Náměstí Karla IV. v Mělníku

Náměstí Karla IV. v Mělníku

Mělník

(4. 6. 2015) CITY UPGRADE - 1. místo v soutěži

   
 
 
 
 

Náměstí Karla IV. v Mělníku

Náměstí leží na okraji historického jádra Mělníka, proudí jím lidé z přilehlých sídlišť, autobusového a vlakového nádraží do centra. Vnímáme jeho potenciál veřejného prostranství a vstupní brány do skutečného jádra města. Tento potenciál je utlumen současným využitím, přiléhajícími budovami bez fungujícího parteru, a také nedostatečným propojením s hlavními sídlišti. Místo se naopak dá charakterizovat městským mísením, jakousi živelností ať již v dějích, organizaci či architektuře přilehlých budov. Takovéto mísení je pro život města zdravé, nicméně v současné podobě se vyznačuje spíše neorganizovaným chaosem. Skutečný a příjemný městský život probíhá jinde - lidé se zde nezastavují, nemají proč a nemají kde.
Přiškrcujeme dopravu, aby se veřejné prostranství mohlo nadechnout. Historické jádro města posilujeme, obepínáme zelenou korunou - přírodní parkovou promenádou a náměstí Karla IV. proměňujeme na jeden z kamenů této královské koruny. Vytváříme klenot Mělníka, korunu z korun stromů a zeleně, vykládanou drahokamy důležitých míst, bodů, laviček, průhledů.

Náměstí Karla IV. chápeme jako praktický městský prostor. Odpovídá tomu řešení dlažby i mobiliáře. Tento obchodní a průchozí prostor večer ožívá díky nově zřízenému sálu v parteru náměstí a občasným kulturním akcím na jeho ploše. Proto ji ponecháváme volnou, jen ji doplňujeme tradičními zařizovacími předměty - inventářem. Konečné řešení prostoru by nemělo zastiňovat náměstí hlavní, skutečné historické reprezentativní centrum a jádro města Mělníka. Prostor náměstí Karla IV. umožňuje míchání aktivit, osobní dopravy a kulturně obchodního ruchu.

Hned po náměstí Míru je toto náměstí dalším důležitým veřejným prostorem v centru města. Z historie víme, že se v těchto místech nacházel dobytčí trh a vedla tudy jedna z hlavních cest k zámku. Současný stav náměstí, které je přeplněno automobily a neplní svou funkci, navrhujeme zlepšit těmito kroky:
1.  Plochu vymezit pro pěší pohyb a uzpůsobit parter k pobytovým aktivitám, které by podpořily jak obchodní služby, tak přispěly k oživení kulturních a společenských akcí. Dopravu svádíme do ulic Tyršova - Nová - Fibichova,  parkování zajišťujeme ve spodní části nákupního střediska a v nově vzniklém bloku domů.
2.  Hlavním prvkem nově definovaného náměstí je kašna, umístěná v průsečíku hlavních směrů s převažujícím směrem v ose dvou věží - Pražské brány a vodárenské věže. Kašna se tedy nachází v bodě, z něhož je průhled do všech důležitých ulic. Bude sloužit i pro orientaci či místo setkávání.
3.  Náměstí navrhujeme vydláždit jedním druhem kamenné dlažby bez obrubníků, zídek a schodů. Bílé pruhy v dlažbě budou vymezovat tvar náměstí a definovat hlavní směry pohybu (historické i současné). Linie této grafické kratky k sobě soustřeďují mobiliář, lampy a liniové vpusti. Všechny hlavní se sbíhají u kašny. Do plochy náměstí stejným způsobem vkládáme i stopy domů, které už nestojí, jako záznam proměny tvaru náměstí v čase. Jedná se veskrze o ploché prvky, které nevystupují nad povrch dlažby.
4.  Dolní pruh náměstí podél obchodního domu by měl sloužit k otevření obchodů a restaurací. Tento prostor navrhujeme zakrýt markýzami nebo jinými lehkými konstrukcemi, které by zatraktivnily hlavní fasádu a zároveň by zlepšily prostor před loubím: vytvoří stín a ochranu před deštěm pro aktivity na zahrádkách. Ty je třeba chápat ne jako polosoukromé kóje, ale jako otevřené veřejné plochy určené k pobytu, posezení u kávy či vína.  

Dláždění a zeleň
Žulová dlažba se svou barevností blíží pískovci, v celém prostoru bude stejného druhu, avšak rozdílného tvarosloví. Předpokládáme užití kamene z lokálních lomů.
V místě u historického centra města je řešena jako štípaná nepravidelná formátu 2-3:1, skládána nepravidelně, avšak vždy delší stranou směrem k centru. V místě komunikace se jedná o kostky pravidelné velké o formátu 1,5:1. Na samotném náměstí a chodnících (mimo chodník kolem historického jádra) je kostka obvyklá 1:1. Mezi těmito druhy dlažby není obrubník - dlažba je vždy v jedné výškové úrovni, odlišné využití ploch je znázorněno změnou kladení kostek a druhu dlažby.
Dřevěná plocha před obchodním domem je určena pro umístění stolků kaváren, cukráren či vináren. Plocha je 15 cm nad úrovní plochy dláždění.
Stromy slouží ke stínění a v horní části náměstí k definování promenádní koruny kolem města.  Předpokládáme vysazení listnatých stromů národních jako je lípa nebo stromy městského typu, například javor nebo břestovec západní.

Mobiliář
Řešení mobiliáře vychází z celkové koncepce, budou to jednoduché a funkční prvky. Lavičky budou mít opěradlo z kovového plátu vsazeného přímo do dřevěné konstrukce, některé mají plát přikotven ze zadní části, další jsou spíše než lavičkami gauči. V prostoru náměstí je osazen mosazný objekt houpacího křesla vycházející ze vzhledu laviček. Válcové kovové odpadkové koše budou bez poklopu, s povrchem stejného druhu jako opěradla laviček - černá matná.
Ve směru ke kostelu umisťujeme pítko - mosazný válcovitý sloupek. Na jihozápadní straně náměstí, v předpokládaném hlavním průchodu pěších do centra města, bude mosazný model města ve formě reliéfu, osazený na podstavci z dubového dřeva.
V nejvýznačnějším místě s výhledy do všech ulic vkládáme mosaznou kašnu kruhového tvaru. Voda přetéká přes vrchní hranu, její hladina bude v noci podsvětlená.

Osvětlení
Osvětlení řešíme převážně nepřímým nasvětlováním korun stromů. Kolem jednosměrných komunikací prostor nasvětlujeme lampami, nasvětleny jsou i dřevěné terasy s markýzami na obchodním domě. Nový severní blok domů má světla v loubí, které dostatečně osvětluje severní stranu náměstí. Svítit bude také spodní strana laviček ve středu náměstí. Skrze vodu je nasvětlena kašna. Světlo je ve všech případech přirozené teplé.
Stromy jsou nasvětleny také v nově vytvořeném parku nového bloku a v ulici J. Seiferta a Tyršově. Ve vybraných místech přilehlých ulic umisťujeme sloupová svítidla.

Obchodní dům a dům služeb
Obchodní dům a dům služeb doporučujeme zachovat jako celek a obnovit. Rekonstrukce je dle našeho názoru vhodnější a levnější než demolice a novostavba. Objekt je svědkem doby svého vzniku a není důvod, proč by nemohl fungovat i dnes. Doporučujeme ho zachovat jako obchodní dům, ideálně pak spojit obě budovy v patře proskleným krčkem tak, aby byl zachován průhled z ulice 28. října na náměstí. Cílem rekonstrukce by mělo být vytvoření kvalitního obchodního domu, který bude v určitých ohledech konkurovat supermarketům ve spodní oblasti města. Proto by tu měla být dostatečně velká prodejna potravin, která v centru města chybí.

Nový blok v místě budovy vzdělávacího centra
Budovu vzdělávacího centra bouráme, na její místo vracíme městské domy, které by měly vycházet z historické stopy původních objektů. Parter bude určen pro obchodní plochy. Rohový dům naproti kašně definujeme jako budovu společenskou, co nejvíce propojenou s náměstím. Bude tu víceúčelový sál s foyer a restaurací. Sál i s balkonem je dimenzován pro 380 návštěvníků. Sál se dá plně otevřít do foyer. Podobně i foyer je možné přímo propojit s náměstím. Vznikne tak otevřený prostor spojený s náměstím, což lze využít pro kulturní akceale také pro pořádání trhů, veletrhů nebo výstav. Podobně se také sál může zcela otevřít do terasovitého zeleného parku ve vnitrobloku, který může sloužit i jako venkovní hlediště. Sál je propojen s barem a restaurací, kterou lze v některých částech také otevřít do ulice. Sál může být též využíván provozem restaurace - představujeme si například festival vína. Do sálu lze mimo jiné vjet automobilem (prodejní výstava automobilů nebo strojů). V přízemí se nachází dlouhý bar a restaurace. Kuchyně a zázemí jsou v suterénu. V nejvyšším patře může vzniknout hotel nebo bydlení.
Blok domů vytváří ve svém středu městský park pro pěší a cyklisty. Náměstí tedy bude nově propojeno se dvěma parky - s původním u kostela, který si zaslouží obnovu a také s novým severním parkem napojeným na nové terasy a sídliště. Park je do tohoto směru otevřen třemi průchody. Zeleň z teras díky tomu vstupuje do centra města, do dvora nového bloku. Lidé jsou vtahování z teras do centra města a naopak. Průchody jsou v pohledové ose na věž brány. I ti, co místo neznají, jsou vedeni směrem do historického jádra. Z náměstí, od kašny, je vnitřní zelený dvůr přístupný průchodem společenské budovy a také uličkou směřující lidi ze dvora směrem k výkladcům kaváren a menších obchodů OD.

Autorská zpráva

 

Dvoukolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž Revitalizace Náměstí Karla IV.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu, důraz byl kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a  spojení s cílem znovuoživení celé lokality středu města. Dalším úkolem soutěže bylo i řešení a rozhodnutí o náplni a regulačních prvcích formy těchto objektů: Výchovně vzdělávacího střediska, Domu Služeb, Obchodního Střediska. Návrh musel respektovat podmínky Územního plánu města, historické souvislosti, památkové podmínky i ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Vyhlašovatel: Město Mělník
Soutěž probíhala od 18. 9. 2014 do 2. 3. 2015, zúčastnilo se celkem 17 návrhů
Porota: Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. arch. David Mareš, Ing. Alexandra Burešová, MVDr. Ctirad Mikeš - starosta města, Mgr. Milan Schweigstill. Zastupitel, Ing . Ivan Hromádka

První místo: Ivo Pavlík, Lucie Kadrbanová, Vratislav Ansorge, Martin Málek, Jiří Polák, Mirka Baklíková – ateliér CITY UPGRADE
Druhé místo: Marie Hlavatá, Josef Hlavatý a Lenka Hlavatá
Třetí místo: Igor Kovacević, Yvette Vašourková, Marco Marinelli, Cristiano Zanello, Eliana Fischer, Nicoletta Petralla, Iva Tomková, Karin Grohmannová, Petra Holubová, Chiara Buccieri, Nerea Madariaga Mugica.

Odměny:
Petr Bouřil, Václav Petrus, Michaela Turková;
Pavel Suchý, Martin Burian, Tomáš Vlasák, Filip Fišer, Pavel Suchý, Martin Burian, Tomáš Vlasák, Filip Fišer;
Jan Jaroš, Jan Jaroš, Anna Sigmundová, Martin Poláček, Štěpán Jablonský.

1.  místo - hodnocení poroty
Návrh nejlépe vyhověl zadávacím podmínkám soutěže - urbanistické řešení výborně zohledňuje měřítko a strukturu zástavby historického centra města. Nově řešený blok je členěn a vyskládán z menších hmot jednotlivých domů a vytváří vnitroblok se zelenými terassami, který je na mnoha místech propojen s náměstím. Funkční náplň tohoto nového bloku respektuje požadavky zadavatele a vnáší do řešení požadované objemy bydlení. Objekt domu služeb je zachován a doplněn drobnou zástavbou. Objekt obchodního střediska je také zachován ve své funkci a formě a je propojen ve 2. NP s domem služeb. Návrh zklidňuje dopravu v centru města a uzavírá se průjezdné dopravě na náměstí. Dopravní obslužnost náměstí zajišťují oboustranně průjezdné ulice Nová a Fibichova a jednosměrný provoz na ulici Pražská a Tyršova. Parkovací možnosti jsou v těchto ulicích a v hromadném parkování v novém severním objektu bývalého VVS.
Měřítkové, tvarové a architektonické řešení je velmi zdařilé, nejlépe formuluje regulační prvky zástavby a nekonkuruje okolní zástavbě. Řešení parteru a mobiliáře náměstí je svobodné při akcentování prvku kašny do necentrální polohy a nechává prostor vlastnímu náměstí. Veřejné osvětlení je založeno na nepřímém nasvětlení korun stromů a je doplněno osvětlením nové architektury. Toto řešení je nedostatečné. Světelné akcenty bude mít i kašna a městský mobiliář. Řešení zeleně je koncentrováno do nového vnitrobloku a dále je situováno do lemujících ulic Pražská, Fibichova, Nová a Tyršova.
Návrh vhodně a úspěšně řeší urbanistické širší vztahy, všímá si pěších tras, průhledů a akcentuje i synergii s Náměstím Míru. Komplexní a velmi kvalitní řešení rehabilitace náměstí Karla IV. v návrhu je zárukou pro zdařilou realizaci záměru zadavatele. 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2015

 
 
 
 
50.3539017
14.4817813
Náměstí Karla IV. v Mělníku

Náměstí Karla IV. v Mělníku
Mělník

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz