny umístěný v centrálním objektu a volně navazující na vstupní foyer. Díky důmyslnému dispozičnímu uspořádání je možné jídelnu přeměnit na auditorium s jevištěm v přilehlé malé tělocvičně, které se do prostoru otevře velkým portálem ve stěně. Místo pro setkávání poskytuje i přilehlá venkovní terasa s pobytovým schodištěm, která zároveň rozšiřuje výukový prostor odborných učeben v přízemí.
Tělocvičny se zázemím umístěné v severozápadní části centrálního objektu společně s venkovními sportovišti představují další prostory umožňující široké mimoškolní využití. Veřejnosti je otevřena i školní knihovna orientovaná velkoformátovým oknem do předprostoru školy.
Výukové prostory jsou umístěné v přilehlých křídlech budovy. Dispoziční uspořádání je založeno na principu klastrů složených ze dvou až tří kmenových učeben seskupených kolem společné centrální haly. Díky vizuálnímu propojení učeben s halou vzniká jasně ohraničený variabilní prostor pro výuku v mnoha formách, se kterým se mohou jeho uživatelé v rámci velké školy snadněji identifikovat a přizpůsobit si ho. Klastry jsou vertikálně propojené pobytovými schodišti, každý má vlastní barevnou identitu a přístup na venkovní terasu.
Pro celkový charakter interiéru byla důležitá práce se dřevem. Je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn a nábytkových vestavbách, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí atmosféru podpořenou orientačním systémem založeném na principu dětské kresby.

Konstrukce
Nosnou konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet se skrytými průvlaky. Společné prostory centrálního objektu jsou zastropeny lepenými dřevěnými vazníky, zastřešení objektů se sedlovými střechami je řešeno pomocí ocelových rámů. Výplňové konstrukce obvodových stěn a vnitřní akustické příčky jsou realizovány z vápenopískových bloků.

TZB
Budova byla navržena jako energeticky pasivní. Vytápí ji kaskáda tepelných čerpadel, napojených do akumulačních nádrží s vnořenými zásobníky TUV. Dalším zdrojem tepla je soustava kondenzačních plynových kotlů, které vykrývají špičkové potřeby a umožňují tak provozovat tepelná čerpadla v optimálním režimu. Předání tepla do místností je zajištěno převážně systémem teplovodního podlahového vytápění doplněným o radiátory v učebnách.
Výměna vzduchu je zajištěna systémem rovnotlakého řízeného větrání s pasivní rekuperací tepla s účinností 77%. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěné decentralizovaně na střechách a v podkrovních prostorech jednotlivých objektů tak, aby byly trasy rozvodů co nejkratší. Výměna vzduchu probíhá s proměnlivou intenzitou na základě hodnot CO2 v učebnách. V přechodovém a letním období je systém využíván k nočnímu předchlazení budovy pomocí intenzivnějšího větrání.
V objektu je instalován systém sběru dešťové vody, která je využívána na splachování toalet.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice


 

Klient: Obec Psáry
Autor: SOA architekti, s.r.o. – Ing. arch. Ondřej Píhrt, hlavní architekt projektu, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga; spoluautoři Ing. arch. Irena Vojtová, Ing. arch. Pavel Směták, Ing. arch. Tereza Březovská, Barbora Zachovalová, grafika
Projektant: Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Energetický konzultant: Porsenna, o.p.s.
Projekt gastro: InGastro
Generální dodavatel: PKS stavby, a.s.
Dodavatel interiéru: DVD Jaroměřice nad Rokytnou
Zastavěná plocha 3834 m2
Obestavěný prostor 43 000 m3
Hrubá podlahová plocha 9308 m2
Užitná plocha 8300 m2
Náklady: 420 mil. Kč vč. DPH (včetně interiérového vybavení)

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*